LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzība
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/361/2018
DAP kapacitātes celšana, lai veiktu Zemkopības ministrijas (ZM) deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā
jeb
Bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzība
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Baiba Bērziņa
E-pasts: baiba.berzina(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 26394973


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Dabas daudzveidības saglabāšana - bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos. Bioloģiski vērtīgie zālāji (BVZ) ir cilvēka mazpārveidotas pļavas un ganības, kurās ar tradicionālām apsaimniekošanas metodēm (pļaušanu un noganīšanu) tiek uzturēta bioloģiskā daudzveidība, kas atbilst Eiropas savienības nozīmes biotopam vai putniem nozīmīgai dzīvotnei.
» PROJEKTA MĒRĶIS
BVZ apsekošana, aktuālo datu apkopošana un atjaunošana datu bāzēs ar mērķi aktualizēt datus par BVZ platībām, kuru regulārai un uzturēšanai atbilstošai apsaimniekošanai īpašniekiem ir iespējas saņemt finansiālu atbalstu, tādējādi kopumā veicinot dabisko pļavu platību saglabāšanu.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
 • Nodrošināt Lauku atbalsta dienestu (LAD) ar kartogrāfisko materiālu:
  • Sagrupēt no jauna konstatētos Eiropas nozīmes zālāju biotopus un dabas datu pārvaldības sistēmai "Ozols” pievienotos datus pa ražības klasēm (atbilstoši MK noteikumu Nr.171 prasībām) katram ES nozīmes zālāju biotopa poligonam, par kuru Pārvalde iegūst informāciju projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros;
  • Ģeotelpiskās informācijas precizēšana par katru zālāju poligonu, atbilstoši atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumiem (projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros par ES nozīmes zālāju biotopu atzīst platību, kas ir vismaz 0,1 ha liela).
 • Izskatīt saņemtos iesniegumus par apartajiem zālājiem, aktualizēt informāciju atbilstoši situācijai dabā, aizdomu gadījumā veicot pārbaudes klātienē.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
 • Apkopoti dati zālāju bioloģiskās daudzveidības jomā, kas nepieciešami Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam noteikto atbalsta maksājumu pamatojumam, un tie iesniegti ZM un LAD.
 • Dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols":
  • ievadīti dati par Latvijā no jauna konstatētiem Eiropas nozīmes zālājiem;
  • precizēta informācija par katru zālāja poligonu atbilstoši atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumiem;
  • ievadīti dati par Eiropas nozīmes zālāju biotopu ražības klasi atbilstoši 2015. gada 7.  aprīļa MK noteikumu “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” prasībām;
  • atjaunots un sagatavots speciāls datu slānis ar kartogrāfisko materiālu, kas iesniegts Lauku atbalsta dienestā.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/361/2018
ĪSTENOŠANAS LAIKS
6 mēneši (15/04/2019 – 15/10/2019)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 14 570 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Latvijas teritorija, dabiskie zālāji - pļavas un ganības