LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
2013. gada iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2013.  |  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
  
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
DAP 2013/71
09.12.2013.
Hidroloģiskā/hidroģeoloģiskā ekspertīze projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN ietvaros
02.01.2014.
DAP 2013/70
15.11.2013.
Interaktīvu un izglītojošu vides izziņas spēļu izgatavošana LVAF finansētā projekta „Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji” ietvaros
28.11.2013.
DAP 2013/69
14.11.2013.
Bīstamo koku izzāģēšana Gaujas nacionālā parka teritorijā
26.11.2013.
DAP 2013/68 ERAF
08.11.2013.
Aizsargājamo pļavu biotopu atjaunošanas un parkveida ainavas veidošanas pasākumi
Iepirkums noslēdzies bez rezultātiem
DAP 2013/67 LIFE
05.11.2013.
Tehniskā projekta izstrāde hidroloģiskā režīma atjaunošanai Gaujas nacionālajā parkā Gulbjusalas purvā projektā LIFE10 NAT/LV/000159 FOR-REST „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā”
19.11.2013.
DAP 2013/66 EKPI
31.10.2013.
Bukletu un plakātu dizaina izstrāde, maketēšana un drukāšana Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai”
13.11.2013.
DAP 2013/65 AK
31.10.2013.
ATKLĀTS KONKURSS Mobilo sakaru pakalpojumi
DAP 2013/64 AK
25.10.2013.
Degvielas iegāde 2014. gadam
DAP 2013/63
21.10.2013.
Dzīvnieku barība ar piegādi
29.10.2013.
DAP 2013/62
15.10.2013.
Auto transporta tehniskās apkopes un remonts Kurzemes reģionā
28.10.2013.
DAP 2013/61 LIFE
27.09.2013.
Tehniskā projekta izstrāde hidroloģiskā režīma atjaunošanai Gaujas nacionālajā parkā Gulbjusalas purvā projektā LIFE10 NAT/LV/000159 FOR-REST „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā”
Iepirkums noslēdzies bez rezultātiem
DAP 2013/60 LIFE
19.09.2013.
Eksperimentālā biotopu apsaimniekošana LIFE+ Nature programmas projekta LIFE11 NAT/LV/000371 - "NAT-PROGRAMME" ietvaros
21.10.2013.
DAP 2013/59
06.09.2013.
Dabas aizsardzības pārvaldes Datorsistēmas uzturēšana un pilnveidošana
19.09.2013.
DAP 2013/58
02.09.2013.
Kurināmās (akcizētās) dīzeļdegvielas piegāde
16.09.2013.
DAP 2013/57 EKPI
29.08.2013.
GPS iekārtu piegāde
Rezultāti  19.09.2013.
DAP 2013/56 LIFE
26.08.2013.
Auditora pakalpojumi projektā LIFE10 NAT/LV/000159 FOR-REST „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā”
Rezultāti  19.09.2013.
24.09.2013.
DAP 2013/55 AK
23.08.2013.
Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas aktualizācija un dabas aizsardzības institūciju personāla apmācība
25.09.2013.
02.10.2013.
DAP2013/8¹-10/7
21.08.2013.
KF līdzfinansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” būvdarbi. Papildus būvdarbi.
DAP 2013/54
20.08.2013.
Lāču voljēra žoga būvdarbu autoruzraudzība
05.09.2013.
DAP 2013/53
20.08.2013.
Lāču voljēra žoga būvdarbu būvuzraudzība
05.09.2013.
DAP 2013/52AK
06.08.2013.
Mineralizēto joslu kopšana un kvartālstigu tīrīšana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos
DAP/2013/51 ETS
31.07.2013.
Aizsargājamā biotopa „Upju straujteces un dabiski upju posmi” atjaunošanas pasākumi
DAP/2013/50 LIFE
19.07.2013.
Eksperimentālā biotopu apsaimniekošana LIFE+ Nature programmas projekta LIFE11 NAT/LV/000371 - "NAT-PROGRAMME" ietvaros
DAP/2013/49 AK
17.07.2013.
Jūras piekrastes biotopu un saldūdens zivju monitoringa veikšana atbilstoši Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmai
Rezultāti  03.09.2013.
13.09.2013.
DAP/2013/48 AK
16.07.2013.
Lāču voljēra žoga izbūve un ainavu ceļa remonts
DAP/2013/47 AK
02.07.2013.
Dabas aizsardzības pārvaldes datorsistēmas uzturēšana un pilnveidošana
Procedūra  pārtraukta
 
DAP/2013/46
28.06.2013.
Izstādes izveidošana dabas izglītības centrā „Rāzna”
Rezultāti  06.08.2013.
DAP/2013/45 AK
28.06.2013.
ATKLĀTS KONKURSS Automobiļu pilna servisa noma
Rezultāti 
19.08.2013.
DAP/2013/44 AK
27.06.2013.
ATKLĀTS KONKURSS Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku
veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
20.08.2013.
DAP/2013/43
13.06.2013.
Noteicēja „Iepazīsti jūras piekrasti!” drukāšana
Rezultāti  27.06.2013.
DAP/2013/42
31.05.2013.
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 datu bāzes aktualizācija atbilstoši jaunākajai pieejamai zinātniskajai informācijai, t.sk. 2007.-2012. gadā Vides monitoringa programmā un citos bioloģiskās daudzveidības izpētes un monitoringa projektos ievāktajiem un interpretētajiem datiem
Rezultāti 12.06.2013.
08.07.2013.
DAP 2013/81-10/5
29.05.2013.
KF līdzfinansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” būvdarbi. Papildus būvdarbi.
Rezultāti 07.06.2013.
DAP/2013/41
24.05.2013.
Hidroģeoloģiskā modelēšana
Rezultāti 10.06.2013.
DAP/2013/40
24.05.2013.
Būvmateriālu un saimniecības preču piegāde 2013. gadam
Rezultāti 12.06.2013.
DAP/2013/39
23.05.2013.
Dabas izglītības nodarbību aprīkojums (small equipment) četru dabas izglītības centru darbības nodrošināšanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai”
Rezultāti 05.06.2013.
DAP/2013/38
14.05.2013.
Ekspozīcijas „Dzīvība kokā” koncepcijas un skiču projekta izstrāde un tehniskā realizācija projektā LIFE09NAT/LV/000240 EREMITA MEADOWS „Fenoskandijas parkveida pļavu un divu prioritāru vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija”.
Rezultāti 29.05.2013.
DAP 2013/81-10/3
06.05.2013.
KF līdzfinansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” būvdarbi. Papildus būvdarbi Teiču dabas rezervātā.
Rezultāti 29.05.2013. 
DAP 2013/81-10/2
06.05.2013.
KF līdzfinansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” būvdarbi. Papildus būvdarbi dabas liegumā "Dvietes paliene".
Rezultāti 29.05.2013.
DAP 2013/81-10/1
06.05.2013.
KF līdzfinansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” būvdarbi. Papildus būvdarbi dabas liegumā "Liepājas ezers".
Rezultāti 29.05.2013.
DAP/2013/37
03.05.2013.
Izglītības aktivitātes „Dzīvība kokā” realizēšana skolēniem Natura 2000 teritorijās projekta LIFE09NAT/LV/000240 EREMITA MEADOWS „Fenoskandijas parkveida pļavu un divu prioritāru vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija” ietvaros.
Rezultāti 21.05.2013.
DAP/2013/36
03.05.2013.
Fotogrāmatas "Gaujas nacionālā parka 40 gadi" izveide un iespiešana
Rezultāti 21.05.2013.
DAP/2013/35 LIFE 02.05.2013.
Profesionālo GPS iekārtu piegāde
Rezultāti 20.05.2013.
DAP/2013/34 AK LIFE 02.05.2013.
Divu mazlietotu automobiļu piegāde
Rezultāti 02.07.2013.
DAP/2013/33 EKPI 29.04.2013.
ĪADT maketi – shēmas ar interaktīviem elementiem izgatavošana
Rezultāti 28.05.2013.
DAP/2013/32 AK 22.04.2013.
ATKLĀTS KONKURSS Piecu reprezentatīvo video īsfilmu izveide un tiražēšana par Latvijas īpaši aizsargājamām teritorijām
Rezultāti 31.05.2013.
DAP/2013/31 EKPI 18.04.2013.
Izstāžu izveidošana trīs dabas izglītības centros
Rezultāti 13.05.2013.
DAP/2013/30 18.04.2013.
LIFE+ programmas projektu pieteikumu sagatavošana
DAP/2013/29 SP 17.04.2013.
Ornitoloģisko datu piegāde, interpretācija un apstrāde atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām ziņojuma sagatavošanai par Putnu direktīvas 2009/147/EK ieviešanu Latvijā
DAP/2013/28 16.04.2013.
Brošūru drukāšana
DAP/2013/27 15.04.2013.
Hidroģeoloģiskās modelēšanas pakalpojumi projektā LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”
Iepirkums pārtraukts
DAP/2013/26 08.04.2013.
Cirsmu fonda sagatavošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2013. gadā
20.05.2013.
DAP/2013/25 08.04.2013.
Līgatnes pārceltuves prāmja remonts
Rezultāti 22.04.2013.
DAP/2013/24 02.04.2013.
Potenciālo vēja elektrostaciju izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem
Rezultāti 18.04.2013.
DAP/2013/23 02.04.2013.
ATKLĀTS KONKURSS Bioloģiski vērtīgo zālāju inventarizācija Latvijā
Rezultāti
17.05.2013.
DAP/2013/22 28.03.2013.
Profesionālo GPS iekārtu piegāde
DAP/2013/21 28.03.2013.
Mežsaimniecisko darbu veikšana Dabas aizsardzības
pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2013. gadā
Rezultāti
03.05.2013.
DAP/2013/20 27.03.2013.
Kaņiera ezera gultnes profilēšana
Rezultāti 24.04.2013.
DAP/2013/19 26.03.2013.
Mineralizēto joslu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2013. gadā
Rezultāti
02.05.2013.
 
DAP/2013/18 15.03.2013.
Avīzes maketēšana un drukāšana
Rezultāti 05.04.2013.
DAP/2013/17 15.03.2013.
ATKLĀTS KONKURSS Dzīvnieku barība
Rezultāti
08.05.2013.
DAP/2013/16 15.03.2013.
Maketu izveidošanas dabas izglītības centriem
Rezultāti 02.04.2013.
DAP/2013/15 14.03.2013.
Interaktīvu un izglītojošu vides izziņas spēļu izgatavošana
Rezultāti 10.04.2013.
DAP/2013/14SP 08.03.2013.
SARUNU PROCEDŪRA Sugu un biotopu datu piegāde, interpretācija un apstrāde atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām ziņojuma sagatavošanai par Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību ieviešanu Latvijā
Rezultāti 27.03.2013.
DAP/2013/13AK 08.03.2013.
ATKLĀTS KONKURSS Administratīvo telpu kopšana
Rezultāti 17.04.2013.
DAP/2013/12AK 06.03.2013.
ATKLĀTS KONKURSS Divu mazlietotu vieglo automobiļu piegāde
Iepirkums pārtraukts
DAP/2013/11 05.03.2013.
Hidromanipulatora ar meža piekabi kvadraciklam iegāde
DAP/2013/10 05.03.2013.
Tehnisko līdzekļu iegāde ūdens bioloģisko resursu kontroļu efektivitātes paaugstināšanai
DAP/2013/09 05.03.2013.
Ūdensteču attīrīšana no iekritušiem kokiem un sanesumiem Latgales reģionālās administrācijas pārraudzībā esošajās ūdenstilpēs – Narūta un Svētupe un Vidzemes reģionālās administrācijas pārraudzībā esošajās ūdenstilpēs – Lenčupē un Strīķupē
Iepirkums pārtraukts
DAP/2013/08 21.02.2013.
Interaktīvu spēļu izgatavošana
Rezultāti 14.03.2013.
DAP/2013/07 13.02.2013.
Metodisko materiālu izstrāde un apmācība bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšanai, apsaimniekošanas modeļiem un monitoringam
07.03.2013.
DAP/2013/06 12.02.2013.
Portatīvo datoru ar programmatūru piegāde LIFE+ Nature programmas projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” vajadzībām
27.02.2013.
DAP/2013/ sarunu procedūra 12.02.2013.
ESRI datorprogrammu licenču piegāde projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” vajadzībām
07.03.2013.
DAP/2013/04 08.02.2013.
Brošūru dizaina izstrāde, maketēšana un drukāšana
27.02.2013.
DAP/2013/03 AK 08.02.2013.
Automobiļu pilna servisa noma
Rezultāti 27.03.2013.
DAP/2013/02 25.01.2013.
Robežstigu un kvartālstigu tīrīšana Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu teritorijās 2013. gadā
12.02.2013.
DAP/2013/01 EKPI 23.01.2013.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvaros ir jāizstrādā koncepcijas trīs izstādēm trijos dabas izglītības centros: „Meža māja” (Ķemeri), „Vecupītes” (Kocēnu pagasts) un „Rāzna” (Mākoņkalna pagasts)