LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Publiski apspriežamie dokumenti
13.12.2019. Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

19.12.2019. Dabas lieguma “Tāšu ezers” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriedes sanāksme

**************************************************************************
Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

LAIKS: 13.12.2019. plkst. 14.00
VIETA: Rumbas pagasta pārvalde, Riežupes iela 1, Mežvalde
RĪKO: Daugavpils Universitāte

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 2019. gada 13. decembrim pieejama
  • Rumbas pagastā pārvaldē (Riežupes iela 1, Mežvalde);
  • Kuldīgas Attīstības Aģentūrā (Pilsētas laukums 3, Kuldīga).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019. gada 13. decembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV-5401 vai uldis.valainis@biology.lv).

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv) dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „riekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Uldis Valainis 26113065

Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskai apspriešanai  (PDF 22,41 MB)
Pielikumi:


1.1. Robežshēma (pēc Ministru kabineta 1999. gada 9. marta noteikumiem Nr. 83)  (JPG 2,87 MB)
1.2. Robežshēma (precizēta)  (JPG 2,86 MB)
2. Robežpunktu koordinātas  (DOCX 0,02 MB)
3. Kartogrāfisks attēlojums plānotajai (atļautajai) teritorijas izmantošanai dabas parkā “Riežupe” un tam piegulošajā teritorijā   (JPG 1,84 MB)
4. Esošie tūrisma un infrastruktūras objekti  (JPG 3,21 MB)
5. Dabas parkā “Riežupe” un tam piegulošajā teritorijā sastopamie ES nozīmes aizsargājamie biotopi  (JPG 3,47 MB)
6. Dabas parkā “Riežupe” un tam piegulošajā teritorijā sastopamo ES nozīmes aizsargājamo mežu, purvu un saldūdeņu biotopu kvalitātes karte   (JPG 3,24 MB)
7. Dabas parkā “Riežupe” un tam piegulošajā teritorijā sastopamo DMB un PDMB kvalitātei atbilstošo mežaudžu izvietojums  (JPG 3,21 MB)
8. Pašreizējā dabas parka teritorijā un teritorijā, kura ierosināta iekļaušanai dabas parkā sastopamās mežaudzes, kas sasniegušas vai plāna darbības termiņā sasniegs galvenās cirtes vecumu (saskaņā ar Meža likuma 9. pantu)  (JPG 3,46 MB)
9. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo vaskulāro augu sugu izplatības karte  (JPG 2,65 MB)
10. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo sūnu, sēņu un ķērpju sugu izplatības karte  (JPG 2,53 MB)
11. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo zīdītāju, abinieku un rāpuļu sugu izplatības karte  (JPG 2,53 MB)
12. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo bezmugurkaulnieku sugu izplatības karte  (JPG 2,52 MB)
13. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo putnu sugu izplatības karte  (JPG 2,54 MB)
14. Ainavu struktūrplāns  (PDF 4,25 MB)
15. Valsts nozīmes dižkoku izvietojums dabas parka “Riežupe” teritorijā  (JPG 2,56 MB)
16. Ceļi un dabiskas brauktuves pa kurām pieļaujama pārvietošanās pasākumu ietvaros, kuros dalībnieku skaits pārsniedz 60 cilvēkus  (JPG 2,42 MB)
17. Dabas parka informatīvo zīmju un norāžu uzstādīšanas vietas  (JPG 3,56 MB)
18. Ierosinātā funkcionālā zonējuma karte  (JPG 2,38 MB)
19. Riežupes Smilšalās ziemojošo sikspārņu monitoringa dati  (DOCX 0,02 MB)
**************************************************************************
Dabas lieguma “Tāšu ezers” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriedes sanāksme  

KAD: 19.12.2019. plkst.18:00
KUR: Medzes pagasta pārvalde, “Priedes”, Kapsēde, Medzes pag.
RĪKO: SIA „Enviroprojekts”
 
Sabiedriskās apspriedes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā sagatavotajiem dokumentiem.

Ar dabas aizsardzības plāna projektu un citiem plāna izstrādes procesā sagatavotajiem dokumentiem var lejupielādēt un iepazīties www.enviro.lv. Vairāk informācijas pa tālruni 29262049.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām  sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 30.12.2019., adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts”.

Dabas liegums ietver Tāšu ezeru ar slīkšņām un tā piekrastes joslu ar zālājiem un aizaugošām pārmitrām teritorijām. Dabas liegums ir putniem nozīmīga vieta. Pavasara migrācijas laikā ezerā pulcējas ziemeļu gulbji un meža zosis. Teritorija ir nozīmīga arī daudzām īpaši aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām – spilgtajai purvuspārei, divjoslu airvabolei, lielajam skābeņu zeltainītim u. c.

Plānu Grobiņas pašvaldības uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā nometņu iela 31, Rīga LV- 1048, www.enviro.lv, info@enviro.lv). Darbs pie plāna izstrādes ir uzsākts 2019. gadā. Dabas aizsardzības plāns paredzēts 15 gadu periodam.

Līga Blanka,29262049, liga@enviro.lv
Dabas aizsardzības plāna izstrādes projekta vadītāja