SAI “Kūdra” rekultivācijas priekšizpēte
Valsts budžeta programmas Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/291/2017
Sadzīves atkritumu izgāztuves “Kūdra” rekultivācijas projekta priekšizpētes veikšana Ķemeru Nacionālā parkā
jeb
SAI “Kūdra” rekultivācijas priekšizpēte


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta koordinators: Gints Starts
E-pasts: gints.starts(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 29368726


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI
 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Starptautisko saistību vides jomā izpilde.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Ķemeru Nacionālā parka teritorijā veikt sadzīves atkritumu izgāztuves “Kūdra” rekultivācijas projekta priekšizpēti un sagatavot tehniski ekonomisko izvērtējumu.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
 1. Izgāztuves apkārtnes apsekošana un izgāztuves apkārtnes priekšizpēte, lai varētu noteikt piemērotākās urbumu vietas. 6 pagaidu monitoringa urbumu izveide, t.sk. viena vismaz 20 m dziļumā. Ilgstoša urbumu atsūknēšana veicot EVS un Ph mērījumus.
 2. Izgāztuvei pieguļošās teritorijas virszemes ūdeņu objektu apsekošana (kontrolējot EVS rādītājus) 2-3 paraugu vietu izvēle un paraugu noņemšana.
 3. Ūdens paraugu noņemšana atbilstoši standartu un normatīvo aktu prasībām, laboratorijas analīzes pilnās ķīmijas komplekts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumiem Nr.1032 5.pielikumam akreditētā laboratorijā.
 4. Atkritumu izplatības areāla precizēšana ar urbšanas palīdzību. Izgāztuves teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana aptuveni 10 ha platībā, t.sk. urbumu piesaiste.
 5. Atkritumu paraugu kompleksā analīze – aptuveni 5 komplekso paraugu noņemšana atkritumu morfoloģijas un laboratorijas analīzes bīstamo atkritumu piemaisījumu noteikšanai.
 6. Pārskata sagatavošana par veiktajiem darbiem un slēdziena sagatavošana par izgāztuves ietekmi uz vides stāvokli, t.sk. piesārņojuma migrācijas modelēšana gruntsūdeņos.
 7. Tehniski – ekonomiskā izvērtējuma sagatavošana, it sevišķi izvērtējot rekultivējamās teritorijas īpašo statusu no dabas aizsardzības viedokļa.
 8. Bijušās izgāztuves teritorijas sakopšanas projektēšanas un būvniecības darbu apjoma noteikšana, kā arī aprēķinātas šo darbu izmaksas.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
 1. Sagatavota datu rinda par EVS un Ph lielumiem nerekultivētās izgāztuves apkārtnē no izveidotiem 6 pagaidu monitoringa urbumiem, t.sk. no viena vismaz 20 m dziļumā.
 2. Sagatavota datu rinda par EVS lielumiem, izgāztuvei pieguļošās teritorijas virszemes ūdeņos, no izveidotām 3 paraugu ņemšanas vietām. Iesniegti potenciāli piesārņoto gruntsūdeņu laboratoriskie rezultāti.
 3. Sagatavota datu tabula par ūdens kvalitāti, atbilstoši standartu un normatīvo aktu prasībām, laboratorijas analīzes pilnās ķīmijas komplekts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumiem Nr.1032 5.pielikumam.
 4. Sagatavota atkritumu izplatības areāla topogrāfiskā karte ar iezīmētām urbumu vietām.
 5. Sagatavoti dati par izgāztuves atkritumu sastāvu un noteikta bīstamo atkritumu esamība izgāztuvē.
 6. Sagatavots pārskats par veiktajiem darbiem un sagatavots slēdziens par izgāztuves ietekmi uz vides stāvokli, t.sk. piesārņojuma migrācijas modelēšana gruntsūdeņos.
 7. Sagatavots tehniski-ekonomiskais pamatojums par sadzīves atkritumu izgāztuves (SAI) rekultivācijas gaitā nepieciešamajiem veicamajiem pasākumiem.
 8. Sagatavoti izgāztuves radītā piesārņojuma novēršanas iespējamie risinājumi, ņemot vērā ekonomiskos, tehniskos un vides apstākļus, izvēlēts pats optimālākais no tiem.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: daba(at)daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/291/2017
ĪSTENOŠANAS LAIKS
4 mēneši (01.09.2017 - 31.12.2017)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 36 500.00 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Ķemeru nacionālais parks