LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Publiski apspriežamie dokumenti
LAIKS: 25.03.2020. plkst. 18.00
VIETA: Alsungas kultūras nams, Ziedulejas iela 1, Alsunga
RĪKO: SIA “Enviroprojekts”

Dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana
Sabiedriskās apspriedes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, kā arī plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.
Dabas aizsardzības plāna drukāta versija līdz 2020. gada 31.martam pieejama Alsungas novada pašvaldībā - Pils ielā 1, Alsungā, kā arī tā elektroniskā versija www.enviro.lv
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 30. martam, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1048 vai info@enviro.lv).
 
Mārtiņš Grosbahs
25641455
 


LAIKS: 12.03.2020. plkst. 16.00
VIETA: Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera ielā 2a, Launkalne
RĪKO: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

Dabas lieguma “Mežole” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Dabas aizsardzības plāna redakcija sabiedriskai apspriešanai: http://environment.lv/lv/jaunumi/dabas-aizsardzibas-plani/mezole

Aiga Tora
26112581