LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
LIFE - MARMONI
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts
 
Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā
Innovative approaches for marine biodiversity monitoring and assessment of conservation status of nature values in the Baltic Sea
LIFE09/NAT/LV/000238 - "MARMONI"
Projekts noslēdzies
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Heidruna Fammlere (Heidrun Fammler)
E-pasts: heidrun.fammler@ bef.lv
Tālr.: +371 67357552

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
vides novērtējums, jūras ekosistēma un biotopi, monitorings, bioloģiskā daudzveidība
ĪSS APRAKSTS
Rīgas jūras līcis ir viens no visvairāk dabiski dažādās jomās Baltijas jūras. Līča piekrastes daļā atrodas rifu biotopi, kas ir mājvieta dažādām retām augu, zivju un bezmugurkaulnieku sugām. Šiem biotopiem ir arī nozīmīga loma Rīgas līča ekosistēmu uzturēšanā, piemēram, asimilējot līcī nonākošās barības vielasu. Gan Rīgas jūras līci, gan Irbes šaurumu, kas veido galveno izeju no līča uz Baltijas jūru, migrējošie putni izmanto kā atpūtas un barošanās vietas pavasara un rudens migrāciju laikā. Ik gadu vairāk nekā divi miljon Eiropas migrējošo putnu šeit ziemo. Projekta teritorija ietver arī vairākas putniem nozīmīgas teritorijas, kurās pastāvīgi uzturas vairāk nekā 20 000 ūdensputnu. Trūcīgās zināšanas par jūras bioloģisko daudzveidību projekta teritorijā, rodas no nepietiekama monitoringa. Tas nozīmē, ka pašlaik nav iespējams noteikt ietekmes raksturu uz bioloģisko daudzveidību Rīgas jūras līcī. Tomēr ir zināms, ka galvenos draudus biotopiem un ar tiem saistītām sugām rada invazīvās sugas un eitrofikācija.

uz augšu

PROJEKTA GALVENIE MĒRĶI
 • Gūt pārskatu par dažādu Eiropas jūras vides un dabas aizsardzības normatīvos aktu mijiedarbību attiecībā uz datu ieguvi un ziņošanu.
 • Izstrādāt indikatorus un monitoringa metodes integrētam bioloģiskās daudzveidības un cilvēka saimnieciskās darbības ietekmju novērtējumam; izmēģināt praksē piedāvāto metožu efektivitāti un iegūto datu analīzi, kā arī pielietojumu telpiskai plānošanai un ietekmes uz vidi novērtējumam.
 • Novērtēt jūrā paredzamo dabas aizsardzības pasākumu sociālekonomiskās ietekmes.
 • Integrēt projekta rezultātus nacionālajās monitoringa programmās un vides politikas dokumentos.
 • Informēt iesaistītās puses un sabiedrību par projekta rezultātiem.

uz augšu

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS
 • ES normatīvo aktu un politikas dokumentu analīze, meklējot sinerģiju iespējas attiecībā uz datu ieguvi un ziņošanu par jūras bioloģiskās daudzveidības stāvokli.
 • Esošo datu apkopošana par bioloģisko daudzveidību jūrā un saimnieciskās darbības ietekmēm, kā arī sagatavotas vienotas datu bāzes.
 • Jaunas jūras bioloģiskās daudzveidības indikatoru kopas, inovatīvu, standartizētu monitoringa metožu, kā arī aizsardzības statusa novērtēšanas pieeju izstrāde.
 • Izstrādāto monitoringa metožu efektivitātes pārbaude praksē projekta pilota teritorijās.
 • Apkopoto datu un monitoringa rezultātu analīze, izvērtējot starptautiski nozīmīgu sugu un biotopu aizsardzības stāvokli, kā arī izmantoto metožu efektivitāti; metožu pilnveidošana un priekšlikumu izstrāde nacionālajām monitoringa programmām.
 • Demonstrācijas pilotprojekti par iegūto datu izmantošanu jūras telpiskā apsaimniekošanā (Zviedrija) un ietekmes uz vidi novērtēšanā (Igaunija).
 • Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumu sociālekonomisko ietekmju izvērtējums, kā arī izmaksu un ieguvumu analīze.
 • Atbildīgo institūciju un citu iesaistīto pušu informēšana par jaunākajām ES prasībām attiecībā uz jūras vides aizsardzību (Jūras stratēģijas pamatdirektīvu un tās saistību ar citiem normatīvajiem aktiem), kā arī izstrādātajām monitoringa metodēm un to praktisko ieviešanu; priekšlikumu izstrāde par iegūto datu tālāku pārvaldīšanu.
 • Ieinteresēto pušu un sabiedrības informēšana par projekta rezultātiem starptautisku un nacionālu semināru ietvaros, kā arī ar masu mediju, informatīvu materiālu, publikāciju un interneta palīdzību.

uz augšu

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA

 • Latvijā: Baltijas Vides Forums-Latvija, Anda Ruskule, anda.ruskule@ bef.lv, tel. + 371 67357548
 • Igaunijā: Baltijas Vides Forums-Igaunija, Laura Remmelgas, laura.remmelgas@ bef.ee, tel. + 372 6597027
 • Somijā: Somijas Vides institūts, Vivi Fleming-Lehtinen, Vivi.FlemingLehtinen@ ymparisto.fi tel. + 358 400609269
 • Zviedrijā: Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra, Cecilia Lindblad, Cecilia.Lindblad@ naturvardsverket.se, tel. + 46 106981295 un AquaBiota Water Research, Martin Isaeus, martin.isaeus@ aquabiota.se, tel. +46 8161 001

uz augšu

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS
Baltijas Vides Forums-Latvija
Antonijas iela 3-8, Riga, Latvia, LV-1010
Tālr.: +371 67357555,
E-pasts: bef@ bef.lv, mājas lapa: http://www.bef.lv
SADARBĪBAS PARTNERI
Igaunijā: Baltijas Vides Forums-Igaunija;Igaunijas Jūras institūts
Somijā: Somijas Vides institūts;Somijas Medniecības un zvejniecības izpētes institūts
Zviedrijā: Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra

uz augšu

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LIFE09/NAT/LV/000238
ĪSTENOŠANAS LAIKS
2010. gada 1. oktobris - 2015. gada 31. marts
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
5 888 801 EUR
ES LĪDZFINANSĒJUMS
2 944 400 EUR finansē Eiropas Savienības LIFE+ Nature & Biodiversity programma.
LĪDZFINANSĒJUMS
2 944 401 EUR finansē citi donori un projekta partneri.
ĪSTENOŠANAS VIETA
Projekta darbības plānotas Baltijas jūrā Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvi ekonomiskajās zonās.
ABREVIATŪRA MARMONI
PROJEKTA MĀJAS LAPA

uz augšu