LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Metsähallitus
2010. gada 25. maijā Latvijas un Somijas aizsargājamo teritoriju pārvaldes iestādes – Dabas aizsardzības pārvalde - Latvija un Metsähallitus dabas mantojuma dienests (Metsähallitus Natural Heritage Services) - Somija parakstījušas pamatlīgumu par sadarbību dabas aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, sabiedrības vides apziņas, kā arī dabas izglītības jomā. Pamatlīgums veidos ietvaru ilgtermiņa sadarbībai starp Latvijas un Somijas aizsargājamo teritoriju pārvaldes iestādēm.
Sadarbības mērķis ir veicināt dabas aizsargājamo platību pārvaldību un attīstību, uzlabojot vadības darba efektivitāti abās valstīs. Ir svarīgi arī veikt pieredzes apmaiņu par datu bāzēm un informācijas sistēmām, kuras nepieciešams uzturēt, nodrošinot dabas aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu. Sadarbības rezultātā tiks plānots, kā uzlabot un pilnveidot aizsargājamās teritorijās esošo infrastruktūru, kā arī apmeklētāju uzraudzības sistēmu. Tāpat plānots uzlabot un attīstīt sugu un biotopu inventarizācijas un monitoringa metodes. Pamatlīguma mērķis ir arī veicināt sadarbību tradicionālo kultūras ainavu un kultūras mantojuma pārvaldībā un aizsardzībā.
Savstarpējā vienošanās veidos pamatu efektīvai, produktīvai sadarbībai, tādējādi nodrošinot abu pušu interešu realizāciju, kā arī palīdzēs veicināt dabas aizsardzības nozīmes apzināšanos kā Latvijā, tā Somijā un Eiropas Savienībā kopumā.
Vairāk informācijas par Metsähallitus dabas mantojuma dienestu (Metsähallitus Natural Heritage Services) Metsähallitus mājas lapā.