LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Pētījumu materiāli
.
AINAVAS  |  EKOSISTĒMAS  |  SUGAS UN BIOTOPI  |  MONITORINGS  |  IETEKME uz VIDI  |  DATI un KARTES
 
2008
2005
 
2019 Rekomendācijas siltumnīcefekta gāzu novērtēšanai purvos  (PDF 0,38 MB)
Attālajā izpētē balstīta siltumnīcefekta gāzu novērtēšanas metodika purviem  (PDF 6,27 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Brenguļu “Čiekuržu” dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 2,12 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Briežmuižas lapegļu stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 1,44 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Kalētu mežaparks” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 5,4 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Popes muižas parks” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma izveidošanu  (PDF 6,23 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 2,0 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Stelpes “Graši” dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 1,9 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Stelpes “Iztekas” dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 2,7 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Stelpes “Timuki” dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 4,9 MB)
2018 Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Tukuma “Lauksargu” dendroloģiskie stādījumi” novērtējums un priekšlikumi par ĪADT aizsardzības režīma maiņu  (PDF 1,4 MB)
2018 Ungura ezera pētījuma atskaite (PDF 2,19 MB)
2018 Impact of wildfires burning on peatland environment in Latvia
2017 Dabas lieguma “Randu pļavas” hidroloģiskā izpēte  (PDF 12,09 MB)
2016 Uvis Suško. Odumovas ezers un tā bioloģiskais raksturojums
2016 Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem  (PDF 7,50 MB)
2016
2016
2016
Rāznas ezera izpēte (PDF 2,00 MB)
2013
2013
2012
2010  
2000
Karšu pielikumi (PDF 0,95 MB)
 
2019 Ekoloģiskā tīkla plāns ar atmirušo koksni saistīto reto vaboļu sugu aizsardzības nodrošināšanai  (PDF 179, 72 MB)
Dati par sugām potenciāli piemērotajām mežaudzēm (ZIP 0,018 MB)
Ecological Network Plan for Assurance of Conservation of Rare Saproxylophagous Beetles  (PDF 142, 74MB)
2019 Ainārs Auniņš un Otars Opermanis. Vadlīnijas sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai  (PDF 3,44 MB)
Ainārs Auniņš un Otars Opermanis. Vadlīnijas sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai. Pielikums. Anketu aizpildīšanas piemēri (PDF 4,62 MB)
Ainārs Auniņš un Otars Opermanis. Prezentācija. Piemēri sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai  (PDF 0,93 MB)
Ainārs Auniņš un Otars Opermanis. Prezentācija. Vadlīnijas sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai  (PDF 1,59 MB)
2018 Pētījums par plato airvaboli 2018 (DOCX 2 MB) Pielikums (JPG 5 MB)
2018 Aktuāli biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas piemēri Latvijā  (PDF 13,0 MB)
2018 Apsaimniekošanas vadlīnijas bioloģiski vecu koku un atmirušās koksnes saglabāšanai  (PDF 0,29 MB)
2018 Aija Pupiņa, Mihails Pupiņš, Smilšu krupja (Bufo (epidalea) calamita) populācijas uzlabošanai pavairošanas un audzēšanas zookultūrā ex-situ metodikas protokols  (PDF 4,17 MB)
2018 Linda Bankovska, Inese Jahundoviča, Ziņojums par meža susura populācijas ģenētisko stāvokli (PDF 0,9 MB)
2018 Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855) sugas izplatības ierobežošanas plāns  (PDF 18,54 MB)
2018 Digna Pilāte. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās gliemju sugas Latvijā  (PDF 31,24 MB)
2018 Rolands Moisejevs. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās ķerpju sugas Latvijā   (PDF 76,65 MB)
2018 Diāna Meiere. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās sēņu sugas Latvijā   (PDF 83,33 MB)
2018 Ligita Liepiņa. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās sūnu sugas Latvijā   (PDF 52,83 MB)
2018 Nikolajs Savenkovs. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās tauriņu sugas Latvijā   (PDF 24,11 MB)
2018 Uldis Valainis. Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās vaboļu sugas Latvijā   (PDF 77,53 MB)
2017 Andris Čeirāns, Vadlīnijas smilšu krupja vairošanai nebrīvē  (PDF 2,93 MB)
2017 Kaspars Abersons, Jānis Bajinskis un Jānis Birzaks. Valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas vai pārbūves darbu ietekme uz zivju faunu un iespējas tās samazināšanai  (PDF 2,0 MB)
2017 Dace Kļaviņa. Alpu kreimules Pinguicula alpina L. augšana un ekoloģiskās prasības (PDF 2,0 MB)
2016
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
2012
2011
2007
2005
2005
2005
2001
2000


Uz augšu
 

2014
Pielikums - veģetācijas dati    (XLSX 0.08 MB)
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2007
2006

Uz augšu
 

2016 Apmeklētāju uzvedība, piesārņojums ar sadzīves atkritumiem dabas liegumā “Raunas Staburags”
(DOCX 0,37 MB)
2008
2008

Uz augšu
 

2017
2013
2013
2013
2013
2013
(dūņu slānis, ezera robeža, applūstoša teritorija, ezerdobes dziļums, niedrājs, ezera salas, ezera seklūdens zonas, mērījumu punkti, izobatas)
2013
2007


Uz augšu