LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Publiski apspriežamie dokumenti

Dabas parka „Aiviekstes paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

LAIKS: 01.11.2019. plkst. 16.00
VIETA: Ļaudonas pagasta Kultūras nams, 1. stāva zāle, Dzirnavu iela 7, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov.
RĪKO: SIA Vides Konsultāciju Birojs


Plānā ir ietverta zinātniskā informācija par aizsargājamo teritoriju, tajā ir noteikti vienoti apsaimniekošanas pasākumi visai dabas parka teritorijai, kā arī ir sagatavots individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.

Ar dabas aizsardzības plāna projektu no 18. oktobra līdz 5. novembrim iespējams iepazīties Līdz 5. novembrim ikviens interesents var sniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, adresējot tos Ļaudonas pagasta pārvaldei (Dzirnavu iela 2, Ļaudona, LV-4862) vai plāna izstrādātājam SIA „Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai birojs@vkb.lv). Plašāka informācija pieejama pa tālruni 67557668.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un komersantus būt aktīviem – sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!


Dabas parka „Aiviekstes paliene” dabas aizsardzības plāna projekts: lejupielādēt >>> (PDF 3 MB)

Karšu pielikumi: Citu informāciju, piemēram, par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, var skatīt dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.


Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.1/16/I/001 „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros. Izstrādātājs SIA „Vides Konsultāciju Birojs” Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālr.67557668, www.vkb.lv. Kontaktpersona: projekta vadītājs Ilmārs Bodnieks, tālr. 67557668, e-pasts: ilmars@vkb.lv.


**************************************************************************


Dabas parka "Dvietes paliene" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme


LAIKS: 30.10.2019. plkst. 15.00
VIETA: Ilūkstes novada kultūras centrs, Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads
RĪKO: SIA “Reģionālie projekti”

Ar dabas aizsardzības plāna redakciju no 21.10.2019. varēs iepazīties:
 1. Ilūkstes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, darba laikā.
 2. Ilūkstes novada Bebrenes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
 3. Ilūkstes novada Dvietes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagasta pārvalde”, Dvietē, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
 4. Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkā, Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
 5. Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes ēkā, “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads.
 6. Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv.
 7. Ilūkstes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ilukste.lv.
 8. Izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv.
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plāna redakciju rakstiski var sūtīt līdz 04.11.2019. uz pasta adresi, norādot: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32B-501, Rīga, LV- 1045 vai elektroniski uz e-pastu: laine@rp.lv. Papildus informācija, zvanot 29646789.


**************************************************************************

Dabas parka "Vecumu meži" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

LAIKS: 25.10.2019. plkst. 13.00
VIETA: Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka
RĪKO: SIA Vides konsultāciju birojs 

Ar dabas aizsardzības plānu no 15. līdz 30. oktobrim iespējams iepazīties interneta vietnēs www.vilaka.lv un www.vkb.lv, kā arī plāns būs pieejams Viļakas novada domē (Abrenes iela 26, Viļaka, pirmdienās – ceturtdienās 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.00, piektdienās 8.00 – 14.00).

Līdz 30. oktobrim ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs" (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai birojs@vkb.lv). Sīkāka informācija pa tālruni 67557668.

Aicinām piedalīties ikvienu interesentu.

Dabas parka "Vecumu meži", kas atrodas Viļakas novada Žīguru un Vecumu pagastos, dabas aizsardzības plāna projektu 2020.-2032. gadam Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros ir izstrādājis SIA "Vides Konsultāciju Birojs".


Kristīne Vilciņa  26554868**************************************************************************
 

Dabas parka "Silene" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme


LAIKS: 30.09.2019. plkst. 16.00
VIETA: Silenes kultūras nama zāle, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
RĪKO: SIA Vides konsultāciju birojs

Ar dabas aizsardzības plānu varēs iepazīties:

 • tā sabiedriskās apspriešanas laikā

 • no 16. septembra līdz 3. oktobrim  interneta vietnēs www.daugavpilsnovads.lv un www.vkb.lv

 • plāns būs pieejams Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, darba laikā (pirmdienās 8.30 – 17.30, otrdienās-ceturtdienās 8.00 – 16.30, piektdienās 8.00 – 15.30, pārtraukums 12.00 – 12.30).


No 16. septembra līdz 3. oktobrim ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs", adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv. Sīkāka informācija pa tālr. 67557668.

Kristīne Vilciņa
26554868


**************************************************************************


Dabas lieguma “Supes purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

LAIKS: 02.08.2019. plkst.10.00
VIETA: Viesītes novada dome, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads
RĪKO: Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2030. gadam. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Supes purvs” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.
 
Plāna projekts sabiedriskajai apspriešanai>>>

Ar plānu var iepazīties arī Viesītes novada domes mājaslapā www.viesite.lv vai Viesītes novada domē (pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.30–14.30.)
 
Dabas aizsardzības plāna izstrādi Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs. Rakstiskus priekšlikumus plāna izstrādātājiem var iesniegt līdz 2019. gada 2. augustam, sūtot uz e-pastu (uldis.valainis@biology.lv) vai pa pastu (Uldim Valainim, DU DIVIC, Daugavpils, Vienības ielā 13, LV-5400). Plašāka informācija pieejama piezvanot uz tālruņa numuru 26113065.
 
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem – sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!
 
Plāns tiek izstrādāts projekta LLI-306 "Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus" (Atvērtā ainava) ietvaros. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 318 212,63 EUR
**************************************************************************


Paziņojums par "Dabas lieguma “Manģenes meži” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu" izstrādi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas lieguma “Maņģenes meži”  (turpmāk – DL “Maņģenes meži”) individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts). 
DL „Maņģenes meži” ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, tā platība ir 2201 hektāri. 
Noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīlī apstiprināto DL “Maņģenes meži” dabas aizsardzības plānu 2016.-2028. gadam, kā arī ņemot vērā DL “Maņģenes meži” izveidoto mikroliegumu nosacījumus. 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam lūdzam iesniegt divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas vēstnesis” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494; e-pasts: pasts@varam.gov.lv.”  
 


**************************************************************************

Paziņojums par Ministru kabineta noteikumu projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” (turpmāk – AAA “Ādaži”) individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts), kas paredz izmaiņas AAA “Ādaži” funkcionālajā zonējumā un nosaka atļautās un aizliegtās darbības katrā zonā.

AAA „Ādaži” ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Ādažu, Sējas un Saulkrastu novados, tās platība ir 10150 hektāri.

Noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz 2016. gada 26. aprīlī apstiprināto aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” dabas aizsardzības plānu 2015.-2025. gadam, plāna izstrādes laikā veikto teritorijas izpēti, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtajiem priekšlikumiem.

Dokumenti:

Sīkāku informāciju par Noteikumu projektu var iegūt:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Dagniju Daudzvārdi, tālr. 67026503, e-pasts: dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;

 • Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties pa tālr.67509545, e-pasts daba@daba.gov.lv.


Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam lūdzam iesniegt līdz 24.08.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494; e-pasts: pasts@varam.gov.lv.” Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.**************************************************************************

Paziņojums par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām un jaunu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu izveidi”
 

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts). Noteikumu projekta mērķis ir precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus -  „Inčukalna Velnala” (Inčukalna novadā), “Jūrmalas Baltā kāpa” (Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijā), “Raganu klintis” (Apes pilsētas teritorijā), kā arī “Raunas Staburags” (ietilpst esošajā dabas liegumā “Raunas Staburags”, Raunas novada teritorijā) un “Staiceles Dzelzs avoti” (ietilpst esošajā  dabas parkā “Salacas ieleja”, Staiceles pilsētas teritorijā).

Noteikumu projekts arī paredz precizēt 69 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas:

 1. Grūbes dolomīta atsegums, Apes novads

 2. Kalamecu un Markuzu gravas, Apes novads

 3. Sikšņu dolomīta atsegums, Apes novads

 4. Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens, Apes novads

 5. Žagatu klints, Apes novads

 6. Stiglavas atsegumi, Viļakas novads

 7. Skaistkalnes karsta kritenes, Vecumnieku novads

 8. Ainavu krauja, Amatas novads

 9. Dolomītu krauja, Amatas novads

 10. Īļāku iezis, Amatas novads

 11. Ķaubju iezis, Amatas novads

 12. Stūķu iezis, Amatas novads

 13. Vizuļu iezis, Amatas novads

 14. Zvārtes iezis, Amatas novads

 15. Baltā klints (Liepas iezis), Priekuļu novads

 16. Grīviņu iezis, Priekuļu novads

 17. Tītmaņu iezis, Līgatnes novads

 18. Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām), Priekuļu novads

 19. Rauņa slāņi, Priekuļu, Cēsu novads

 20. Vaives lejteces ieži, Priekuļu novads

 21. Kalējala, Pārgaujas novads

 22. Katrīnas iezis, Pārgaujas, Līgatnes novads

 23. Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula, Vecpiebalgas novads

 24. Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja), Daugavpils novads

 25. Viļušu avots, Daugavpils novads

 26. Mālkalnes avots, Daugavpils novads

 27. Sproģu gravas, Krāslavas novads

 28. Šķērveļa lejteces dolomīta atsegums, Skrundas novads

 29. Zoslēnu atsegumi, Skrundas novads

 30. Muižarāju klintis, Ventspils, Kuldīgas novads

 31. Riežupes ūdenskritums un atsegumi, Kuldīgas novads

 32. Riežupes Smilšalas, Kuldīgas novads

 33. Ketleru atsegums, Skrundas novads

 34. Šķēdes atsegums, Kuldīgas, Saldus novads

 35. Ogļukalna atsegums, Vaiņodes, Saldus novads

 36. Pūsēnu kalns, Nīcas novads

 37. Nidas pludmale, Rucavas novads

 38. Baltijas ledus ezera krasta valnis pie Rīvas, Pāvilostas novads

 39. Strantes–Ulmales stāvkrasts, Pāvilostas novads

 40. Ežurgu Sarkanās klintis, Salacgrīvas novads

 41. Veczemju klintis, Salacgrīvas novads

 42. Krauju akmeņu saliņa, Salacgrīvas novads

 43. Lībiešu upuralas, Salacgrīvas novads

 44. Svētciema akmeņu saliņa, Salacgrīvas novads

 45. Vīksnu alas, Alojas novads

 46. Lauderu Velna dobe, Zilupes novads

 47. Rundēnu Velna dobe, Ludzas, Zilupes novads

 48. Ogres dolomīta krauja, Ogres novads

 49. Līčupes atsegums, Ogres novads

 50. Ziedleju klintis, Inčukalna, Krimuldas novads

 51. Gūtmaņa ala, Siguldas novads

 52. Kautraka gravas, Siguldas novads

 53. Saltavots, Siguldas novads

 54. Sviķupītes ielejas atsegumi, Siguldas novads

 55. Plieņu atsegums, Saldus, Skrundas novads

 56. Kaļķupītes klintis, Dundagas novads

 57. Pitragupes krasti, Dundagas novads

 58. Lūrmaņu atsegumi, Talsu novads

 59. Kaltenes kalvas, Rojas

 60. Kaltenes krasta veidojumi, Rojas novads

 61. Velna acs avots, Kandavas novads

 62. Rāmnieku smilšakmens atsegums, Strenču novads

 63. Bēršu drumlini, Burtnieku novads

 64. Dauģēnu klintis un alas, Mazsalacas novads

 65. Silmaču iezis un alas, Mazsalacas novads

 66. Bezdelīgu klintis un alas, Mazsalacas novads

 67. Dzelveskalna atsegumi un alas, Mazsalacas novads

 68. Stoķu klintis un Patkula ala, Valmieras, Pārgaujas novads

 69. Staldzenes stāvkrasts, Ventspils pilsēta


Zinātnisko pamatojumu dabas pieminekļu robežu izmaiņām sagatavojuši Latvijas Universitātes eksperti - ģeologi pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma.
 
Noteikumu projekts paredz arī precizēt dabas pieminekļu nosaukumus:

 • “Sikšņu dolomīta atsegumi” uz “Vidagas dolomīta atsegumi”;

 •  “Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens” uz “Vizlas lejteces atsegumi”;

 • “Stiglavas atsegumi” uz “Stiglovas atsegumi” ;

 • “Ainavu krauja” un “Ķaubju iezis” uz  “Ainavu krauja un Ķaubju iezis”,  abi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

 • “Dolomītu krauja”, “Īļaku iezis” un “Vizuļu iezis” uz “Dolomītu krauja, Īļaku un Vizuļu iezis”, trīs dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

 •  “Baltā klints (Liepas iezis)” uz “Liepas iezis (Baltā klints)”;

 • “Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)” uz “Kazu leja”;

 • “Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)” uz “Daugavas Vārtu kraujas”;

 • “Mālkalnes avots” uz “Mālkalnes avoti”;

 • “Ātraiskalns” uz “Ātrais kalns”;

 • “Muižarāju klintis” uz “Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis”;

 • “Riežupes Smilšalas” uz “Riežupes smilšu alas”;

 • “Ežurgu Sarkanās klintis” uz “Ežurgu klintis”;

 •  “Veczemju klintis” uz “Veczemu klintis”;

 • ­“Lībiešu upuralas” uz “Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas);

 • “Lauderu Velna dobe” ar “Dongu Valna dūbe”;

 • “Rundēnu Velna dobe” uz “Rundēnu Valna dūbe”;

 • “Kautraka gravas” un “Sviķupītes ielejas atsegumi” uz “Sviķupite un Kautraka gravas”, divi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

 • “Bezdelīgu klintis un alas” uz “Bezdelīgu klintis un Dambjupītes alas”.

 
Dabas pieminekļu nosaukumi precizēti sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas speciālistiem. Precizēti dabas pieminekļu nosaukumos lietotie vietvārdi atbilstoši reāli lietotajiem vietvārdiem; tāpat arī atsevišķi nosaukumi precizēti, lai precīzāk raksturotu objektu un būtu labskanīgāki.
Atbilstoši likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta ceturtajai daļai Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku informēšanu.

Ar noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā (robežu shēma un izveides pamatojumu skatiet saitē: http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=26288 un https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli_geologiskie_objekti/ ).
 
Sīkāku informāciju par plānotajām minēto ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežām var uzzināt:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Ivitu Ozoliņu, tālr. 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;

 • Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski  sazinoties pa tālr.67509545, e-pasts daba@daba.gov.lv.

 
Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: ivita.ozolina@varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu.

Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.