LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Nacionālie fondi
Latvijas vides aizsardzības fonda projekti
 

SAI “Kūdra” rekultivācijas priekšizpēte - Sadzīves atkritumu izgāztuves “Kūdra” rekultivācijas projekta priekšizpētes veikšana Ķemeru Nacionālā parkā
1-08/291/2017

ĶNP mitrāju biotopu atjaunošana - Ķemeru Nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas darbi
1-08/290/2017

Avotu apsaimniekošanas plāni - Ģēoloģisko dabas pieminekļu "Dzērves Bērziņu avoti" un "Bārbeles sērūdeņraža avots" apsaimniekošanas plānu izstrāde
1-08/59/2017

Daba un cilvēks - Daba un cilvēks. Toreiz un tagad.
1-08/10/2017

Dendroloģiskie stādījumi - ĪADT – dendroloģisko stādījumu aizsardzības statusa nodrošināšana
1-08/60/2017

Grebļakalna sugas - Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana Grebļakalnā
1-08/9/2017

Kompensācijas - Kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksu procesa uzlabošana
1-08/11/2017

LDT topogrāfija - Līgatnes dabas taku teritorijas topogrāfiskā plāna izstrādāšana
1-08/15/2017

Randu hidroloģija - Dabas lieguma “Randu pļavas” teritorijas hidroloģiskā izpēte
1-08/61/2017

Rāznas mežu dabiskošana - Dabisku meža biotopu struktūras elementu veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās egļu monokultūrās
1-08/12/2017

Slīteres pētījumu digitalizēšana - Slīteres Valsts rezervāta vēsturisko pētījumu digitalizēšana
1-08/13/2017

Slīteres pļavu atjaunošana - Īpaši aizsargājamo pļavu biotopu atjaunošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajā Slīteres Nacionālajā parkā
1-08/14/2017

Teiču un Krustkalnu hidroloģija - Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu hidroloģiskā izpēte
1-08/446/2015

Tehniskie risinājumie biotopu atjaunošanai - Tehnisko risinājumu izstrāde biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumos "Randu pļavas" un "Liepājas ezers" un Rāznas Nacionālajā parkā
1-08/443/2015
 
Jaunie Reindžeri - Starptautiskā Jauno Reindžeru nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT)
1-08/446/2015
 
DAP kapacitāte - Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) kapacitātes celšana Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai
1-08/10/2016
 
Normatīvie akti - Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) veiktspējas stiprināšana dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles jomā
1-08/445/2015
 
Alejas - Aleju apsekošana un izvērtēšana
1-08/447/2015
 
Gaujas nacionālajam parkam 40 / Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!
1-08/45/2012 
 
Slīterei – 90 / Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei – 90”
1-08/52/2012
 
ĪADT īsfilmas / Reprezentatīvu filmu izveide par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā USB datu nesējā
1-08/55/2012
 
Dabas izglītības centri / Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji
1-08/56/2012
 
Infocentrs "Bērzi" / Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi”
1-08/62/2012
 
Kaņiera ezera profilēšana / Kaņiera ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes pabeigšana
1-08/69/2012
 
Kūdras ciema meliorizpēte / Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciematam pieguļošo meliorācijas grāvju izpēte un rekonstrukcija Ķemeru nacionālajā parkā
 1-08/139/2013
 
Najāda / ES Biotopu direktīvas II pielikuma sugas smalkās najādas (Najas tenuissima) atradnes izpēte potenciālas jaunas īpaši aizsargājamas teritorijas dibināšanai vai esošās teritorijas paplašināšanai
1-08/70/2012
 
VES izvērtējums / Potenciālo vēja elektrostaciju parku izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem
1-08/71/2012

Gaujas nacionālajam parkam 40 / Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!

Slīterei – 90 / Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei – 90”

ĪADT īsfilmas / Reprezentatīvu filmu izveide par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā USB datu nesējā

Dabas izglītības centri / Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji

Infocentrs "Bērzi" / Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi”

Kaņiera ezera profilēšana / Kaņiera ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes pabeigšana

Kūdras ciema meliorizpēte / Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciematam pieguļošo meliorācijas grāvju izpēte un rekonstrukcija Ķemeru nacionālajā parkā

Najāda / ES Biotopu direktīvas II pielikuma sugas smalkās najādas (Najas tenuissima) atradnes izpēte potenciālas jaunas īpaši aizsargājamas teritorijas dibināšanai vai esošās teritorijas paplašināšanai

VES izvērtējums / Potenciālo vēja elektrostaciju parku izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem
Zivju fonda projekti
Tehnika zivju aizsardzībai - Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Nārsta vietas paplašināšana Raķupē
 
Izstāde LASIS GODĀ CELTS - Izstādes LASIS GODĀ CELTS izveidošana Salacgrīvā
 
Pīkstes izpēte - Pīkstes Misgurnus fossilis resursu izpēte un ietekmējošie faktori dabiskās un antropogēni ietekmētās ūdenstilpēs
 
4 gadalaiki / Iepazīsim zemūdens dzīvi visos četros gadalaikos – ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī
 
Zivju ceļi / Zivju migrācijas ceļu attīrīšana

4 gadalaiki / Iepazīsim zemūdens dzīvi visos četros gadalaikos – ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī

Zivju ceļi / Zivju migrācijas ceļu attīrīšana