LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
2015. gada iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2013.  |  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
  
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
Sarunu procedūra
ESRI izstrādāto datorprogrammu licenču modernizācija uz jaunāko ArcGIS 10.3.1 versiju
2 (divu) fotokameru iegāde
Jaunlopu papildbarības piegāde
Atklāts konkurss "Degvielas iegāde"
Eiropas Savienības aizsargājamo purvu biotopu aprakstu precizēšana un norādījumu biotopu kartēšanas anketu aizpildīšanai sagatavošana
Kvartālstigu tīrīšana un jaunaudžu kopšana Ķemeru NP teritorijā
Dabas aizsardzības pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu remonts un tehniskā apkalpošana
GPS iekārtas
Informācijas sistēmas DDPS “Ozols” drošības audits
DAP 2015/58 28.10.2105.
ATKLĀTS KONKURSS Ziemojošo ūdensputnu uzskaites
Energoefektīvu digitālo apmeklētāju skaitītāju piegāde projekta ”LIFE EcosystemServices” (LIFE13 ENV/LV/000839) vajadzībām
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku apmācības un kvalifikācijas celšana darbam ar kartēm, ĢIS datiem un GPS iekārtām
Apģērbu un apavu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes Valsts vides inspektoru un Pārvaldes ekspertu vajadzībām
Meža autonomo fotokameru piegāde
Mežsaimniecisko darbu veikšana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2015. gadā
Līgums 6D
Informācijas zīmju un uzlīmju izgatavošana un piegāde
Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu identificēšana un novērtēšana Jaunķemeru un Saulkrastu pilotteritorijās projekta ”LIFE EcosystemServices” (LIFE13 ENV/LV/000839) ietvaros
Līgatnes dabas taku saimniecības ēkas-dzīvnieku barības virtuves atjaunošana
Dzīvnieku barība ar piegādi Līgatnes dabas takās
Auditora pakalpojumi projektā “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE EcosystemServices, Nr. LIFE13 ENV/LV/000839)
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku komandējumu nodrošināšana
Prezentācijas materiālu izgatavošana
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšana
Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā LIFE+ Nature programmas projekta LIFE10 NAT/LV/000159 - "FOR-REST" ietvaros
DAP 2015/40 29.07.2015.
ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācija 12,5x12,5km kvadrātos
DAP 2015/39 AK 14.07.2015.
Anketu sadaļas izstrāde Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmā "Ozols"
DAP 2015/38 03.07.2015.
Būvmateriālu un saimniecības preču piegāde
Līgums
DAP 2015/37 01.07.2015.
ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācija 13 kartēšanas vienībās – 12,5x12,5km kvadrātos
DAP 2015/36 25.06.2015.
ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācija 13 kartēšanas vienībās – 12,5x12,5km kvadrātos
DAP 2015/35 15.06.2015.
Servertehnika
DAP 2015/34 11.06.2015.
Eiropas nozīmes aizsargājamo meža biotopu un aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu inventarizācija 50 mikroliegumos
DAP 2015/33 11.06.2015.
Trīs īsfilmu izveide par ekosistēmu pakalpojumiem LIFE+ programmas projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā"
DAP 2015/32 09.06.2015.
Būvmateriālu un saimniecības preču piegāde
DAP 2015/31 04.06.2015.
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināriem
DAP 2015/30 03.06.2015.
Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde
DAP 2015/29 KF 01.06.2015.
Stendu maketēšana, izgatavošana un piegāde
DAP 2015/28 19.05.2015.
Ēkas "Priedes" rekonstrukcija
DAP 2015/27 LIFE 14.05.2015.
Vadlīniju izstrāde parkveida pļavu un ganību, meža ganību un kadiķu audžu zālājos un virsājos biotopu apsaimniekošanai
DAP 2015/26 14.05.2015.
Kurināmās (akcizētās) dīzeļdegvielas piegāde
DAP 2015/25
13.05.2015.
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināriem
Iepirkums pārtraukts
DAP 2015/24KF
30.04.2015.
Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II.kārta” būvdarbi dabas liegumā „Aklais purvs”
DAP 2015/23
29.04.2015.
Mineralizēto joslu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2015. gadā
DAP 2015/22
22.04.2015.
Dabas pieminekļu datu apkopošanas un lauka izpēte
DAP 2015/21 22.04.2015.
Dabas datu apkopošana un ievade dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
DAP 2015/20 20.04.2015.
Lietvežu kvalifikācijas celšana
Esoša ceļa attīrīšana no apauguma Ķemeru nacionālajā parkā
DAP 2015/18 15.04.2015.
Tūrisma infrastruktūras tehniskā apsekošana
Dzīvnieku barība ar piegādi
DAP 2015/16 KF 14.04.2015.
ATKLĀTS KONKURSS Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” būvdarbi Gaujas nacionālajā parkā un DL „Mežmuižas avoti””
DAP 2015/15 02.04.2015.
Dabas datu apkopošana un ievade dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Iepirkums pārtraukts
DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
ATKLĀTS KONKURSS Putnu, sūnu un lokanās najādas (Najas flexilis) monitoringa veikšana atbilstoši Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmai un invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde
ATKLĀTS KONKURSS Dabas tūrisma infrastruktūras kopšanas un remonta darbi
Līgums
Atlīdzības apmēra par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos novērtēšana
DAP 2015/11 13.03.2015.
Inventārs zivju resursu aizsardzības pasākumiem
DAP 2015/10 13.03.2015.
Skatu torņa remonts Līgatnes dabas takās
DAP 2015/9 12.03.2015.
Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “OZOLS” attīstība un uzturēšana
DAP 2015/8  05.03.2015.
Hibrīdsistēmas vieglās automašīnas noma LIFE+ programmas projekta
„Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE13 ENV/LV/000839, LIFE EcosystemServices) vajadzībām
DAP 2015/6 KF 23.02.2015.
ATKLĀTS KONKURSS Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” IV kārtas būvdarbu būvuzraudzība
DAP 2015/7 AK 19.02.2015.
Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācības
ATKLĀTS KONKURSS Monitoringu veikšana atbilstoši Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmai putniem, bezmugurkaulniekiem, zivīm, nēģiem, vēžiem un bezastainajiem abiniekiem
DAP 2015/5 12.02.2015.
Zivju migrācijas ceļu attīrīšana
DAP 2015/3 11.02.2015.
Lifta tehniskās apkopes
DAP 2015/2 KF 04.02.2015.
KF līdzfinansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. IV kārta” autoruzraudzība
DAP 2015/1 21.01.2015.
Ēkas rekonstrukcija
Iepirkums pārtraukts