LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
NAT-PROGRAMME
.Programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekts
 
  
Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma
National Conservation and Management Programme for Natura 2000 Sites in Latvia
LIFE11 NAT/LV/000371 - "NAT-PROGRAMME"
 
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

   
Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150
 
Projekta vadītājs: Juris Jātnieks
+371 29460345
juris.jatnieks@ daba.gov.lv
 
Projekta koordinatore: Ērika Kļaviņa
+371 27878099
erika.klavina@ daba.gov.lv
 

Projekta sabiedrisko attiecību speciālists: Jānis Šlūke
+371 22386129
janis.sluke@ daba.gov.lv

  PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
dabas aizsardzība, informācijas tehnoloģijas
ĪSS APRAKSTS
.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PROJEKTA MĒRĶI

 1. Izstrādāt un publicēt nacionālo Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmu Latvijai, lai sekmētu vienotu un plānotu dabas vērtību apsaimniekošanu visās Natura 2000 sauszemes teritorijās Latvijā.
 2.  Izstrādāt un publicēt apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas visām biotopu grupām Natura 2000 teritorijās Latvijā, lai sekmētu aktuālu, praksē pārbaudītu un nozares profesionāļu atzītu biotopu apsaimniekošanu.
 3.  Sabiedrības vides apziņas celšana - informējot par dabas aizsardzības pasākumiem un pieejamiem finanšu resursiem Natura 2000 teritorijās, kā arī iesaistot sabiedrību biotopu apsaimniekošanā.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS 

 1. Izstrādāt un publicēt apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas piekrastes, saldūdens, zālāju, virsāju, krūmāju, purvu, mežu, iežu atsegumu un alu biotopu grupām;
 • Veikt eksperimentālus aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas darbus katrā no augstāk minētajām biotopu grupām, lai dabā pārbaudītu dažādas biotopu apsaimniekošanas metodes un izvērtētu to efektivitāti.
 • Organizēt seminārus un darba grupu sanāksmes apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju izstrādei augstāk minētajām biotopu grupām.
 1. Izstrādāt un publicēt nacionālo Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmu;
 • Apkopot un izvērtēt esošos sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumus Natura 2000 teritorijās Latvijā;
 • Izvērtēt pašreizējo sugu un biotopu aizsardzības stāvokli un tā atbilstību Natura 2000 teritoriju dabas vērtībām;
 • Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz citu valstu dabas aizsardzības nozares organizācijām, lai iepazītu tur lietotās vai plānotās apsaimniekošanas programmas un vadlīnijas.
 1. Analizēt un papildināt šobrīd pieejamo Natura 2000 biotopu kartējumu nākamā perioda 2014 – 2020 Lauku attīstības programmas kontekstā. 
 2. Digitalizēt un integrēt projektā iegūtos dabas datus vienotajā dabas datu pārvaldības sistēmā «Ozols».
 3. Sagatavot un izvietot informācijas stendus par veiktajiem biotopu apsaimniekošanas veidiem un pasākumiem Natura 2000 teritorijās.
 4. Izveidot projekta interneta mājas lapu.
 5. Organizēt informatīvus seminārus un apmācības  valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju parstāvjiem, dabas aizsardzības speciālistiem, vietējiem uzņēmējiem, zemes īpašniekiem un citu ieinteresēto pušu pārstāvjiem.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PLĀNOTIE REZULTĀTI

 1. Izstrādāta un publicēta Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma. 
 2. Izstradātas un publicētas apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas piekrastes, saldūdens, zālāju, virsāju, krūmāju, purvu, mežu, iežu atsegumu un alu biotopu grupām.
 3. Sagatavoti un izplatīti drukātie materiāli :
 • Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma (pilna programma: 200 eks. latviešu valodā, 50 eks. angļu valodā; programmas kopsavilkums: 150 eks.)
 • Apsaimniekošanas vadlīniju rokasgrāmata visām biotopu grupām (5000 eks.)
 • Apsaimniekošanas vadlīniju brošūras katrai biotopu grupai - kopā sešas brošūras (katras biotopu grupas brošūrai  4000 eks. latviešu valodā un 1500 eks. angļu valodā).
 1. Izveidota projekta interneta lapa, kas veic pastāvīga informācijas avota funkcijas, iepazīstinot ar projekta aktivitātēm. Projekta mājas lapā publicētas projekta ietvaros izstrādato dokumentu (programmas, vadlīniju un brošūru) elektroniskās versijas.
 2. Izgatavoti un izvietoti informācijas stendi Gaujas nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, Rāznas nacionālajā parkā, Slīteres nacionālajā parkā, dabas parkā „Bauska”, dabas liegumā „Užava” un dabas liegumā „Ventas ieleja”, kas sniedz informāciju par projekta ietvaros veiktajiem apsaimniekošanas un biotopu aizsardzības pasākumiem šajās Natura 2000 vietās.
 3. Organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz ārvalstīm.
 4. Semināros, darba grupu sanāksmēs un apmācībās tieši informēti kopumā līdz 1000 cilvēku - valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju parstāvji, dabas aizsardzības speciālisti, vietējie uzņēmēji, zemes īpašnieki un citu ieinteresēto pušu pārstāvji.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PROJEKTA DOKUMENTI

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

ĪSTENOTĀJI

 
 
 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
Dabas aizsardzības pārvalde
 
 
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PAMATDATI 

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
LIFE11 NAT/LV/000371
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
2012. gada decembris - 2017. gada februāris
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
1 609 700 EUR
 
ES LĪDZFINANSĒJUMS
50% (804 850 EUR) finansē Eiropas Savienības LIFE+ Nature & Biodiversity programma.
 
LĪDZFINANSĒJUMS
50% (804 850 EUR) līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonds.
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Projekta darbība tiek veikta visās Natura 2000 sauszemes teritorijās Latvijā.
 
ABREVIATŪRA
NAT-PROGRAMME
 
PROJEKTA MĀJAS LAPA

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif