LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Nacionālie fondi
Latvijas vides aizsardzības fonda projekti
 
Grunts un gruntsūdens piesārņojuma ar naftas produktu sanācijas darbi, riska novēršana lašveidīgo zivju nārsta upēm Gaujas Nacionālajā parka dabas lieguma zonā (Piesārņojuma likvidācija Vējupītes gravā)
1-08/21/2019

EUROPARC federācijas starptautiska konference Latvijā „With Nature on Your Mind – understanding our values! (EUROPARC konference Latvijā)
1-08/363/2018

Dabā ar izpratni" animācijas īsfilmu veidošana (Trīs animācijas īsfilmas)
1-08/353/2018

DAP kapacitātes celšana, lai veiktu Zemkopības ministrijas (ZM) deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā  (Bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzība)
1-08/361/2018

SAI “Kūdra” rekultivācijas priekšizpēte - Sadzīves atkritumu izgāztuves “Kūdra” rekultivācijas projekta priekšizpētes veikšana Ķemeru Nacionālā parkā
1-08/291/2017

ĶNP mitrāju biotopu atjaunošana - Ķemeru Nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas darbi
1-08/290/2017

Avotu apsaimniekošanas plāni - Ģēoloģisko dabas pieminekļu "Dzērves Bērziņu avoti" un "Bārbeles sērūdeņraža avots" apsaimniekošanas plānu izstrāde
1-08/59/2017

Daba un cilvēks - Daba un cilvēks. Toreiz un tagad.
1-08/10/2017

Dendroloģiskie stādījumi - ĪADT – dendroloģisko stādījumu aizsardzības statusa nodrošināšana
1-08/60/2017

Grebļakalna sugas - Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana Grebļakalnā
1-08/9/2017

Kompensācijas - Kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksu procesa uzlabošana
1-08/11/2017

LDT topogrāfija - Līgatnes dabas taku teritorijas topogrāfiskā plāna izstrādāšana
1-08/15/2017

Randu hidroloģija - Dabas lieguma “Randu pļavas” teritorijas hidroloģiskā izpēte
1-08/61/2017

Rāznas mežu dabiskošana - Dabisku meža biotopu struktūras elementu veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās egļu monokultūrās
1-08/12/2017

Slīteres pētījumu digitalizēšana - Slīteres Valsts rezervāta vēsturisko pētījumu digitalizēšana
1-08/13/2017

Slīteres pļavu atjaunošana - Īpaši aizsargājamo pļavu biotopu atjaunošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajā Slīteres Nacionālajā parkā
1-08/14/2017

Teiču un Krustkalnu hidroloģija - Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu hidroloģiskā izpēte
1-08/446/2015

Tehniskie risinājumie biotopu atjaunošanai - Tehnisko risinājumu izstrāde biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumos "Randu pļavas" un "Liepājas ezers" un Rāznas Nacionālajā parkā
1-08/443/2015
 
Jaunie Reindžeri - Starptautiskā Jauno Reindžeru nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT)
1-08/446/2015
 
DAP kapacitāte - Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) kapacitātes celšana Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai
1-08/10/2016
 
Normatīvie akti - Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) veiktspējas stiprināšana dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles jomā
1-08/445/2015
 
Alejas - Aleju apsekošana un izvērtēšana
1-08/447/2015
 
Gaujas nacionālajam parkam 40 / Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!
1-08/45/2012 
 
Slīterei – 90 / Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei – 90”
1-08/52/2012
 
ĪADT īsfilmas / Reprezentatīvu filmu izveide par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā USB datu nesējā
1-08/55/2012
 
Dabas izglītības centri / Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji
1-08/56/2012
 
Infocentrs "Bērzi" / Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi”
1-08/62/2012
 
Kaņiera ezera profilēšana / Kaņiera ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes pabeigšana
1-08/69/2012
 
Kūdras ciema meliorizpēte / Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciematam pieguļošo meliorācijas grāvju izpēte un rekonstrukcija Ķemeru nacionālajā parkā
 1-08/139/2013
 
Najāda / ES Biotopu direktīvas II pielikuma sugas smalkās najādas (Najas tenuissima) atradnes izpēte potenciālas jaunas īpaši aizsargājamas teritorijas dibināšanai vai esošās teritorijas paplašināšanai
1-08/70/2012
 
VES izvērtējums / Potenciālo vēja elektrostaciju parku izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem
1-08/71/2012

Gaujas nacionālajam parkam 40 / Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!

Slīterei – 90 / Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei – 90”

ĪADT īsfilmas / Reprezentatīvu filmu izveide par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā USB datu nesējā

Dabas izglītības centri / Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji

Infocentrs "Bērzi" / Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi”

Kaņiera ezera profilēšana / Kaņiera ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes pabeigšana

Kūdras ciema meliorizpēte / Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciematam pieguļošo meliorācijas grāvju izpēte un rekonstrukcija Ķemeru nacionālajā parkā

Najāda / ES Biotopu direktīvas II pielikuma sugas smalkās najādas (Najas tenuissima) atradnes izpēte potenciālas jaunas īpaši aizsargājamas teritorijas dibināšanai vai esošās teritorijas paplašināšanai

VES izvērtējums / Potenciālo vēja elektrostaciju parku izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem
Zivju fonda projekti
Tehnika zivju resursu aizsardzībai - Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Tehnika zivju aizsardzībai - Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
 
Nārsta vietas paplašināšana Raķupē
 
Izstāde LASIS GODĀ CELTS - Izstādes LASIS GODĀ CELTS izveidošana Salacgrīvā
 
Pīkstes izpēte - Pīkstes Misgurnus fossilis resursu izpēte un ietekmējošie faktori dabiskās un antropogēni ietekmētās ūdenstilpēs
 
4 gadalaiki / Iepazīsim zemūdens dzīvi visos četros gadalaikos – ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī
 
Zivju ceļi / Zivju migrācijas ceļu attīrīšana

4 gadalaiki / Iepazīsim zemūdens dzīvi visos četros gadalaikos – ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī

Zivju ceļi / Zivju migrācijas ceļu attīrīšana