LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Randu hidroloģija
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/61/2017
Dabas lieguma “Randu pļavas” teritorijas hidroloģiskā izpēte
jeb
Randu hidroloģija
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinators: Ilze Sabule
E-pasts: ilze.sabule@daba.gov.lv
Tālr.: +371 26167297


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Turpināt dabas lieguma “Randu pļavas” izpēti, lai būtu iespējama biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu tehnisko risinājumu izstrāde un valsts īpašuma apsaimniekošana.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
  1. Hidroloģiskā režīma modelēšana lagūnās un meliorācijas sistēmās – noteikti ūdens plūsmu scenāriji, sastādīts pasākumu plāns hidroloģiskā režīma uzturēšanai.
  2. Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinuma sagatavošana par lagūnām – situācijas apraksts, nepieciešamo atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu plāna sastādīšanai.
  3. Meliorācijas sistēmu reģistrēšana Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā.
  4. Valsts zemes īpašumu uzmērīšana un reģistrēšana Zemesgrāmatā.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
  1. Sagatavots sertificēta eksperta atzinums par situāciju dabā, sagatavoti ieteikumi situācijas uzlabošanai.
  2. Raksturota pētījuma teritorijas hidroloģija, veikti hidroloģiskie aprēķini apsaimniekošanas pasākumu veikšanai, sagatavoti ieteicamie meliorācijas sistēmu uzlabošanas pasākumi.
  3. Uzmērītās meliorācijas sistēmas reģistrētas Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā.
  4. Uzmērītas valsts zemes kadastra robežas un valsts zemes reģistrētas Zemesgrāmatā.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/61/2017
ĪSTENOŠANAS LAIKS
9 mēneši (03.04.2017. - 15.12.2017.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 10 286 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Dabas liegums “Randu pļavas”