DAP
PASĀKUMI ĪPAŠI AIZSAGRĀGJĀMĀS DABAS TERITOTIJĀS

Orientēšanās sporta sacensības
________

* Noteiktas kā Dabas aizsardzības pārvaldes iekšējais normatīvais akts ar Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora 2014. gada 30. maija rīkojumu Nr. 1.1/17/2014-P

 

 
SUGAS UN BIOTOPI