LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Grāmatas
2020 Putnu vērošana Slīteres Nacionālajā parkā (PDF 12,06 MB)
Birdwatching in the Slītere National park
2017
Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā
Zemāk rodami NAT-PROGRAMME projekta ekspertu sagatavotie dokumenti - ES nozīmes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijas. Vadlīniju sagatavošanā ar savu pieredzi un zināšanām dalījušies vairāk nekā 150 nozares speciālisti, dzīvotņu un sugu eksperti - meklējot atbildes uz galvenajiem darba grupās izvirzītajiem jautājumiem - kas nepieciešams īpaši aizsargājamiem biotopiem, lai nodrošinātu tiem labvēlīgas aizsardzības statusu un tajos dzīvojošo sugu ekoloģiskās prasības.
ES nozīmes biotopu aizsardzības un  apsaimniekošanas vadlīniju rokasgrāmatas izdotas  2017. gadā. 
2017
NATURA2000 TERITORIJU NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PROGRAMMA 2018–2030
2016
2014
Joint Manual  (PDF 4.3 MB)
Document produced within the project “Promoting nature education as efficient mean of awareness raising”/”People with nature”
2014
Этот документ был разработан в рaмкaх проектa «Продвижение экологического образования как эффективного средства повышения информированности» / «Люди и природа»
2014
Document produced within the project “Promoting nature education as efficient mean of awareness raising”/”People with nature”
2013
„Eiropas Savienibas aizsargajamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgramata” 2. precizetais izdevums
>> latviešu valodā   (PDF 20,49 MB)
>> angļu valodā   (PDF 20,57 MB)
2011
Viņi – daži no tiem, kas, atjaunojoties Latvijas neatkarībai, vēlreiz 20. gadsimta beigās piedzīvoja lībiešu kultūras atmiņu uzviļņojumu. Tādi viņi bija, ir un tādi paliks aizvien šajos dzīvās runas ierakstos, kas veido Nacionālās mutvārdu vēstures krājuma Lībiešu kolekciju. Saglabājot spēju tikt uzklausītiem, ievērotiem un aizvien atgriezties savā dzimtajā krastā, kad kādam tas ir vajadzīgs.
Tāpat kā šoreiz. Ja gars ir klāt, tad līvu zeme nekur nav pazudusi.
2010
Projekta "Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" pierdzes apkopojums par brīvprātīgo darbu Eiropas aizsargājmās dabas teritorijās. Materiālas angļu valodā.
2010
Projekta "Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" pierdzes apkopojums par brīvprātīgo darbu Eiropas aizsargājmās dabas teritorijās. Materiālas latviešu valodā.
2010
Neliela igauņu un latviešu teiku grāmatiņa, kas stāsta par ūdeņiem un visu, kas ar tiem saistās, arī par cilvēkiem, kas pie tiem dzīvo un strādā.
2009
Reference Book for Practitioners and Managers Based upon experience of the North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia
2009
Справочник для специалистов и руководителей составлен на основе опыта работы Северовидземского биосферного заповедника, Латвия
2007
2008
Rokasgrāmata apkopo svarīgāko informāciju par CITES ieviešanu Latvijā un Eiropas Savienībā.