LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
ERAF - OZOLS
.Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts
Projekts noslēdzies
Piedāvājam iepazīties ar projekta rezultātiem >>>
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMPELS/013 - "OZOLS"
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinators: Jānis Kotāns
E-pasts: janis.kotans@daba.gov.lv
Tālr.:+371 29191498


 

 PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, informācijas tehnoloģijasĪSS APRAKSTS

Dabas aizsardzības pārvalde, sadarbojoties ar ieinteresētajām pusēm veido vienotu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – ĪADT) un mikroliegumu (turpmāk – ML) aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošanas un ieviešanas informācijas sistēmu. Projekta ietvaros tiek veidots pamats visam ĪADT un ML aizsardzības un apsaimniekošanas darbam Latvijā, nodrošinot operatīvu lēmumu pieņemšanu, darbu izpildes efektīvu kontroli, brīvu pieeju pilnīgai informācijai par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apsaimniekošanu. Dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” tiek integrētas no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras pārņemtās datu bāzes un informācija, kā arī pilnveidots atlīdzības (par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos) izmaksu valsts reģistrs.PROJEKTA MĒRĶIS

Izveidot vienotu elektronisko datu bāzi Latvijas Republikas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 apsaimniekošanā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām. Šī datu bāze jeb Dabas datu pārvaldības sistēma nodrošinātu šo teritoriju dabas vērtību – īpaši aizsargājamo sugu un biotopu – vienotu uzskaiti, kā arī uzturētu to aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošanas un ieviešanas reģistru. Šāds reģistrs veidos pamatu visam ĪADT un ML aizsardzības, uzraudzības un apsaimniekošanas darbam Latvijā, nodrošinot operatīvu lēmumu pieņemšanu, darbu izpildes efektīvu kontroli, brīvu pieeju pilnīgai informācijai par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apsaimniekošanu.


PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

 • veikt priekšizpēti un sagatavot informācijas sistēmas tehnisko projektu;
 • izveidot ĪADT dabas aizsardzības plānu reģistru, kas ietvers ĪADT individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus;
 • izveidot vienotu ĪADT un ML aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošanas un ieviešanas informācijas sistēmu - Dabas datu pārvaldības sistēmu OZOLS, kurā tiks integrētas arī no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras pārņemtās datu bāzes un informācija, sasaistot to ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu;
 • izveidot sistēmas lietotāja rokasgrāmatu;
 • apmācīt sistēmas administratorus;
 • valsts informācijas sistēmu savietotājā integrēt šādas informācijas sistēmas: ĪADT dabas aizsardzības plānu reģistrs, kas ietvers ĪADT individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, ĪADT un ML aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošanas un ieviešanas informācijas sistēmu ar ģeogrāfiskās informācijas datu bāzi;
 • izveidot e-pakalpojums „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana”, kas vairāklīmeņu pieejamības režīmā būs pieejams teritorijas apsaimniekošanā iesaistītajām organizācijām, zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem u.c. interesentiem;
 • veikt sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras iegādi.


PLĀNOTIE REZULTĀTI

 1. ĪADT datu bāze, no kuras būs iespējams iegūt ĪADT raksturojošo informāciju - skaitu, skaitu pa ĪADT kategorijām, platību un platību pa kategorijām, informāciju par dabas aizsardzības plāniem (apstiprinātiem un izstrādes procesā esošiem), zonējuma informāciju un informāciju par infrastruktūras objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu.
 2. Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu mikroliegumu datu bāze, kurā apkopos informāciju par ML kopējo skaitu, kopējo platību, ML informāciju atbilstoši ievadītam kadastra/mikrolieguma numuram, informāciju par realizētiem un plānotajiem ML apsaimniekošanas pasākumiem.
 3. Aizsargājamo koku datu bāze, no kuras būs iespējams iegūt informāciju par aizsargājamiem kokiem (skaits, saraksts un sadalījums pa sugām, pievienošanas laikiem), kā arī aizsargājamo koku informāciju atbilstoši ievadītam kadastra numuram, un informāciju par realizētiem, kā arī nepieciešamajiem, plānotajiem biotehniskajiem pasākumiem aizsargājamo koku saglabāšanai (pasākuma veids, izmaksas, laiks, atbildīgā institūcija/persona) un par bojā gājušiem aizsargājamiem kokiem (skaits, saraksts).
 4. Sugu atradņu datu bāze, kas sniegs informāciju par biotopiem (skaits, saraksts, sadalījums pa klasifikācijas kodiem un nosaukumiem, pievienošanas laikiem, aizsardzības statuss), informāciju atbilstoši ievadītam kadastra numuram/ klasifikācijas kodam, informāciju par realizētiem, nepieciešamajiem, plānotajiem biotehniskajiem pasākumiem biotopu saglabāšanai/apsaimniekošanai lietotāja definētā teritorijā (pasākuma veids, izmaksas, laiks, atbildīgā institūcija/persona).
 5. Biotopu datu bāze, no kuras varēs iegūt informāciju par aizsargājamām sugām (skaits, saraksts, sadalījums pēc klasifikācijas kodiem un nosaukumiem, pievienošanas laikiem, aizsardzības statuss), sugu informāciju atbilstoši ievadītam kadastra numuram/ klasifikācijas kodam, kā arī informāciju par realizētiem, nepieciešamajiem, plānotajiem biotehniskajiem pasākumiem aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanai/apsaimniekošanai lietotāja definētā teritorijā (pasākuma veids, izmaksas, laiks, atbildīgā institūcija/persona).
 6. Bioloģiskās daudzveidības monitoringa datu bāze, kurā apkopos informāciju par monitoringa veikšanas objektiem saraksta veidā (monitoringa veikšanas objekts, monitoringa veikšanas mērķis, laiks, persona vai institūcija, kas veikusi monitoringu, cita standartizēta informācija un saite uz monitoringa atskaiti), kā arī tiks nodrošināta monitoringa aktivitāšu meklēšanas, atlases iespēja, kā kritēriju izmantojot standartizētos monitoringa lauku datu formās un atskaitēs ievadīto informāciju. Tāpat datu bāze saturēs informāciju par plānotajām monitoringa aktivitātēm lietotāja definētā teritorijā.
 7. Kompensācijas izmaksu datu bāze (atlīdzība par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem un zemju atpirkšana), no kuras būs iespējams iegūt kompensēto vienību sarakstu atbilstoši atribūtu informācijai, informāciju par kompensēto vienību platību, izskatīšanas procesā esošo kompensācijas pieteikumu sarakstu un izskatīšanas procesā esošo kompensācijas pieteikumu vienību platību, kā arī vienību sarakstu atbilstoši atribūtu informācijai, kurām iespējama kompensācijas piešķiršana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un vienību platību atbilstoši atribūtu informācijai, kurām iespējama kompensācijas piešķiršana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 8. Dabas fotogrāfiju datu bāze nodrošinās fotogrāfiju augšupielādi un lejupielādi, tāpat arī abpusēju saišu veidošanu ar OZOLS informācijas sadaļu datu bāzu objektiem, uz kuriem attiecināms attiecīgais foto attēls(i).
 9. Atļauju, saskaņojumu, līgumu datu bāze saturēs atļauju, saskaņojumu vai līgumu sarakstu, piedāvās atrast teritoriju pēc atļaujas, saskaņojuma vai līguma unikālā identifikatora, kā arī sniegs informāciju par kopējo iznomāto zemju platību un kopējo medību tiesībām iznomāto zemju platību.
 10. Pētījumu un publikāciju datu bāze nodrošinās pētījumu vietu zīmēšanu, atribūtu informācijas aprakstīšanu, un pētījumu un publikāciju augšupielādi un lejupielādi.


PROJEKTA DOKUMENTI

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
SADARBĪBAS PARTNERI Valsts meža dienests
Valsts vides dienests

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMPELS/013
ĪSTENOŠANAS LAIKS
24 mēneši (17.11.2009.-17.11.2011.)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
263 000 LVL
ES LĪDZFINANSĒJUMS
Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonds.
ĪSTENOŠANAS VIETA
Visa Latvija.
ABREVIATŪRA
OZOLS
PROJEKTA MĀJAS LAPA
Atsevišķas mājas lapas nav

AKTUALITĀTES

15.11.2012.
Dabas datu sistēma "OZOLS" ir izveidota
20.07.2012.
Izsludināts iepirkums "Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS papildinājumu izveide: Datu vienotas ievades/izvades moduļu programmēšana, datu apstrāde un ievade sistēmā, sistēmas testēšana".
Nolikums
16.11.2011.
Pabeigta informācijas sistēmas izveide. Informācijas sistēmā integrētas no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras pārņemtās datu bāzes un informācija, sasaistot to ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu.
14.11.2011.
Sagatavota dabas datu pārvaldības sistēmas "OZOLS" datu bāzes projektējuma dokumenta otrā (darba) versija 2.07
11.10.2011.
Informācija par iepirkumu portālā www.TurismaBizness.lv, LETA
28.09.2011.
Ieraksts Latvijas Televīzijas 1 informatīvi-izglītojošajam raidījumam „Eirobusiņš”
20.09.2011.
Sagatavota dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” lietotāja rokasgrāmatas dokumenta pirmā (darba) versija
10.09.2011.
Sagatavota dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datu bāzes projektējuma dokumenta otrā (darba) versija 2.04
04.08.2011.
Sagatavota dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datu bāzes projektējuma dokumenta otrā (darba) versija 2.00
25.07.2011.
Sagatavota dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datu bāzes projektējuma dokumenta pirmā (darba) versija 1.03
24.05.2011.
Sagatavota dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datu bāzes projektējuma dokumenta pirmā (darba) versija 1.02
24.05.2011.
E-iepirkums saskaņā ar vispārīgo vienošanos Nr. VRAA/2010/33/AK/CI-39 un Nr. VRAA/2010/33/AK/CI-40 - sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras iegāde ERAF projektā „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija”
18.05.2011.
Projekta darba grupas tikšanās (datu bāzes dokuments, datu saņemšana no ārējām sistēmām, testa pieeja u.c.)
10.05.2011.
Sagatavota dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datu bāzes projektējuma dokumenta pirmā (darba) versija 1.00
05.05.2011.
Projekta darba grupas tikšanās (kompensāciju reģistrs, datu saņemšana no ārējām sistēmām, ziņojumi, atskaites, administratoru kursi u.c.)
26.04.2011.
Tehniskās uzraudzības ekspertu ziņojums par Dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” tehniskā projekta izvērtēšanu
12.04.2011.
Projekta darba grupas tikšanās (Desktop, Server un SQL Server lietotāju apmācība, datubāzes saskaņošana, infrastruktūras jautājumi u.c.)
11.03.2011.
Valsts ieņēmumu dienesta tematiskā pārbaude par PVN pārskatu
15.02.2011.
Projekta darba grupas tikšanās (ĪADT datubāze, aizsargājamo koku datubāze, mikroliegumu datubāze u.c.)
04.02.2011.
Projekta darba grupas tikšanās (datu plūsmas, „OZOLS” kā plānošanas, datu glabāšanas rīks, sugu atradņu datubāze u.c.)
25.01.2011.
Projekta darba grupas tikšanās (kompensāciju reģistra demonstrēšana, DAP mājas lapa, „OZOLS” publiskā sadaļa, galvenās sadaļas un to saturs u.c.)
11.01.2011.
Projekta darba grupas tikšanās (izpildītāja projekta uzsākšanas ziņojums, izmaiņas organizatoriskajā struktūrā, iekšējie materiāli, normatīvie akti, nepieciešamo datu saraksts u.c.)
11.01.2011.
Datu (dabas aizsardzības plānu analogās versijas) nodošana SIA „Estonian, Latvian&Lituanian Environment” šo datu digitizēšanai un sagatavošanai ievadīšanai dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS”
30.12.2010.
E-iepirkums saskaņā ar vispārīgo vienošanos Nr. VRAA/2010/32/AK/CI-38 - sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras iegāde ERAF projektā „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija”
29.12.2010.
14.12.2010.
Datu (dabas aizsardzības plānu analogās versijas) nodošana SIA „Estonian, Latvian&Lituanian Environment” šo datu digitizēšanai un sagatavošanai ievadīšanai dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS”
14.12.2010.
Dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” tehniskās izstrāde uzsākšanas sanāksme (norēķinu jautājumi, licenču piegāde, darbu uzsākšana, kontaktpersonu nozīmēšana, darba materiālu uzturēšana, ekspertīzes, darba grupu tikšanās u.c.)
06.12.2010.
26.11.2010.
11.11.2010.
05.11.2010.
Noslēgts līgums ar SIA „IT Inovāciju centrs” par tehniskās uzraudzības ekspertīzi projektā „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija”
27.10.2010.
Dabas aizsardzības pārvalde atkārtoti aicina pieteikties pretendentus projekta tehniskās uzraudzības ekspertīzes veikšanai.
22.10.2010.
Publikācija „Elektronizē datus par īpašām teritorijām” laikrakstā „Bauskas dzīve”
19.10.2010.
Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikties pretendentus projekta tehniskās uzraudzības ekspertīzes veikšanai.
01.10.2010.
Iepirkuma ieinteresēto piegādātāju sanāksme.
06.09.2010.
25.08.2010.
Vadības grupas sanāksme (par atklātā konkursa iepirkuma procedūru).
17.08.2010.
Vadības grupas sanāksme (par atklātā konkursa iepirkuma procedūru).
17.06.2010.
Informatīvā sapulce - Protokols
23.02.2010.
Darba grupas sanāksme (ĢIS risinājumi, ĪADT valsts reģistrs, klasifikatori)
11.02.2010.
Darba grupas sanāksme (sistēmas koncepts, aktualitātes, ĪADT valsts reģistrs)
22.12.2009.
Darba grupu sanāksme
02.12.2009.
Vadības grupas sanāksme
25.11.2009.
Informācija par projektu DAP Gaujas Nacionālā parka administrācijas darbiniekiem
06.11.2009.
Informācija par projektu DAP Ķemeru nacionālā parka administrācijas darbiniekiem
28.10.2009.
Informācija par projektu DAP Slīteres nacionālā parka administrācijas darbiniekiem
15.10.2009.
Informācija par projektu DAP Teiču dabas rezervāta administrācijas darbiniekiem
14.10.2009.
Informācija par projektu DAP Rāznas nacionālā parka administrācijas darbiniekiem
24.09.2009.
Informācija par projektu DAP Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas darbiniekiem

 uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif