LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
LAT-LIT
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekti
 
Aizsargājamās teritorijas  |  E-pieejamība
 
 
Projekts noslēdzies
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju zemgalē un ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai
LLIV-316 - "Protected areas / Aizsargājamās teritorijas"
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Dace Vilmane, Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas departamenta vadītāja
E-pasts: jdace.vilmane@zpr.gov.lv
Tālr.:+371 63025828
 
Projekta koordinatore: Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu un Plānojumu departamenta direktore
E-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv
Tālr.:+371 26554868
 
Projekta koordinatore: Inta Soma, Dabas aizsardzības pārvaldes projekta reģionālā vadītāja
E-pasts: inta.soma@daba.gov.lv
Tālr.:+371 26329412

 PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, dabas izglītības attīstīšana, institūciju kapacitātes pilnveidošana

ĪSS APRAKSTS

Zemgalē ir 7 dabas parki (Bauskas, Daugavas ielejas, Laukezera, Saukas, Svētes palienes, Tērvetes, Vilces), un tikai dažos no parkiem ir izstrādāti Dabas aizsardzības plāni un Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
Nav izbūvēta pienācīga infrastruktūra, lai sabalansētu vides un ekonomiskās darbības aspektus, kas dabas parkos un īpaši atbalstāmajās teritorijās ir pieļaujama.
Sabiedriskais monitorings ir tikai savos pašos pirmsākumos, lai nodrošinātu aizsargājamo dabas vērtību saglabāšanu.
Nav izveidotas ilgtspējīgas dabas parku pārvaldības sistēmas, nepieciešams apgūt ārvalstu pieredzi dabas parku apsaimniekošanā.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PROJEKTA MĒRĶIS

Veicināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību, radot ilgtspējīgu pamatu dabas parku saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

Projekta ietvaros tiks realizēti 4 aktivitāšu bloki:
Uzdevumu bloks Nr.1: Projekta vadība un publicitāte
MĒRĶIS: Sekmīga projekta ieviešana atbilstoši Programmas prasībām un labas projektu pārvaldības principiem.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
Projekta vadības grupas darbs, projekta stratēģisko mērķu ieviešanas nodrošināšanai;
Projekta darba grupas darbs, projekta aktivitāšu ieviešanas nodrošināšanai;
Publicitātes aktivitātes.
Uzdevumu bloks Nr.2: Dabas parku apsaimniekošanas uzlabošana
MĒRĶIS: Vecināt dabas parku attīstību, uzlabojot apsaimniekošanas un pārvaldības metodes.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
Dabas aizsardzības plānu un Individuālo apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu izstrāde:
Dabas parks "Daugavas ieleja";
Dabas liegums "Silabebru ezers";
Dabas parks "Bauska".
LT-LV, Eiropas pieredzes pārņemšana par parku pārvaldības modeļiem. Modeļu ieviešana.
Sabiedriskā monitoringa ieviešanas pasākumi īpašo dabas vērtību saglabāšanai, iesaistot vietējās skolas vides pulciņa dalībniekus un vietējos iedzīvotājus (Rundāles d/p sikspārņu sugu novērošana);
Uzdevumu bloks Nr.3: Dabas aizsardzības infrastruktūras uzlabošana
MĒRĶIS: Infrastruktūras izveide dabas vērtību saglabāšanai un aizsardzībai.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
Mazās vides aizsardzības infrastruktūras izveide (laipas, kāpnes, skatu tornis, norādes zīmes, galdi un soli, ugunskura vietas);
Vidēja un liela mēroga infrastruktūra: automašīnu stāvlaukuma sakārtošana (segums, tualetes, atkritumu urnas); arheoloģisko izrakumu aizbēršana; upes krasta stiprināšana, veloceliņa projektēšana/ izbūve;
Norādes zīmes ar informāciju par dabas aizsardzības jautājumiem (līdzīgi kā – Dabā ar izpratni!);
Uzdevumu bloks Nr.4: Dabas vērtību popularizēšana
MĒRĶIS: Vietējās kopienas iesaistīšana vides monitoringā un informācijas materiālu sniegšana vietējām kopienām un iestādēm.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
Izglītība un apmācības: izglītojoši pasākumi/ objekti bērniem un jauniešiem;
Datu bāzes izveide par Zemgales un Ziemeļlietuvas dabas vērtībām.
Informatīvo kampaņu organizēšana par dabas vērtībām Zemgalē un Ziemeļlietuvā.
Izglītojoši materiāli par dabas parkiem, tūrisma maršrutiem, dabas takām, dabas vērtībām, utt.;
Jaunu dabas taku izpēte un nepieciešamās dokumentācijas izstrāde
Digitālās informācijas izveide un datu ievietošana Zemgales ģeoportālā un citos pasaules portālos par Zemgales un Ziemeļlietuvas dabas vērtībām.
Jebkāda veida akcijas jauniešiem skolās (vides pulciņa dalībniekiem);
Brīvprātīgo un vietējo iedzīvotāju apmācība - brīvprātīga uzraudzība: Dažādās valstīs, īpaši apmācīti brīvprātīgie veic vietējo biotopu stāvokļa monitoringu, sugu augu un putnu (atkarībā no tā, kas tiek uzraudzīta.) Brīvprātīgais monitorings ir atbalstāms, jo tam ir vairākas priekšrocības: Brīvprātīgie monitori veicina sabiedrības informētību par piesārņojuma problēmām, palīdz identificēt un atjaunot problēmu vietas, un palielina kvalitatīvu informācijas apjomu par vietējiem augu un putnu biotopiem.

PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Preses relīzes masu mēdijos;
 • Informācija par projektu partneru (ja piemērojams) tīmekļa vietnēs;
 • 2 pieredzes apmaiņas braucieni;
 • 9 darba grupas sanāksmēs ;
 • 3 apaļā galda diskusijas ;
 • 28 semināri;
 • Izstrādāts dabas aizsardzības plāns Dabas liegumam "Silabebru ezers";
 • Aktualizēts dabas aizsardzības plāns Dabas liegumam "Bauska";
 • Apmācību seminārs par vides monitoringu;
 • Dokuments - Ieteikumi politikas integrācijai dabas aizsardzības plānošanas jautājumus pašvaldību teritorijas un augstāka līmeņa teritorijas plānos;
 • Aktualizēti trīs teritorijas plāni;
 • Aktualizēts dabas parka "Daugavas ieleja" dabas aizsardzības plāns.
 • Infrastruktūra: Ceļu remonts un 1 autostāvvietas būvniecība, 7 informācijas stendi, 33 zīmes, 2 nožogojumi/barjeras, 7 koka kāpnes, 4 koka tilti, 54 atkritumu urnas un 8 angāru atkritumu tvertnes, 100 soliņi, 50 velosipēdu stendi, 6 tualetes, iegādāts 1 apmeklētāju skaitītājs, gājēju celiņu ierīkošana;
 • Veikti arheoloģiskie izrakumi;
 • Izstrādāti 4 tehniskie projekti;
 • Brīvprātīgais monitorings - 6 semināri vietējām iniciatīvas grupām; 2 konferences saistībā ar brīvprātīgo monitoringu; 20 semināri par to, kādā veidā uzraudzība būtu jāveic; 500 informatīvie plakāti;
 • Izgatavoti informatīvie materiāli (bukleti, brošūras, ieskaitot kartes.)
 • Izveidota datu bāze par dabas vērtībām.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

ĪSTENOTĀJI

 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
Zemgales plānošanas reģions
   
Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001 , Latvija
Tālr.: +37163025828, fakss: +37163027549
Mājas lapa: www.zemgale.lv
  SADARBĪBAS PARTNERI
PP2: Jelgavas novada pašvaldība
 
 
PP3: Krustpils novada pašvaldība
 
 
PP4: Dabas aizsardzības pārvalde
 
 
PP5: Rundāles novada pašvaldība
 
 
PP6: Kurtuvėnai reģionālā parka administrācija
 
 
PP7: Šauļu reģiona attīstības aģentūra
   
PP8: Birstonas pašvaldība
   
PP9: Žagares reģionālā parka administrācija
   
PP10: Biržu reģionālā parka administrācija
 
 
PP11: Aizkraukles novada pašvaldība

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PAMATDATI 

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LLIV-316
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
24 mēneši (05.2012.-05.2014.)
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
947 050,56 EUR
 
ES LĪDZFINANSĒJUMS
85% Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonds no Latvijas–Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas 2007.-2013. gadam 2.prioritātes 1.atbalsta virziena „Dabiskās vides aizsardzība”
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija, Lietuva
 
ABREVIATŪRA
Protected areas / Aizsargājamās teritorijas
 
PROJEKTA MĀJAS LAPA
Atsevišķas mājas lapas nav

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

AKTUALITĀTES

 
28.04.2014.
Aizkrauklē notiks pilotprojekta noslēguma konference „Dabas aizsardzības plāna un teritorijas plānojuma integrētas izstrādes ieguvumi un riski.”
 
16.04.2014.
Konference „Sabiedriskais monitorings jeb dabu pētīt ir aizraujoši”
 
26.03.2014.
 
27.08.2013.
Seminārs «Preparation of territorial planning documents for protected areas»
 
13.06.2013.
Ievada seminārs «Telpiskās plānošanas sistēmas attīstība Latvijā, integrējot tajā dabas aizsardzības plānošanu»
 
22.03.2013.
 
26.02.2013.
Seminārs «Dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūra. Problēmas, risinājumi, iespējas integrēt dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu izstrādes procedūras»
 
16.10.2012.
 
09.10.2012.
 
20.09.2012.
Seminārs Svētē par sabiedriskā monitoringa programmu
 
19.09.2011.
Seminārs Dobelē par sabiedriskā monitoringa programmu
 
30.08.2011.
Seminārs Krustpilī par sabiedriskā monitoringa programmu
 
28.08.2011.
Seminārs Koknesē par sabiedriskā monitoringa programmu
 
17.08.2011.
Seminārs Tērvetē par sabiedriskā monitoringa programmu

 uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

 

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu pieejamībai
LLV-389 - E-Accessibility / E-pieejamība
 
Projekts noslēdzies
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES   |   SASNIEGTIE REZULTĀTI
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Jolita Butkutė, Šauļu reģiona attīstības aģentūras direktore (Lietuva)
 
Dabas aizsardzības pārvaldes projektu nodaļas vadītājs: Aigars Pikšens
E-pasts: aigars.piksens@ daba.gov.lv
Mob.tālr. +371 26541666

 PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

E-pakalpojumu pieejamība pierobežā, dabas tūrisma infrastruktūra.

ĪSS APRAKSTS

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstība un inovatīvo tehnoloģiju pielietošana mūsdienu sabiedrībā strauji palielinās, kā rezultātā pierobežas reģionu konkurētspēja šajā jomā, salīdzinoši ar citiem reģioniem, nav līdzvērtīga, galvenokārt, informācijas nepieejamības dēļ. Ikvienas teritorijas pieejamības veicināšanā svarīga loma ir tūrismam. Tādēļ, pieejama un viegli uztverama tūrisma informācija ir atslēga uz vispārēju iekšējo un ārējo pierobežas reģionu pieejamību. Modernās tehnoloģijas, piemēram, bezvadu internets, informācijas termināli, QR kodi, mobilās aplikācijas – strauji aizstāj biežāk lietotos informatīvos līdzekļus – kartes, ceļvežus. Pierobežas reģionu attīstībai ir jālīdzinās citu reģionu attīstībai valstī. Šī iemesla dēļ, 8 iesaistītās puses no dažādām Latvijas un Lietuvas institūcijām apvienojās, lai popularizēt ideju par modernu tūrisma e-pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību savos reģionos un izplatītu šo ideju arī citos pierobežu reģionos Eiropas savienībā.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PROJEKTA MĒRĶIS

Izmantojot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), uzlabot vispārēju iekšējo un ārējo pierobežas reģionu pieejamību, lai nodrošinātu kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Šī mērķa sasniegšanai ir noteikti vairāki apakšmērķi:
1. IKT izveidošana (aprīkojums ar īpašu programmatūru) projekta partneru teritorijās.
2. Pieredzes apmaiņa ar projekta partneriem, veicinot e-pieejamības ideju.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

Projekta ietvaros tiks realizēti 4 aktivitāšu bloki:
Uzdevumu bloks Nr.1: Projekta vadība un koordinēšana
MĒRĶIS: Sekmīga projekta ieviešana atbilstoši Programmas prasībām un labas projektu pārvaldības principiem.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
Projekta vadības grupas darbs, projekta stratēģisko mērķu ieviešanas nodrošināšanai;
Projekta darba grupas darbs, projekta aktivitāšu ieviešanas nodrošināšanai;
Publicitātes aktivitātes.
Uzdevumu bloks Nr.2: Nepieciešamās programmatūras(software) un mobilās lietotājprogrammas (aplikācijas) attīstīšana
MĒRĶIS: Izstrādāt mobilo aplikāciju, kura ar Qr kodu palīdzību tiktu izmantota viedtālruņos, planšetdatoros un citās mobilajās ierīcēs. Pierobežas tūrisma pakalpojuma saņēmējiem dot iespēju lejupielādēt informāciju un piekļūt tūrisma pakalpojumam tieši, izmantojot tālruni vai citu mobilo ierīci. Programmas ir pieejamas lejupielādējot QR kodu, kas apmeklētāju aizvedīs tieši uz interneta vietni, kurā iegūstama informācija par tūrisma piedāvājumu konkrētajā pierobežas apvidū.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas tūrisma sadaļas uzlabošana, kuras ietvaros tiek sagatavota un tulkota informācija trīs valodās(LT, ENG un RUS) par Kurzemes, Latgales un Zemgales pierobežas reģionu īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un to apkārtnē pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem. Sagatavotā tūrisma pakalpojumu informācija tiek iekļauta, projekta laikā izstrādātajā – mobilajā lietotājprogrammā, informācijas terminālos, virtuālajās tūrēs un projekta teritorijā izvietotajos informatīvajos stendos ar Qr kodiem.
Uzdevumu bloks Nr.3: IKT aprīkojuma un uzlabotās pieejas kapitāliegāde
MĒRĶIS: Tūrisma informācijas pasniegšana pēc iespējas plašākai mērķgrupai, lai kopumā veicinātu visas projekta teritorijas pieejamību un tūrisma pakalpojumu piedāvājumu.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
1. 8 Informācijas terminālu iegāde un uzstādīšana esošajos tūrisma informācijas centros. To pieslēgšana un WIFI brīvas pieejas instalācija.
2. Servera iegāde ar OS un UPS, lai nodrošinātu mobilās lietotājprogrammas izstrādes rezultāta uzglabāšanas un tā funkcionalitātes iespējas.
3. Projekta teritorijā tie uzstādīti 43 informatīvie stendi ar Qr kodiem.
Uzdevumu bloks Nr.4: Pieredzes apmaina un publiskās aktivitātes
MĒRĶIS: Iesaistītajiem projekta partneriem, kas sniedz dažādu tūrisma informācijas piedāvājuma klāstu – dalīties savā pieredzē un lemt par kopīgām idejām, kas veicinātu kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu sniegšanu, izmantojot informāciju, komunikāciju tehnoloģijas.
PLĀNOTĀS RĪCĪBAS:
1. Dalība četrās projekta darba grupu sanāksmēs.
2.Trīs darba grupu sanāksmju organizēšana Dabas aizsardzības pārvaldes trim reģionālajām administrācijām, lai apkopotu informāciju pirms mobilās lietotājprogrammas izstrādes uzsākšanas.
3. Divi pieredzes apmaiņas braucieni starp partneriem Latvijā un Lietuvā.
4. Atbalsts vadošajam partnerim – organizēt konferenci plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem(mēdijiem) par projekta aktivitātēm un dalība projekta noslēguma konferencē Lietuvā.
5. Divu preses relīžu sagatavošana un iesniegšana mēdijiem.

PLĀNOTIE REZULTĀTI

 • Preses relīzes masu mēdijos.
 • 2 pieredzes apmaiņas braucieni starp projekta partneriem Latvijā un Lietuvā.
 • 4 projekta darba grupas sanāksmes.
 • 3 darba grupu sanāksmes Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālajām administrācijām.
 • Projekta noslēguma konference.
 • Informācijas sagatavošana par Kurzemes, Latgales un Zemgales pierobežas reģionu īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un to apkārtnē pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem.
 • Sagatavotās informācijas tulkošana trīs valodās (LT, EN un RU).
 • Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnes tūrisma sadaļas uzlabošana, iekļaujot sagatavoto informāciju par pierobežas reģioniem.
 • Mobilās lietotnes izstrāde.
 • 16 virtuālo tūru izstrāde un iekļaušana mobilajā aplikācijā.
 • 43 informatīvo stendi ar QR kodiem uzstādīšana.
 • 8 informācijas terminālu iegāde, uzstādīšana un WIFI brīvas pieejas instalācija tajos.
 • Servera iegāde mobilās lietotājprogrammas un citu projekta datu glabāšanai.
SASNIEGTIE REZULTĀTI

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

ĪSTENOTĀJI

 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
   
Viļņas iela 100, Šauļi, LT-76285, Lietuva
Tālr.: +37041 525 101, fakss: +37041 525 101
Mājas lapa: www.srpa.lt
 
SADARBĪBAS PARTNERI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP7: Krāslavas novada dome (Latvija)
 
 

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PAMATDATI 

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LLV-389
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
12 mēneši (03.2014.-03.2015.)
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
362 698,42 EUR
 
ES LĪDZFINANSĒJUMS
85% Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonds no Latvijas–Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas 2007.-2013. gadam 1.prioritātes 2.atbalsta virziena „Pierobežas reģionu iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana”
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija, Lietuva
 
ABREVIATŪRA
E-Accessibility / E-pieejamība
 
PROJEKTA MĀJAS LAPA
Atsevišķas mājas lapas nav

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

AKTUALITĀTES

 

 uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif