Ekosistēmu pakalpojumi
.Programmas LIFE+ Vides politika un pārvaldība projekts
 
 
              
 
2014.VI >>> 2020.III
 
Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā
 
Assessment of ecosystems and their services for nature biodiversity conservation and management
LIFE13 ENV/LV/000839 -  Ekosistēmu pakalpojumi / LIFE EcosystemServices
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES
 

KONTAKTINFORMĀCIJA
 

Projekta vadītāja: Inga Hoņavko
E-pasts: inga.honavko@daba.gov.lv
Mob.tālr. +371 28607129
 
Projekta finansiste: Irina Spuriņa
E-pasts: irina.spurina@daba.gov.lv
 
Projekta koordinatore: Everita Zaķe-Kļaviņa
E-pasts: everita.zake-klavina@daba.gov.lv
Mob.tālr. +371 29247028

 

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
dabas aizsardzība, ekosistēmu pakalpojumi, integrēta vides pārvaldība, teritoriju plānošana, telpiskā plānošana, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldība

ĪSS APRAKSTS

Vides aizsardzības un pārvaldības politika Eiropas Savienībā (ES) iezīmē aizvien svarīgāku lomu, kā rezultātā ir ļoti būtiski spēt novērtēt ekosistēmas un to sniegtos pakalpojumus. Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums ir iekļauts dažādos ES plānošanas dokumentos, tai skaitā bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2011.-2020. gadam, kas nosaka, ka dalībvalstīm jāspēj identificēt un novērtēt tās ekosistēmas un pakalpojumus. Citās valstīs, ekosistēmu un to pakalpojumu ekonomiskais novērtējums tiek veikts ļoti plaši, un uz šiem rezultātiem tiek balstīts lēmumu pieņemšanas process. Taču Latvijā šāda ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas prakse vēl nav ieviesta. Neatbilstošs teritoriju novērtējums un attīstības plānojums bieži rodas pārvaldības stratēģiju un novērtēšanas pieeju trūkuma dēļ, kas savukārt izraisa neilgtspējīgu teritoriju apsaimniekošanu. Ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu ir svarīgi veikt, lai izskaidrotu dabas kapitāla nozīmi un tā ilgtspējīgas apsaimniekošanas būtiskumu lēmumu pieņēmējiem, uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā.

uz augšuPROJEKTA MĒRĶIS

Projekta galvenais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu sniegto pakalpojumu ekonomisko novērtējumu balstītu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu Latvijas politikas un plānošanas dokumentos, kā arī veidot sabiedrības vides apziņu par ekosistēmu pakalpojumu un to novērtēšanas nozīmi.
Projekts ieviesīs inovatīvu pieeju dabas vērtību aizsardzībā, līdzsvarojot dabas aizsardzību ar sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem. Projekts arīdzan sniegs zināšanas, kas var tikt izmantotas dažādu Latvijas reģionu, teritoriju attīstības scenāriju modelēšanā. Šī inovatīvā pieeja tiks attīstīta atbilstoši labākajai ES praksei, izmantojot dažādus vides ekonomiskos rādītājus (ieskaitot ekosistēmu ekonomisko novērtējumu). Projekts kopumā palīdzēs uzlabot teritoriju attīstības plānošanas, dabas aizsardzības plānu un citu plānošanas dokumentu praksi Latvijā.

uz augšu


 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

 1. Pielāgot starptautisko pieredzi un praksi ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās novērtēšanas jomā Latvijas situācijai un apstākļiem, izstrādājot skaidru un visaptverošu ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodiku.
 2. Veikt izstrādātās ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodikas aprobēšanu divās izvēlētajās pilotteritorijās.
 3. Aktualizēt Ķemeru nacionālā parka un dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plānus un Saulkrastu novada pašvaldības teritorijas attīstības plānu, un ierosināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju paplašināšanu, balstoties uz projektā izstrādātās ekosistēmu pakalpojumu metodikas ekonomiskā novērtējuma rezultātiem.
 4. Izstrādāt uz ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas balstītas rekomendācijas pašvaldību lēmumu pieņemšanā un telpiskās plānošanas procesos iesaistītajām institūcijām, kas balstītas uz pastāvošo ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metožu inovatīvu integrāciju.
 5. Ar komunikācijas aktivitāšu palīdzību popularizēt projektā izstrādāto ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma metodiku, informējot par ilgtermiņa ieguvumiem no videi draudzīgas un ekonomiski un sociāli atbildīgas lēmumu pieņemšanas, lai palielinātu konkrētā reģiona kopējo labklājību.

uz augšu
 

PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS

 • Ekosistēmu sniegto pakalpojumu kartēšana un pašreizējās situācijas novērtēšana izvēlētajās projekta pilotteritorijās Saukrastos un Jaunķemeros.
 • Pilotteritorijās identificēto ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums, attīstības scenāriju izstrāde un izvērtējums.
  Pilotteritoriju izpētē iegūtā izvērtējuma rezultātu integrēšana Saulkrastu pašvaldības teritorijas plānā, kā arī Ķemeru nacionālā parka un Dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plānos.
 • Uz projekta rezultātiem un praktisko pieredzi izstrādātas rekomendācijas, kas pielietojamas Latvijas pašvaldību lēmumu pieņemšanas un teritoriālās plānošanas procesos.
 • Sabiedrības vides apziņas veidošana par ekosistēmu pakalpojumiem un informēšana par projektā īstenotajām aktivitātēm.
 • Demonstrācijas prototipa projekta ieviešana Saulkrastos, Baltās kāpas teritorijā, lai novērstu teritorijas ekosistēmu tālākas degradācijas riskus un uzlabotu teritorijas pievilcību apmeklētāju acīs, kā arī veidotu vides apziņu apmeklētāju, tūristu un vietējo iedzīvotāju vidū.


uz augšu
 

PPLĀNOTIE REZULTĀTI

 1. Izstrādātas daudzslāņainas kartes par izvēlēto pilotteritoriju ekosistēmām un to sniegtajiem pakalpojumiem.
 2. Izvēlēto pilotteritoriju ekosistēmu pakalpojumu un to attīstības scenāriju ekonomiskais novērtējums.
 3. Ķemeru nacionālā parka, dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plānu un Saulkrastu novada pašvaldības teritoriālā attīstības plāna aktualizēšana, vadoties pēc pilotteritoriju attīstības scenāriju izvērtējuma rezultātiem.
 4. Izstrādātas rekomendācijas projektā tapušās metodikas ieviešanai Latvijas pašvaldību lēmumu pieņemšanas un teritoriālās plānošanas procesos.
 5. Paaugstināts sabiedrības vides apziņas līmenis, veidojot jaunu priekšstatu par dabas kapitālu un tā sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem.


uz augšu
 

 


 

ĪSTENOTĀJI

VADOŠAIS PARTNERIS
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija,
LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
SADARBĪBAS PARTNERI

uz augšu
 

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LIFE13 ENV/LV/000839
ĪSTENOŠANAS LAIKS
2014.gada 1.jūnijs – 2020.gada 31.marts
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
753 290.00 EUR
ES LĪDZFINANSĒJUMS
376 641.00 EUR finansē ES programma LIFE+ Vides politika un pakalpojumi
LĪDZFINANSĒJUMS
376 649.00 EUR līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonds, kā arī projekta partneru pašu ieguldījums.
ĪSTENOŠANAS VIETA
Ķemeru nacionālais parks, Dabas parks „Piejūra”, Pierīga, Vidzeme, Kurzeme
ABREVIATŪRA
Ekosistēmu pakalpojumi
PROJEKTA MĀJAS LAPA


uz augšu