LIFE - REstore
Programmas LIFE Klimata rīcības tematiskās sadaļas Klimata pārmaiņu mazināšana projekts
 
 
               
 
 
2015. IX >>> 2019. VIII
 
Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā
Sustainable and responsible management and re-use of degraded peatlands in Latvia
LIFE14 CCM/LV/001103 - LIFE REstore
 
ikona IZPILDĪTS Projekts noslēdzies
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES
 


UZZIŅĀM


E-pasts: pasts(at)daba.gov.lv
PROJEKTA APRAKSTS
 
JOMA
dabas aizsardzība; ilgtspējīga attīstība; teritoriju plānošana; teritoriju apsaimniekošana; klimata pārmaiņu mazināšana


ĪSS APRAKSTS

Purvi, uzņemot no atmosfēras oglekļa dioksīdu un, veidojot lielu daudzumu organiskā materiāla, ir milzīga oglekļa krātuve. Cilvēka darbības rezultātā degradētie purvi jeb kūdrāji rada nozīmīgas oglekļa dioksīda CO2 emisijas, tādēļ to rekultivācija ir ļoti svarīga. Šobrīd Latvijā nav izstrādāta īstenošanas stratēģija par standarta pieeju un pārvaldības pamatprincipiem degradēto kūdrāju apsaimniekošanā. Informācija par teritorijām un precīzām atrašanās vietām, kā arī šo teritoriju klasifikācija saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmi ir nepietiekama. Tā kā 2013.gada globālā klimata nolīgums pēc 2020.gada ietver pienākumu ziņot par emisiju un kūdrāju atjaunošanu un nosusināšanu (mitrāju apsaimniekošanu), ir nepieciešami ātri pieejami, uzticami, visaptveroši, augstas izšķirtspējas un telpiski skaidri dati par degradēto kūdrāju apjomu un statusu, kā arī – siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizāciju nacionālā līmenī.
Projektā tiks izstrādāta metode, kas ļaus noteikt Latvijas degradēto kūdrāju radīto SEG emisijas daudzumu un lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentus, lai optimizētu bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu, ekonomisko izaugsmi un klimata pārmaiņu mazināšanu ilgtermiņā. Viens no projekta uzdevumiem ir izveidot arī degradēto kūdrāju sarakstu un datubāzi, kā arī sniegt atbalstu politikas veidotājiem.
 

PROJEKTA MĒRĶIS

Izstrādāt lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentus atbildīgai degradēto kūdrāju teritoriju apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai Latvijā.


 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI


 

PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS


 

PPLĀNOTIE REZULTĀTI


 


 

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
SADARBĪBAS PARTNERI 

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LIFE14 CCM/LV/001103
ĪSTENOŠANAS LAIKS
2015.gada 1.septembris – 2019.gada 31.augusts
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
1 828 318 EUR
ES LĪDZFINANSĒJUMS
1 096 990 EUR finansē ES programma LIFE Klimata pasākumi
LĪDZFINANSĒJUMS
731 328 EUR līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonds, kā arī projekta partneru pašu ieguldījums
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvija
ABREVIATŪRA
LIFE REstore
PROJEKTA TĪMEKĻA VIETNE