LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Personas datu apstrāde
Personas datu apstrāde Dabas aizsardzības pārvaldē

Dabas aizsardzības pārvaldē (turpmāk – DAP) tiek veikta personas datu apstrāde. Lūdzam pirms personu datu iesniegšanas DAP izlasīt šo paziņojumu un piekrist (ja attiecināms) savu personas datu apstrādei DAP.

Informējam, ka DAP veiks Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, sabiedrības interesēs, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem nolūkiem.

DAP apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un rūpējas par DAP rīcībā esošo personas datu drošību. DAP īsteno dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, to izpaušanu vai citu prettiesisku personu datu izmantošanu. DAP tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana un integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Šim nolūkam DAP izmanto samērīgas un piemērotas organizatoriskas, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu DAP  apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām  prasībām.

Ja Jūsu personas datu apstrāde notiek uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādu piekrišanu. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes nolūkiem, tie tiks dzēsti.

DAP  var apstrādāt šādus personas datus elektroniski vai papīra formā:
  • Personas kontaktinformācija;
  • Foto, video un balss ieraksti, kas uzņemti DAP telpās un sabiedriskos pasākumos ārpus DAP telpām;
  • Drošības pasākumu nodrošināšanai, DAP ēkās tiek veikta videonovērošana;
  • Personas dati, kas nepieciešami personāla atlasei;
  • DAP pārraudzībā esošajās informācijas sistēmās var būt pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārds, informācijas izvēles parametri, datu plūsmas informācija un interneta protokola adreses informācija.

DAP tīmekļa vietnē personas datu aizsardzība tiek  realizēta ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības risinājumiem.DAP Jūsu personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams to nolūku un mērķu sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos. DAP amatpersonas un darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar DAP iekšējās kārtības noteikumiem.

Atruna par sīkdatņu izmantošanu Dabas aizsradzības pārvaldes tīmekļa vietnē >>>

Ja piedaloties DAP rīkotajos pasākumos nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē, lūdzam par to  iepriekš informēt pasākuma rīkotājus.

Par personas datu apstrādes jautājumiem DAP var sazināties rakstot uz e-pasta adresi datu.aizsardziba(at)daba.gov.lv.

Sūdzību par personas datu apstrādi DAP Jums ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.