LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Semināru, konferenču materiāli
. 
04.12.2018. Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu seminārs
04.08.2018. Slīteres Nacionālā parka jubilejas konference
19.04.2018. Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) izplatības ierobežošanas iespējas un metodes
30.11.2017. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference «Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk»
23.11.2017. Konference "Rāznas Nacionālā parka pirmie 10 gadi"
20.10.2017. Zinātniski praktiska konference “Ķemeru Nacionālā parka pirmie 20”
09.10.2015.
18.09.2015.
11.09.2015.
22.-23.05.2015.
07.05.2015.
28.04.2015.
23.04.2015.
22.04.2015.
16.04.2015.
08.04.2015.
27.-28.03.2015.
27.02.2015.
17.12.2014.
04.12.2014.
18.09.2014.
13.-15.08.2014.
16.05.2014.
29.04.2014.
29.04.2014.
16.04.2014.
12.-13.02.2014.
11.-13.02.2014.
08.11.2013.
25.10.2013.
11.10.2013.
27.08.013.
13.06.2013.
19.04.2013.
17.04.2013.
05.04.2013.
04.04.2013.
22.03.2013.
26.02.2013.
05.02.2013.
31.01.2013.
18.01.2013.
09.10.2012.
24.04.2012.
16.11.2011.
04.08.2018. Slīteres Nacionālā parka jubilejas konference04.12.2018. Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu seminārs19.04.2018. Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) izplatības ierobežošanas iespējas un metodes

30.11.2017. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference «Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk»
23.11.2017. Konference "Rāznas Nacionālā parka pirmie 10 gadi"
20.10.2017. Zinātniski praktiska konference “Ķemeru Nacionālā parka pirmie 20”
Stenda referāti
 
 
09.10.2015. Meža susura Dryomys nitedula sugas aizsardzības plāna izstrāde. Teorētiski praktiskais seminārs
 
  Uz augšu
 
18.09.2015. Darba grupas sapulce “Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde”
  Uz augšu
11.09.2015. Mācīšanās un mācīšana ilgtspējīgai nākotnei: vides izglītība sabiedrības attīstībai un personības pilnveidei
 Uz augšu
22.-23.05.2015. Meža susura (Dryomys nitedula) sugas aizsardzības plāna izstrāde. Teorētiski praktiskais seminārs
 Uz augšu
07.05.2015. Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācības. Nozares aktualitātes
Uz augšu  
28.04.2015. Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācības. Meža biotopi.  
Uz augšu
23.04.2015. Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācība.Saldūdeņu biotopi.
Uz augšu
 22.04.2015. Atbalsta maksājumi un kompensācijas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu lauku vidē
Uz augšu
16.04.2015. Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācības. Purvu biotopi.
Uz augšu
27.-28.03.2015. Bezmugurkaulnieku ekspertu apmācības
Uz augšu
08.04.2015.Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšana Latvijā
Uz augšu
27.02.2015. NATURA 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas prioritātes un perspektīva
 Uz augšu
17.12.2014. ES zālāju biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas putnu daudzveidības saglabāšanai
Uz augšu
04.12.2014. Traucējumu loma meža attīstībā
 Uz augšu
18.09.2014. Dabas aizsardzības plāns – attīstības plānošanai
 Uz augšu
13.-15.08.2014. Daugavpils novads, Ilgas. Sugas aizsardzības plāna izstrādāšana un ieviešanas uzsākšana resnvēdera purvuspārei (Leucorrhinia caudalis)
 Uz augšu
16.05.2014. Sigulda. Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācības
 Uz augšu
29.04.2014. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” partneru pirmā tikšanās. 
   Uz augšu
29.04.2014.  Aizkraukle. Konference «Dabas aizsardzības plāna un teritorijas plānojuma integrētas izstrādes ieguvumi un riski».
Konferences mērķis bija iepazīties ar pilotprojektā «Dabas parka «Daugavas ieleja» dabas aizsardzības plāna sagatavošana un integrēšana teritorijas plānojumā» iegūto pieredzi plānu integrēšanā un ar iespējām tās pielietošanai telpiskās plānošanas sistēmas attīstībai Latvijā. Konference tika organizēta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai» LLIV-316 (turpmāk – Projekts) ietvaros kā pilotprojekta noslēguma pasākums.
  Uz augšu
16.04.2014.  Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai” konference „Sabiedriskais monitorings jeb dabu pētīt ir aizraujoši”
 Uz augšu
12.-13.02.2014. Projekta „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” pirmais pieredzes apmaiņas seminārs
Uz augšu
11.-13.02.2014. Projekta „Pārrobežu daba” seminārs „Pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānu izstrādes metodoloģija”
Uz augšu
08.11.2013. Potenciālo vēja elektrostaciju izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem
Ventspils novads Usmas pagasts 
Jau vairākus gadus Latvijā tiek būvētas vēja elektrostacijas (VES). Katra šāda vēja parka būvniecības iecere ir jāsaskaņo ar virkni dažādu institūciju, jāveic ietekmes uz videi izvērtējums u.c. pasākumi. Viena no galvenajām problēmām, ar ko saskaras vides/dabas prasības pārraugošās valsts institūcijas un pašvaldības šādu projektu vērtēšanā, ir korektu datu pieejamība. Ir zināms, ka VES, kas izvietotas nozīmīgās putnu un sikspārņu pulcēšanās vietās rada būtiski negatīvu ietekmi. Lai no tā izvairītos, ir jābūt datiem par dabas vērtībām šajās teritorijās. Šogad, pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālajam atbalstam, Dabas aizsardzības pārvalde realizē projektu „Potenciālo vēja elektrostaciju izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem”. Projekta laikā apsekotas un izvērtēta iespējamā VES ietekme uz putnu un sikspārņu sugām Ventspils novada teritorijā Vēde-Rinda, Dundagas novada Dundagas pacēlumā, Liepājas pilsētā un piegulošajā teritorijā, un Priekules novadā, kā arī sagatavoti priekšlikumi vienotai atzinumu sagatavošanas kārtībai vēja elektrostaciju izbūves projektiem putnu un sikspārņu aizsardzības jomā.
Uz augšu
 25.10.2013. Dabas aizsardzības institūciju darbinieku apmācība Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas ieviešanas jautājumos
Uz augšu
11.10.2013. Slīteres nacionālā parka jubilejas konference "Slīteres daba un cilvēki cauri gadsimtam"
Dundaga
Uz augšu
27.08.2013. Seminārs «Preparation of territorial planning documents for protected areas»
Uz augšu
13.06.2013. Ievada seminārs «Telpiskās plānošanas sistēmas attīstība Latvijā, integrējot tajā dabas aizsardzības plānošanu»
Uz augšu
19.04.2013. LIFE+ projekta NAT-PROGRAMME seminārs sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu
Jelgava
Uz augšu
17.04.2013.  LIFE+ projekta NAT-PROGRAMME seminārs sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju centru
Dviete
Uz augšu
05.04.2013.  LIFE+ projekta NAT-PROGRAMME seminārs sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu
Kuldīga
Uz augšu
04.04.2013.  LIFE+ projekta NAT-PROGRAMME seminārs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu
Rēzekne
Uz augšu
23.03.2013.  Seminārs "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu integrēšanas iespējas pašvaldību teritorijas plānojumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos"
Aizkraukles pilsētas kultūras namā, Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā
Seminārs notika projekta Nr. LLIV-316  "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai" ietvaros.
Uz augšu
26.02.2013.  Seminārs „Dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūra. Problēmas, risinājumi, iespējas integrēt dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu izstrādes procedūras”
Aizkraukle
Seminārs notika projekta Nr. LLIV-316  "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai" ietvaros.
Uz augšu
05.02.2013. LIFE+ projekts "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma".  Seminārs „ŪDENSRŪPE - 2013”
Rīga, Latvijas Dabas muzejs
Uz augšu
31.01.2013. LIFE+ projekta "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma" ievada seminārs
Sigulda, Dabas aizsardzības pārvaldes birojs
Semināra dalībnieki iepazinās ar projekta mērķiem, plānotajām rīcībām un sagaidāmajiem rezultātiem, kā arī uzklausīja projekta ekspertu pārskatu par pļavu, ūdens un piekrastes biotopu apsaimniekošanas pieredzi un perspektīvām Latvijā.
Uz augšu
18.01.2013. Bioloģiskās daudzveidības monitorings Latvijā 2008.-2012.gadā
Rīga, Vides aisardzības un reģionālās attīstības ministrija
Semināra programma un protokols ( 0.12 MB)
Uz augšu
09.10.2012. Konference par sabiedriskā monitoringa programmu
Bērzkalni, Bauska
Konferece notika projekta "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai" ietvaros.
 Uz augšu
24.04.2012. Latvijas dabas aizsardzības 100 gadu jubilejai veltīts pasākums
Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā
Šogad Latvijas dabas aizsardzības sistēmai aprit simts gadi, jo svinama Latvijas pirmās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Moricsalas dabas rezervāta – simtā jubileja. 2012.gadā atzīmējamas arī citu aizsargājamo dabas teritoriju nozīmīgas dibināšanas gadadienas – Krustkalnu dabas rezervātam aprit 35 gadi, Teiču dabas rezervātam – 30 gadi, Ķemeru nacionālajam parkam un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātam – 15 gadu jubileja, savukārt, jaunākajam Latvijas nacionālajam parkam – Rāznas nacionālajam parkam – aprit pieci gadi.
Jubilejām par godu rīkojam pasākumu dabas aizsardzības jomā strādājošajiem valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī vides izglītotājiem, ar kuriem ikdienā kopīgi veicinām sabiedrības izpratnes veidošanos par dabas aizsardzības nozīmi.
 Uz augšu  
16.11.2011.Dabas resursu izmantošanas ētiskie aspekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Rīga. Kongresu nams.
Rīkoja - UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Dabas aizsardzības pārvalde
Semināra mērķis bija aktualizēt vides ētikas jautājumus ilgtspējīgas vides attīstības kontekstā un veidot izpratni par sabalansētu dabas resursu pārvaldīšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību.
Seminārā tika diskutēts par medību, tūrisma un meža ciršanas jautājumu ētiskajiem aspektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Uz augšu