LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Darbību veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Atļauja vai saskaņojums darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Atļauja monitoringa un pētniecisko darbu veikšanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Valsts pirmpirkuma tiesības uz zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Atļauja īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes vai īpaši aizsargājamā biotopa atjaunošanai mežā
Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšana un grafiskās daļas saskaņošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Atļauja vai saskaņojums darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”  (turpmāk – vispārējie noteikumi) un īpaši aizsargājamo teritoriju individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem  dažādu darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja vai saskaņojums. Pēc pieteiktās darbības izvērtēšanas un pārbaudes apvidū (ja nepieciešams), Dabas aizsardzības pārvalde Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā izsniedz atļauju vai saskaņojumu vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai saskaņojumu.

Jāņem vērā, ka Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju vai saskaņojumu nav nepieciešams saņemt darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedzis tehniskos noteikumus vai veicis sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu. Iesniegumu veidlapas darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:
 • Iesnieguma veidlapa >>> būvniecībai neapbūvētā zemes gabalā Gaujas Nacionālajā parkā; publiski pieejama izziņas/atpūtas/infrastruktūras objekta ierīkošanai; ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju atjaunošanai/pārbūvei/ierīkošanai; hidrotehnisko būvju atjaunošanai/pārbūvei/ierīkošanai; meliorācijas sistēmu atjaunošanai/pārbūvei/ierīkošanai; kuģošanas līdzekļu piestātņu ierīkošanai/paplašināšanai;
 • Iesnieguma veidlapa >>> zemes lietošanas kategorijas maiņai;
 • Iesnieguma veidlapa >>> publisku pasākumu, autosacensību, motosacensību, velosacensību, ralliju, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensību un orientēšanās sacensību organizēšanai
 • Iesnieguma veidlapa >>> aizsargājama koka (dižkoka) nociršanai (novākšanai), koku ciršanai aizsargājamā alejā vai dendroloģiskā stādījumā, dendroloģiskā stādījuma atjaunošanai, īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu un dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai, meža ieaudzēšanai un mežaudzes atjaunošanai (sējot vai stādot), dzīvnieku skaita regulēšanai;
 • Iesnieguma veidlapa >>> ūdens transporta līdzekļu un mehānisko transporta līdzekļu izmantošanai.Atļauja monitoringa un pētniecisko darbu veikšanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”  (turpmāk – Likums) 32. pantu, zinātniskos pētījumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās piesaka Dabas aizsardzības pārvaldei. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos zinātniskie pētījumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās jāsaskaņo ar attiecīgo atbildīgo institūciju un par tiem jāinformē arī zemes īpašnieki vai lietotāji. Zinātnisko pētījumu veikšana nedrīkst būt pretrunā ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem. Atbilstoši Likuma 32.1 pantam Dabas aizsardzības pārvalde organizē un koordinē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju monitoringu. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevums ir koordinēt un veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijās zinātniskos pētījumus un monitoringu dabaszinātņu jomā, apkopot un glabāt zinātnisko pētījumu rezultātus un monitoringa datus. Līdz ar to jāņem vērā, ka pēc monitoringa vai pētījuma veikšanas iegūto datu pārskata 1 eksemplārs digitālā formātā iesniedzams Dabas aizsardzības pārvaldē.

Iesnieguma veidlapa >>>   (DOC 0,05 MB)    
Meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 65.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra  noteikumu Nr.601 „Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 47.punktu un Ministru kabineta 2016. gada 29. novembra noteikumu Nr. 751 “Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 47.punktu meža īpašniekam jāizstrādā un Dabas aizsardzības pārvaldē jāapstiprina meža apsaimniekošanas plāns, lai veiktu:
 • meža resursu saimniecisko izmantošanu Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā;
 • galveno cirti Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā;
 • galveno cirti Gaujas Nacionālā parka kultūrvēsturiskajā zonā;
 • kopšanas cirti Ķemeru Nacionālā parka dabas lieguma zonā;
 • kopšanas cirti un galveno cirti Ķemeru Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā;
 • kopšanas cirti Slīteres Nacionālā parka dabas lieguma zonā;
 • kopšanas cirti un galveno cirti Slīteres Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā.
Meža apsaimniekošanas plāns jāizstrādā atbilstoši iepriekš minētajiem katra nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Izstrādāto meža apsaimniekošanas plānu iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē izdrukas veidā 2 eksemplāros vai elektroniska dokumenta veidā (ievērojot normatīvajos aktos noteikto elektronisko dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību) un datnes veidā.

Pēc iesniegtā meža apsaimniekošanas plāna izvērtēšanas un dabas vērtību inventarizācijas datu pārbaudes dabā, Dabas aizsardzības pārvalde Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pieņem lēmumu par meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

Jāņem vērā, ka Dabas aizsardzības pārvalde dabas vērtību inventarizācijas datus dabā pārbauda no 15.aprīļa līdz 15.oktobrim. Līdz ar to, ja meža apsaimniekošanas plāns Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegts laikposmā no 1.oktobra līdz 31.janvārim, meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas termiņu var pagarināt uz laiku, ilgāku par četriem mēnešiem no meža apsaimniekošanas plāna saņemšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 1.jūnijam.
 
Iesnieguma veidlapa >>>  
Valsts pirmpirkuma tiesības uz zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 35. pantu  valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi, kas atrodas:
 1. dabas rezervātos;
 2. dabas liegumos, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās;
 3. dabas pieminekļos (izņemot aizsargājamos kokus un aizsargājamos akmeņus (dižakmeņus)), ja šajos dabas pieminekļos nav nodalītas funkcionālās zonas;
 4. dabas liegumu, nacionālo parku, biosfēras rezervātu, dabas parku, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidu dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās.
Līdz ar to zemes īpašniekam ir pienākums informēt Dabas aizsardzības pārvaldi par nodomu pārdot sev piederošo zemi, kas atrodas minētajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, iesniedzot darījuma dokumentu (pirkuma līgumu). Dabas aizsardzības pārvalde izmanto valsts pirmpirkuma tiesības un pieņem lēmumu, par to rakstveidā informējot zemes īpašnieku mēneša laikā no zemes īpašnieka iesnieguma saņemšanas. Ja šo termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku līdz diviem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.

Iesnieguma veidlapa >>> atteikuma no valsts pirmpirkuma tiesībām saņemšanai.    
Atļauja īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes vai īpaši aizsargājamā biotopa atjaunošanai mežā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.325 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā”  (turpmāk – MK noteikumi Nr.325), lai veiktu īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, un ar plānoto darbību teritorija tiks atmežota vai tiks veikta meža kontrolēta dedzināšana, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju. Jāņem vērā, ka Dabas aizsardzības pārvalde atļauju izsniedz, pamatojoties uz attiecīgajā sugu vai biotopu grupā sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta (turpmāk – eksperts) atzinumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturam.

Eksperts atzinumā ietver izvērtējumu par īpaši aizsargājamā biotopa veida vai īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes atjaunošanas pamatotību (tai skaitā zinātnisko pētījumu vai vides monitoringa datus), tās atjaunošanās iespējamību, platību un izvietojumu. Eksperta atzinums jāpievieno iesniegumam. Ja platības atbilstības izvērtēšanai platība pārbaudāma apvidū, Dabas aizsardzības pārvalde to dara veģetācijas periodā vai bezsniega apstākļos. Par platības izvērtēšanas termiņa pagarināšanu Dabas aizsardzības pārvalde nekavējoties informē personu.

Dabas aizsardzības pārvalde iesniegumu un tam pievienotos dokumentu nosūta Valsts meža dienestam un vietējai pašvaldībai (ja plānota darbība, ar kuru teritorija tiks atmežota) atzinuma sniegšanai par plānotās darbības atbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu, kā arī ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošiem normatīvajiem aktiem un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Pēc platības pārbaudes apvidū (ja nepieciešams), Valsts meža dienesta un pašvaldības atzinumu saņemšanas Dabas aizsardzības pārvalde Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pieņem lēmumu par:
 • atļaujas izsniegšanu;
 • atteikumu izsniegt atļauju, ja platība neatbilst kritērijiem īpaši aizsargājamo biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai vai plānotā darbība ir pretrunā ar MK noteikumu Nr.325 3. punktu.
Iesnieguma veidlapa >>>
Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšana un grafiskās daļas saskaņošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 505) 14.3.apakšpunktu no Dabas aizsardzības pārvaldes saņemami zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi, ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, izņemot dabas pieminekļus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonu, biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu un aizsargājamo ainavu apvidu, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās.

Izsniedzot zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus, Dabas aizsardzības pārvalde norādīs, vai projekta grafisko daļu nepieciešams saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldi, un, ja nepieciešams saskaņojums – norādīs formātu (vektordatu formātā vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā), kādā projekts iesniedzams saskaņošanai. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņošanai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, kas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus un saskaņojumu zemes ierīcības projekta grafiskajai daļai Dabas aizsardzības pārvalde izsniedz 15 darbdienu laikā.     Ja nav izpildītas Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegto nosacījumu prasības, Dabas aizsardzības pārvalde sniedz pamatotu atteikumu zemes ierīcības projekta grafiskās daļas saskaņošanai.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 505 17.4.apakšpunktam Dabas aizsardzības pārvalde pēc zemes ierīkotāja pieprasījuma izsniedz arī zemes ierīcības projekta izstrādei nepieciešamo informāciju par mikroliegumiem un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām, kā arī par to aizsardzības režīmu, ja projektu izstrādā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
 
Iesnieguma veidlapa zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu saņemšanai un zemes ierīcības projekta saskaņošanai
 
Iesnieguma veidlapa >>> zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu saņemšanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
Iesnieguma veidlapa >>> zemes ierīcības projekta grafiskās daļas saskaņošanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.