LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
2016. gada iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2013.  |  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
  
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
DAP 2016/84 SP 16.12.2016. FME Desktop Database Edition Single Fixed licence Rezultāti
Līgums
DAP 2016/83 SP 16.12.2016. Eiropas ilgtspējīga tūrisma harta
Dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols”, tīmekļa vietnes “Atlīdzības (par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos) izmaksu reģistrs” un tīmekļa vietnes “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajās savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (CITES) drošības audits
Bezvadu tīkla iekārtas Līgums
Servera iegāde
Ziemojošo ūdensputnu uzskaites sauszemē
8 interneta terminālu apkope un remonts Rezultāti
Atklāts konkurss
Automašīnu remonts un tehniskās apkopes
ESRI ArcGIS licenšu uzturēšanas abonēšana Līgums
Divu tehnisko projektu sagatavošana skatu platformu būvniecībai projekta LIFE10NAT/LV/000160 (HYDROPLAN) ietvaros
Degvielas iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām Līgums
Monitoringa datu ievade dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Līgums
Grāmatu maketēšana un poligrāfiskā iespiešana LIFE+ Nature programmas projektā LIFE11T/LV/000371 ‒ “NAT-PROGRAMME”
Mežsaimniecisko darbu veikšana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2016. gadā
Rezultāti 1
Rezultāti 2 Līgums
ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā
Iepirkums pārtraukts
Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju mērinstrumentu iegāde
Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Iepirkums pārtraukts
Pirmās grupas ēku nojaukšana
Līgums 1.daļai
Līgums 2.daļai
 
Pļavu biotopu atjaunošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajās teritorijās
Līgums
Meža inventarizācija un meža inventarizācijas kartogrāfiskā materiāla izgatavošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajām mežaudzēm
Līgums
ATKLĀTS KONKURSS
Sugu aizsardzības plānu izstrāde
Līgums 1.daļai Līgums 2.daļai Līgums 3.daļai Līgums 5.daļai
Būvprojektu izstrāde
Kūdrāju siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites metodoloģijas aprobācija Latvijā projekta LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros
Līgums
Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi projektam "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma"
Līgums
Mežsaimniecisko darbu veikšana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2016. gadā
Līgums 1
Līgums 2
ATKLĀTS KONKURSS
Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās (2016.-2018. gadam)
Vaskulāro augu monitorings un izpēte (2016. gadam)
Vadlīniju izstrādāšana un mācību semināru organizēšana dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles jomā
ATKLĀTS KONKURSS
Administratīvo telpu un teritorijas uzkopšana
Līgums 1
Līgums 2
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
Līgums
Traktoru apkope, remonts un rezerves daļu iegāde
Arboristu pakalpojumu sniegšana
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
ATKLĀTS KONKURSS
Automobiļu piegāde
Līgums
Īpašumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Līgums 1
Līgums 2
Rokasgrāmatas izstrāde sabiedrības līdzdalības veicināšanai Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajos sabiedrības iesaistes pasākumos
Līgums
ATKLĀTS KONKURSS
Tūrisma infrastruktūras kopšanas un remonta darbi Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Rezultāti 4
Līgums 1.daļai
Līgums 2.daļai
Līgums 3.daļai
Līgums 4.daļai
Traktoru apkope, remonts un rezerves daļu iegāde
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 82. panta kārtību
Līgums 2
ATKLĀTS KONKURSS
Automašīnu remonts un tehniskās apkopes
Līgums 1
Līgums 2
ATKLĀTS KONKURSS
Dzīvnieku barība ar piegādi Līgatnes dabas takās
Līgums
Sešu grāmatu "Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā" latviešu valodas teksta korektūra un literārā rediģēšana
Rezultāti
Līgums
Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas "Ozols" attīstība un uzturēšana
ATKLĀTS KONKURSS
Administratīvo telpu un teritorijas uzkopšana
Līgums Līgums
Dabas objektu apsekošana un izvērtēšana
Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes celšana ES struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai
Virziena norādes un informatīvo zīmju izgatavošana ar piegādi
Dabas aizsardzības pārvaldes informācijas (apmeklētāju) centru darbības nodrošināšana
NATURA 2000 teritorijas dabas parku “Adamovas ezers” un “Vecumu meži”, dabas lieguma “Lubāns mitrājs” apsekošana un izvērtēšana saistība ar sugu un biotopu stāvokli
Vadlīniju izstrādāšana un mācību semināru organizēšana dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles jomā
Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu hidroloģiskā izpēte
Būvmateriālu un saimniecības preču piegāde
Tūrisma infrastruktūras sagatavošana tūrisma sezonai Vidzemes reģionālās administrācijas pārraudzībā esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Mineralizēto joslu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos 2016. gadā
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
Līgums 5
Dabas lieguma "Randu pļavas" teritorijas aerolāzerskanēšana un aerofotografēšana. Ortofoto, topogrāfijas un grāvju sistēmas plānu izgatavošana
Tehnisko risinājumu izstrāde biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumā “Liepājas ezers”
Kurināmās (akcizētās) dīzeļdegvielas piegāde
Noslēguma konferences organizēšana un vadīšana
Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu hidroloģiskā izpēte
ATKLĀTS KONKURSS
Dzīvnieku barība ar piegādi Līgatnes dabas takās
ATKLĀTS KONKURSS Abinieku un rāpuļu fona monitorings un monitorings Natura 2000 teritorijās (2016. - 2018. gadam)
ATKLĀTS KONKURSS Administratīvo telpu un teritorijas uzkopšana
Bukletu izgatavošana
Virziena norādes izgatavošana
Vides problēmu risināšanas rīcības plāna izstrāde Rāznas ezerā, Rāznas Nacionālajā parkā
Aleju apsekošana un izvērtēšana
ATKLĀTS KONKURSS
Automašīnu remonts un tehniskā apkope
Izstādes “Lasis celts godā” izveidošana Salacgrīvā, Rīgas ielā 16
Inventāra iegāde efektīvas un mūsdienīgas zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai
Aleju apsekošana un izvērtēšana
Veterinārie pakalpojumi savvaļas dzīvnieku turēšanas vietā Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takās
Izstādes “Lasis celts godā” izveidošana Salacgrīvā, Rīgas ielā 16
Automobiļu noma
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana
Meža, dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde
Ūdru un Latvijā ligzdojošo putnu izplatības noteikšana 2016. un 2017. gadam
Zivju migrācijas ceļu attīrīšana
Poligrāfijas pakalpojumi
Līmētas brošūras „Biotopu apsaimniekošanas aktualitātes Latvijā: Meži” un skavotas brošūras „Pārskats par projekta FOR-REST īstenošanu” redakcionālā sagatavošana –literārā rediģēšana, fotoattēlu apstrāde, maketēšana, poligrāfiskā iespiešana LIFE+ programmas projektā „Meža biotopu apsaimniekošana Gaujas Nacionālajā parkā” (LIFE10 NAT/LV/000159, FOR-REST)
Automobiļu noma projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE14 CCM/LV/001103, LIFE REstore) vajadzībām
Biroja tehnikas apkopes un remonta pakalpojumi
Līmētas brošūras „Biotopu apsaimniekošanas aktualitātes Latvijā: Meži” un skavotas brošūras „Pārskats par projekta FOR-REST īstenošanu” redakcionālā sagatavošana –literārā rediģēšana, fotoattēlu apstrāde, maketēšana, poligrāfiskā iespiešana LIFE+ programmas projektā „Meža biotopu apsaimniekošana Gaujas Nacionālajā parkā” (LIFE10 NAT/LV/000159, FOR-REST)
Automobiļa noma projekta “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (LIFE10NAT/LV/000160, HYDROPLAN) vajadzībām

 DAP 2016/1 07.01.2016.

Automobiļu noma projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE14 CCM/LV/001103, LIFE REstore) vajadzībām