LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
LAIKS: 30.01.2020. plkst. 10.00
VIETA: Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga
RĪKO: SIA „Enviroprojekts”
 

Dabas lieguma "Diļļu pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme

Līga Blanka

*************************************************************************

LAIKS: 30.01.2020. plkst.11:00
VIETA: Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Smiltenes novads
RĪKO: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3. sanāksme
Aiga Tora, 67242411
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

*************************************************************************