LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dabas skaitīšana
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts
 
 

Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā
jeb "Dabas skaitīšana"
5.4.2.1/16/I/001
 
ES nozīmes biotopu apsekošana notiek pēc vienotas metodikas – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināta un Zemkopības ministrijas saskaņota “ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodika”. Biotopu apsekošanu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic eksperti, kuri dabā apseko teritoriju, aizpilda speciālu apsekojama anketu un kartē iezīmē precīzu konstatētā biotopa robežu. Katram ekspertam apsekojama laikā līdzi jābūt globālās pozicionēšanas sistēmai (GPS), kas fiksē arī eksperta pārvietošanās maršrutu, lai šaubu gadījumā būtu iespējams veikt kvalitātes pārbaudi.

Apsekojamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu.

 
Plānotais kvadrātu apmeklējuma laiks
Kartei ir indikatīva nozīme!!!
Plānotais kvadrātu apmeklējumu laiks var mainīties.

Lai konsultētos par ES nozīmes aizsargājamo biotopu apsekošanu privātajās zemēs, lūdzam, zvanīt pa šādiem tālruņiem:
Kurzemes reģionā –  67800389
Latgales reģionā – 65674283
Pierīgas reģionā – 65674282
Vidzemes reģionā – 65674286

JOMAS
# bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un spēcināšana;
# dabas aizsardzība;
# zaļā infrastruktūra.
 
PROJEKTA MĒRĶIS
Sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu (turpmāk – ES nozīmes aizsargājamie biotopi) izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādāt divdesmit īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk tekstā - ĪADT) dabas aizsardzības plānus un piecus īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus (turpmāk tekstā – sugu aizsardzības plāni).
 
PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS
 1. Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumu Nr. 686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību" 3. punktu iekļautas to īpaši aizsargājamo dabas teritoriju prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama dabas aizsardzības plānu izstrāde;
 2. Aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām sugām, kuras saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 5. panta 4. punktu iekļautas to īpaši aizsargājamo sugu prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama aizsardzības plānu izstrāde;
 3. Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana (tai skaitā ekspertu instruktāža aizsargājamo biotopu inventarizācijā), pašvaldību un zemes īpašnieku informēšana, datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā saskaņā ar aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku, kuru izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un publicē savā tīmekļvietnē;
 4. Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas kvalitātes pārbaude saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku, iegūtās informācijas analīze un kompleksa vērtējuma sagatavošana par biotopu teritoriālo izplatību un kvalitāti valstī;
 5. Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu teritoriālās izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātā iegūto datu digitalizēšana, dabas datu pārvaldības sistēmas tehniskā aprīkojuma pilnveide iegūto datu digitalizēšanai un uzkrāšanai;
 6. Projekta vadība.
 
PROJEKTA PLĀNOTIE REZULTĀTI
 • tiks iegūta precīza pamatinformācija un kartogrāfiskais materiāls par ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem un to stāvokļa novērtējumu visā Latvijas teritorijā;
 • tiks izstrādāti vismaz 5 sugu un 20 ĪADT dabas aizsardzības plāni;
 • iegūtie dati tiks ievietoti dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS, kas savietota ar Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu (www.geolatvija.lv) un būs publiski pieejami, kā arī dati būs savietojami ar citām datu informācijas sistēmām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • tiks veikta iegūto datu apkopošana, pamatinformācijas izvērtēšana un padziļināta analīze;
 • aktuālais biotopu kartējums būs izmantojams zinātniska pamatojuma sagatavošanā, pilnveidojot Natura 2000 tīklu un tā efektivitāti sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanā;
 • dabas aizsardzības plāni un no tiem izrietošs funkcionālais zonējums, diferencējot aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu, var atvieglot saimniecisko darbību ĪADT teritorijās.
   
   
Projekta vadītāja: Irisa Mukāne
E-pasts: irisa.mukane(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 26 107 005
 
Projekta vadītājas asistente: Ilze Reinika
E-pasts: ilze.reinika(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 27 858 275
 
Digitālo datu drošības kontrolieris: Viktors Lipskis
E-pasts: viktors.lipskis(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 28 308 787
 
Projekta grāmatvede–finansiste: Santa Mince
E-pasts: santa.mince(at)daba.gov.lv
 
Eksperte - kontrolieris: Ivars Leimanis
E-pasts: ivars.leimanis(at)daba.gov.lv
 
Eksperts - kontrolieris: Didzis Tjarve
E-pasts: didzis.tjarve(at)daba.gov.lv
 
Eksperte - kontroliere: Lauma Vizule-Kahovska
E-pasts: lauma.vizule-kahovska(at)daba.gov.lv
 
Eksperts - kontrolieris: Dainis Ozols
E-pasts: dainis.ozols(at)daba.gov.lv
 
Eksperte - kontroliere: Anita Namatēva
E-pasts: anita.namateva(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29 214 170
 
Eksperte - kontroliere: Baiba Galniece
E-pasts: baiba.galniece(at)daba.gov.lv
 
Eksperte - kontroliere: Dzirkstīte Gritāne
E-pasts: dzirkstite.gritane(at)daba.gov.lv
 
Eksperte - kontroliere: Brigita Laime
E-pasts: brigita.laime(at)daba.gov.lv
 
Eksperte - kontroliere: Sandra Ikauniece
E-pasts: sandra.ikauniece(at)daba.gov.lv
 
Digitālo datu drošības kontrolieris - kartogrāfs: Kristaps Soms-Tiesnesis
E-pasts: kristaps.soms-tiesnesis(at)daba.gov.lv
 
ĪSTENOTĀJS Dabas aizsardzības pārvalde
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
5.4.2.1/16/I/001
ĪSTENOŠANAS LAIKS
03.11.2016. - 02.06.2023.
Biotopu izplatības un kvalitātes noteikšanas jomā – ne ilgāk kā līdz 31.12.2019.
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
9 500 000,00 EUR
FINANSĒJUMA PAMATOJUMS
Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākums "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi".
ES LĪDZFINANSĒJUMS
85% (8 075 000,00 EUR) finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
LĪDZFINANSĒJUMS
15% (1 425 000,00 EUR) Valsts budžeta līdzekļi
ĪSTENOŠANAS VIETA
Visa Latvija
ABREVIATŪRA Dabas skaitīšana
PROJEKTA MĀJAS LAPA
www.skaitamdabu.gov.lv
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 3. novembrī Rēzeknē
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 18. oktobrī Lubānā
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 13. oktobrī Aucē
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 12. oktobrī Vecumnieku novada Bārbelē
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 11. oktobrī Jaunpilī
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 11. oktobrī Iecavā
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 10. oktobrī Bauskas novada Īslīces pagastā, Bauskas mežniecība "Ošiņi"
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 9. oktobrī Ozolniekos
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 4. oktobrī Rīgā, Latvijas Dabas muzejā
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 4. oktobrī Krimuldas novada Raganā
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 3. oktobrī  Dobelē
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 3. oktobrī Balvos
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 29. septembrī Madonā
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 28. septembrī Alūksnes novada Jaunannā
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 27. septembrī Suntažos
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 26. septembrī Gulbenē
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 18. oktobrī Rugājos
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 30. augustā Smiltenē
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 14. augustā Viļakā
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 9. augustā Skrīveros
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 1. augustā Gulbenē
    Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu 1. augustā Madonā
  20.06.2017. Latgales reģionā sākusies dabas skaitīšana
  19.06.2017. Vidzemes reģionā sākusies dabas skaitīšana
  15.06.2017. Kurzemes reģionā sākusies dabas skaitīšana
  14.06.2017. Visā Latvijā ir sākusies dabas skaitīšana
  07.05.2017. Dīķa naktssikspārņa aizsardzības plānu paredzēts pabeigt divu gadu laikā
  22.03.2017. Sugu aizsardzības plāna sugu grupai "Roņi" izstrādes uzsākšanas sanāksmes protokols. Roja, Rojas novada dome, Zvejnieku iela 3
  21.03.2017. Sugas aizsardzības plāna putnu sugu grupai "Pūces" izstrādes uzsākšanas informatīvās sanāksmes protokols. Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 6, Sigulda.
  17.03.2017. Sugas aizsardzības plāna putnu sugu grupai "Pūces" izstrādes uzsākšanas informatīvās sanāksmes protokols. Dabas izglītības centrs "Rāzna", Skolas iela 3, Lipuški.
  15.03.2017. Sugu aizsardzības plāna sugu grupai "Roņi" izstrādes uzsākšanas sanāksmes protokols. Salacgrīva, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijā, Rīgas iela 10a
  14.03.2017. Sugu aizsardzības plāna sugu grupai "Roņi" izstrādes uzsākšanas sanāksmes protokols. Rīga, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Peldu iela 25
  07.03.2017. Sugas aizsardzības plāna putnu sugu grupai "Pūces" izstrādes uzsākšanas informatīvās sanāksmes protokols. Mārtiņzāle, Pilsētas laukums 4, Kuldīga.
  03.03.2017. Sugas aizsardzības plāna izstrādes dīķa naktssikspārnim Myotis dasycneme uzsākšanas sanāksme Daugavpils Universitātē
  03.03.2017. Sugas aizsardzības plāna izstrādes dīķa naktssikspārnim Myotis dasycneme uzsākšanas sanāksme Daugavpils cietoksnī
  02.03.2017. Sugas aizsardzības plāna izstrādes dīķa naktssikspārnim Myotis dasycneme uzsākšanas sanāksme Lūznavas muižā
??? Kāpēc tiek īstenots projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana”?
Lai apzinātu Latvijas dabas vērtības - iegūtu detalizētu un pilnīgu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, to izplatību un kvalitāti.
 
??? Kāds ir projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” mērķis?
 1. Veikt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi;
 2. Izstrādāt 20 esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus;
 3. Izstrādāt 5 īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.
 4. Sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.
 
??? Vai projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” mērķis ir palielināt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vai noteikt saimnieciskās darbības ierobežojumus?
Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt informāciju nevis palielināt vai samazināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitu. Dabas skaitīšana palīdzēs apzināt trūkstošo informāciju un apkopot datus, projekta mērķis nav noteikt saimnieciskās darbības aizliegumus. Saimnieciskās darbības ierobežojumi tiek noteikti tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai mikroliegumu izveidošanu atbilstoši biotopu aizsardzības mērķiem un to ekoloģiskām prasībām.
 
??? Kādi ir projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” plānotie rezultāti?
 1. Iegūta precīza pamatinformācija un kartogrāfiskais materiāls par ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem un to stāvokļa novērtējumu visā Latvijas teritorijā;
 2. Izstrādāti vismaz 5 sugu un 20 esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni;
 3. Digitalizēti iegūtie dati;
 4. Veikta iegūto datu apkopošana, pamatinformācijas izvērtēšana un padziļināta analīze.
 
??? Kādi ir projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” ieguvumi?
 1. Precīzi un aktuāli dati par biotopu daudzumu un kvalitāti ļaus labāk sabalansēt dabas aizsardzības un tautsaimniecības attīstību.
 2. Dabas vērtību apzināšana palīdzēs apzināt konkrētās teritorijas unikalitāti, kā arī būs atbalsts teritorijas plānojumam un no tā izrietošajam ekonomiskajam ieguvumam.
 3. Tiklīdz biotopu un citu dabas vērtību apzināšana būs veikta visā valstī, informācija būs visiem publiski pieejama un daudzos gadījumos zemju īpašniekiem nevajadzēs tērēt privātos līdzekļus ekspertīzēm.
 4. Samazināsies administratīvais slogs un laika resursu patēriņš dažādu atļauju un saskaņojumu sagatavošanā un sniegšanā. Informācija par īpaši aizsargājamo biotopu pēc dabas skaitīšanas tiks ievietota dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, kas nozīmē, ka īpašnieki varēs ieraudzīt informāciju par savā īpašumā konstatētajām vērtībām. Šī sistēma ir savietota ar citām valsts informācijas sistēmām – dati par biotopiem ir apskatāmi arī ģeoportālā geolatvija.lv, zālāju informācija tiek nodota Lauku atbalsta dienestam maksājumu administrēšanai, savukārt katrs īpašnieks pats kā reģistrēts lietotājs dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, ievadot īpašuma kadastra numuru, varēs ieraudzīt kartē informāciju par savā īpašumā konstatētajām dabas vērtībām.
 5. Aktuālais biotopu kartējums būs izmantojams zinātniska pamatojuma sagatavošanā, pilnveidojot Natura 2000 tīklu un tā efektivitāti sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanā;
 6. Dabas aizsardzības plāni un no tiem izrietošs funkcionālais zonējums, diferencējot aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu, var atvieglot saimniecisko darbību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
 
??? Kādām īpaši aizsargājamām sugām tiks izstrādāti sugu aizsardzības plāni projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” ietvaros?
Sugu aizsardzības plāni tiks izstrādāti platausainajam sikspārnim un dīķa naktssikspārnim, sugu grupai "Pūces", "Roņi" un "Dzeņi".
 

??? Pēc kādiem principiem notiks biotopu kartēšana?
Eksperti, veicot apsekojumus dabā, strādā pēc vienotas metodikas, noteikšanai izmantojot Latvijā sastopamo ES nozīmes biotopu aprakstus, kas izstrādāti pēc ES vadlīnijām.
Latvijā ir izstrādāta un 2016.gada jūlijā apstiprināta kartēšanas metodika Tās pamatā ir zinātniski pamatoti kritēriji un 2015. gadā Latvijā veiktie pētījumi, lai noskaidrotu šo darbu laika patēriņu un informatīvās bāzes atbilstību. Metodika ietver gan darbu organizēšanas aprakstus un norādījumus un informāciju ekspertiem, tai skaitā to darbu kvalitātes kontroli, gan informāciju par dabā apsekojamo un neapsekojamo teritoriju atlases principiem, precizētus ES nozīmes biotopu aprakstus un citas lietas, kas varētu būt aktuālas meža īpašniekiem. Kartēšanas metodiku ir saskaņojusi Zemkopības ministrija, ņemot vērā arī meža nozares viedokļus.
 
??? Kā notiks biotopu kartēšana?
Eksperti veiks apsekojumu dabā, par katru vērtīgo vietu aizpildīs anketu, kurā fiksēs aizsargājamā biotopa struktūru, funkcijas un procesu indikatorus, ietekmes un draudus, kā arī norādīs nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus, savukārt kartē atzīmēs biotopa poligona robežas.
 
 
??? Kur notiks biotopu kartēšana?
Valsts sadalīta 495 kvadrātos, un izstrādāts to apmeklēšanas plāns. Metodikas ietvaros pēc datu bāzes tiek atlasīti tie nogabali, kuros jau ir atzīmēti biotopi vai kuros tie varētu būt. Biotopiem jāatbilst noteiktiem kritērijiem, un kā galvenos var minēt kokaudzes vecumu, tās sastāvu, kā arī reljefa formas. Biotopu inventarizācija netiks veikta intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs (aramzemes, augļu dārzi, meliorētas teritorijas ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem); apdzīvotās vietās; teritorijās, kur pēdējo 3 gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi, izsniegti saskaņojumi un atļaujas dažādu darbību veikšanai (karjeri, kūdras ieguves platības) u.c..
 
 
??? Cik ilgi tiks veikta biotopu kartēšana?
Biotopu apsekošanas darbus eksperti veiks līdz 2019. gada 31. decembrim.
 
 
??? Kā zemes īpašnieki uzzinās par biotopu kartēšanu viņu īpašumā?
Pēc informācijas atlases no datu bāzēm, katrs īpašnieks, kura īpašumā varētu būt potenciālais biotops, tiks informēts ar vēstules palīdzību par gaidāmo eksperta apsekojumu.
Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9. pants nosaka, ka zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem lietotājiem ir pienākums neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, uzskaiti un kontroli. Īpašnieks, satiekot savā īpašumā ekspertu, drīkst piedalīties eksperta apsekojumā.
 
 
??? Kā zemju īpašnieks zinās, ka viņa teritorijā ir atrast biotops?
Ja īpašumā tiks atrasts biotops, tad īpašnieks par to tiks informēts rakstiski.
 
 
??? Saņēmu vēstuli, par īpašumā konstatētu bioloģiski vērtīgu zālāju (BVZ). Ko man tagad darīt?
Šādas informatīvas vēstules tiek izsūtītas zemes īpašniekiem, kuru zālāji ir bioloģiski vērtīgi (BVZ). Visi BVZ atbilst kādam Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamam biotopam. Konstatētā BVZ robežas var apskatīt Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) mājaslapā Zālāju jāturpina apsaimniekot, to pļaujot un/ vai noganot. Par BVZ uzturēšanu var pieteikties LAD un BDUZ (Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos) atbalsta maksājumam, kur atrodama arī sīkāka informācija par nosacījumiem.
 
 
??? Ko darīt, ja, nezinot par atklāto bioloģiski vērtīgo zālāju, esmu šo zemes vienību jau pārveidojis? Piemēram, izcirtis krūmus un uzaris, apmežojis, izracis dīķi, uzcēlis šķūni, utt.?
Līdz 2018. gada 30.martam par šādām situācijām jāinformē Dabas aizsardzības pārvalde, sūtot iesniegumu uz e-pasta uz adresi skaitamdabu@daba.gov.lv vai pa pastu Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV- 2150. Vēstulē iesniegumā jānorāda kadastra numurs, lauka bloka numurs un jāpievieno kartogrāfiskais materiāls.
 
 
??? Pēc kādiem kritērijiem tiek piešķirtas zālāju ražības klases?
Zālāju ražības klases ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”, 07.04.2015. Aizsargājamie zālāju biotopu veidi un to varianti tiek noteikti pēc sastopamajām augu sugu sabiedrībām. Attiecīgi iepriekš minēto noteikumu 2.pielikumā ir noteikts, kāda ražības klase tiek attiecināta uz katru biotopa veida variantu.
 
 
??? Kāpēc pie zālāja biotopu kodiem ir zvaigznītes?
Tas nozīmē, ka zālājs ir Eiropas Savienībā prioritāri aizsargājams biotops, kurš sastopams arī Latvijā.
 
 
??? Vai tagad var pieteikties BVZ apsekošanai, ja iepriekš tas nav darīts?
Jūs varat pieteikt savu zālāju inventarizācijai, lai noskaidrotu, vai tas atbilst BVZ. Ja jums ir šaubas par to vai jūsu zālājs tiks apsekots “Dabas skaitīšanas” projektā vai, ja ir zināms, ka zālājs ir ārpus lauka bloka, tas kādu laiku ir bijis neapsaimniekots, vai zālājs tiek apsaimniekots, bet jums līdz šim nav bijusi saistība ar LAD, rakstiet, lūdzu, iesniegumu DAP uz e-pastu skaitamdabu@daba.gov.lv vai sūtiet pa pastu Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV- 2150, iesniegumā norādot kadastra numuru, lauka bloka numuru un pievienojot kartogrāfisko materiālu, lai varam identificēt apsekojamo zālāju.
Par jautājumiem, kas saistīti ar pieteikšanos atbalsta maksājumiem, lūdzam interesēties LAD mājaslapā vai zvanot pa informatīvo tālruni 67095000.