LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aktuālie projekti

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto projektu galvenās jomas ir dabas vērtību saglabāšana, dabas teritoriju pārvaldība, sabiedrības informēšana, izglītošana un dabas tūrisma attīstība, tādējādi kopumā ilgtermiņā veicinot cilvēka un dabas harmonisku līdzāspastāvēšanu.

Tie ir gan starptautiski, gan vietējas nozīmes pašu iniciēti un sadarbības projekti.

Ieceru finansiālais atbalsts tiek gūts no Eiropas Savienības fondiem un programmām un nacionālajiem fondiem.

Eiropas Savienības fondu un programmu projekti

Latvijas fondu un programmu projekti

Eiropas Savienības karogs  Eiropas Savienības fondu un programmu projekti

Izvērtēt jūras biotopu izplatību un ekoloģisko stāvokli Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā saskaņā ar jaunākajām mūsdienu atziņām.
Jūra saulrietā
JOMA # Dabas aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, sabiedrības informēšana
FINANSĒJUMS # Eiropas Savienības LIFE  finansējums
# Nacionālais finansējums
LAIKS # 2020. >> 2025.
 
Ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā.
Mežs
JOMA # Dabas aizsardzības sistēma Latvijā, Natura 2000 teritorijas, dabas aizsardzības plāni, kompensāciju mehānismi dabas aizsardzībā, ES nozīmes zālāju un mežu biotopi, biznesa iespējas dabas daudzveidībā, invazīvo sugu ierobežošana, dabas datu IT sistēma, sabiedrības informēšana.
FINANSĒJUMS # Eiropas Savienības LIFE Vides programmas finansējums
# Nacionālais līdzfinansējums
LAIKS # 2020. >> 2028.
 
Veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu pārrobežu teritorijā.

Dabas aizsardzības pārvalde ir projekta sadarbības partneris.

Avots
JOMA # Dabas aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tīra un novērtēta dzīves vide, sabiedrības informēšana
FINANSĒJUMS # Interreg V-A Igaunijas-Latvijas programmas 2014.–2020. gadam finansējums
# Partneru līdzfinansējums
LAIKS # 2020. >> 2022.
 
Veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu pārrobežu teritorijā.

Dabas aizsardzības pārvalde ir projekta īstenotājs

vienlaicīgi septiņiem iesaistītajiem partneriem, rodot iespēju vienam no otra mācīties, praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, izmantojot dažādu pasākumu kopumu, kas tādējādi mazinās invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pierobežas aizsargājamās teritorijās.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Sosnovska latvāni
JOMA # Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai
FINANSĒJUMS # Eiropas reģionālā attsītības fonda (ERAF) finansējums
# Partneru līdzfinansējums
LAIKS # 2020. >> 2022.
 
Sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu (ES nozīmes aizsargājamie biotopi) izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādāt divdesmit īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānus un piecus īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus (sugu aizsardzības plāni).

Dabas aizsardzības pārvalde ir projekta īstenotājs.

Eksperte darbā
JOMA # bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un spēcināšana;
# dabas aizsardzība;
# zaļā infrastruktūra.
FINANSĒJUMS # Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
# Valsts budžeta līdzekļi
LAIKS 2016. >> 2023.
 
Būtiski paaugstināt energoefektivitāti Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā ar 2017.gada 14.novembra Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu Nr. NĪ/7/201, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi, nodotajai administratīvajai ēkai Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā.

Dabas aizsardzības pārvalde ir projekta īstenotājs.

Biroja ēka
JOMA energoefektivitāte
FINANSĒJUMS # Eiropas Reģionālās attīstības fonds
# Valsts budžeta līdzekļi
LAIKS 2019. >> 2021.
 
Mitrāju ekosistēmu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem abu valstu dabas aizsardzības nozares speciālistiem, jo mitrāju biotopi tiek bieži vien apdraudēti hidroloģiskā režīma izmaiņu dēļ, apsaimniekošanas trūkuma dēļ, kā arī klimata pārmaiņu radīto aizaugšanas procesu dēļ. Projekta risinājumi ietver kopīgu pasākumu izstrādi mitrāju apsaimniekošanas vajadzībām, uzlabojot biotopu kartēšanas metodes, izstrādājot metodiku apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtēšanai un veicot praktiskus mitrāju apsaimniekošanas pasākumu demonstrējumus privāto zemju īpašniekiem un ieinteresētajām pusēm.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Purva ainava
JOMA # dabas aizsardzība;
# bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;
# dabas teritoriju apsaimniekošana.
FINANSĒJUMS # Eiropas Reģionālās attīstības fonds
# Nacionālais publiskais līdzfinansējums
# Nacionālais privātais līdzfinansējums
LAIKS 2019. >> 2021.
 
Gaujas - Koivas upju baseinu administratīvi sadala robeža starp Latviju un Igauniju, tomēr tam raksturīgs vienots ūdeņu, tajā skaitā pazemes ūdeņu, aprites cikls. Kopīga pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekošana nepieciešama ne tikai ģeogrāfisko un hidroloģisko apstākļu, bet arī abām valstīm saistoša ES ūdens politikas ietvara (Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK) dēļ.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Pāri unakmenim tekos ūdens
JOMA # dabas aizsardzība;
# bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;
# tīra un novērtēta dzīves vide;
# sabiedrības informēšana.
FINANSĒJUMS # ES Interreg V–A Igaunijas–Latvijas programma 2014.–2020. gadam
# Partneru līdzfinansējums
LAIKS 2018. >> 2020.
 
Skatoties Eiropas mērogā, Baltijas jūras reģionā atrodas salīdzinoši lielas neskārtās dabas platībās, kas joprojām ir nezināmas dabas tūristiem. Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu jau zināmiem putnu vērošanas un dabas tūrisma galamērķiem, kā arī attīstīt jaunas vietas, lai palielinātu dabas tūrisma sezonas ilgumu un palielinātu piekrastes reģiona ekonomiskās spējas. Kopīgā mērķa sasniegšanai ir nepieciešama pārrobežu sadarbība, lai attīstītu augstas kvalitātes piedāvājumus un servisus.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Putni jūras krastā
JOMA # dabas un kultūras resursu attīstība ilgtspējīgās tūrisma vietās.
FINANSĒJUMS # Eiropas Reģionālās attīstības fonds
# Nacionālais publiskais līdzfinansējums
LAIKS 2018. >> 2020.
 
Projekta ietvaros ir plānots izveidot marķētu garās distances pārgājienu maršrutu, kas ~1050 km garumā vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, no Rīgas līdz pat Tallinai – divu valstu galvaspilsētām, kuru vēsturiskajiem centriem ir UNESCO statuss. Mežtaka sāksies Rīgā, Latvijā ies cauri Gaujas Nacionālajam parkam, Ziemeļgaujai un Veclaicenei. Igaunijā turpināsies cauri Setu zemei, gar Peipusa ezeru un tālāk pa Ziemeļigaunijas kastu - līdz Tallinai. Mežtakas ~1050 km maršruts tiks sadalīts 50 atsevišķos vienas dienas gājiena posmos pa ~20 km dienā. Mežtaka iekļaus visus Baltijas valstīm raksturīgākos mežu tipus un savvaļas dabas elementus – augus, zvērus, sēnes u.c. To varēs iet dažādos gadalaikos – pavasaros, kad Gaujas krastos ziedēs ievas, vasarās, kad Peipusa un Ziemeļigaunijas piekrastē varēs doties peldēt, gan rudeņos, kad upju ielejas krasti slīgs rudens lapu zeltā. Maršrutā Igaunijas daļā ietilps Lahemā nacionālais parks un Ziemeļigaunijas krasts, kas ir Baltijas valstu iespaidīgāko akmeņu, ūdenskritumu un klinšu zeme.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Tūrists atpūas viros
JOMA # ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos.
FINANSĒJUMS # Eiropas Reģionālās attīstības fonds;
# ES Interreg V-A Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu programma 2014.-2020. gadam;
# Nacionālais publiskais līdzfinansējums
LAIKS 2019. >> 2021.
 
Projekta rezultātā būs atjaunināts un apstiprināts dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāns, kas iekļaus
 1. jaunus biotopu un sugu inventarizācijas datus,
 2. aktuālo un attiecināmo informāciju par normatīvo regulējumu,
 3. apmeklētāju plūsmas pārvaldības plānu visai parka teritorijai.

Tāpat Projekta laikā vairākās demonstrācijas vietās dabas parkā “Piejūra” tiks veikti praktiski piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi. To vidū - ierobežota invazīvo svešzemju sugu izplatība, atjaunoti kāpu biotopi un meklēti risinājumi apmeklētāju plūsmas virzīšanai caur aizsargājamo biotopu platībām. Projektā liela uzmanība tiks pievērsta arī sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai dabas parka “Piejūra” dabas vērtību atpazīšanā un popularizēšanā.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Pludmales stiorinājumi ar klūgu žodziņiem
JOMA Piekrastes biotopu un sugu aizsardzība un apsaimniekošana, dabas aizsardzības plāna izstrāde, biotopu inventarizācija, invazīvo sugu ierobežošana, sabiedrības informēšana
FINANSĒJUMS # Programma LIFE+ Nature & Biodiversity
# Valsts budžeta līdzekļi
LAIKS 2016. >> 2021.
 
Vides monitoringa, kontroles un izglītības projekts >>>
Projekta mērķis ir attīstīt valsts vides monitoringa un kontroles sistēmu, pilnveidojot atbildīgo iestāžu tehnisko nodrošinājumu, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā, modernizējot nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centrus un īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Projektā tiks attīstītas un modernizētas piecas monitoringa jomas:

 • Iekšzemes ūdeņu monitorings
 • Jūras ūdeņu monitorings
 • Augsnes monitorings
 • Invazīvo sugu (Sosnovska latvāņa) monitorings
 •  Migrējošo sikspārņu un putnu monitorings

Projektā sešās vides kontroles jomās tiks uzlabots tehniskais nodrošinājums:

 • Jūras akvatorijas kontrole
 • Virszemes ūdeņu kontrole
 • Zvejas kontrole
 • Radiācijas kontrole
 • Zemes dzīļu izmantošanas kontrole
 • Risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles centra izveide

Projektā tiks modernizēti trīs nacionālas nozīmes vides informācijas centri:

 • Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
 • Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī
 • Latvijas Dabas muzejs
Pludmales stiorinājumi ar klūgu žodziņiem
JOMA

# Vides monitorings
# sugu monitorings
# vides izglītība
# vides kontroles tehniskais nodrošinājums

FINANSĒJUMS # Kohēzijas fonds
# Valsts budžeta līdzekļi
# Privātais finansējums
LAIKS 2017. >> 2021. 

Stilizēts Latvijas karogs  Latvijas fondu un programmu projekti

Nodrošināt efektīvu īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzību, izmantojot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas.
  
         

Lasisūdenī
JOMA # Ūdeņu aizsardzība, zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
FINANSĒJUMS # Valsts Zivju  fonds
LAIKS 2020.
 

Sakopt no sadzīves atkritumiem un būvgružiem piesārņotās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īpašumā esošās 2 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
  
         

Ziedoša pļava
JOMA # Vides aizsardzība – videi nodarīto kaitējumu mazināšana/novēršana.
FINANSĒJUMS # Latvijas vides aizsardzības fonds
LAIKS 2020.
 

Veicināt dabas vērošanas, iepazīšanas un sajušanas kustību Latvijā, izmantojot Līgatnes dabas takas kā instrumentu šī mērķa īstenošanai.
  
         

Aļņi
JOMA # Sabiedrības izpratnes veicināšana bioloģiskās daudzveidības, dabas saglabāšanas un klimata jautājumos.
FINANSĒJUMS # Latvijas vides aizsardzības fonds
LAIKS 2020.
 

Veikt vienu no būtiskiem darbu posmiem jaunās mājaslapas izveidē - vietnes prototipa un dizaina koncepta izstrādi, dizaina un vadības sistēmas programmēšanu un fotomateriāla sagatavošanu interneta vietnes satura ilustrēšanai.
  
         

Mājas lapas simbols uz augu fona.
JOMA # Sabiedrības izpratnes veicināšana par aktuālajiem jautājumiem bioloģiskās daudzveidības, dabas saglabāšanas un klimata jautājumos.
FINANSĒJUMS # Latvijas vides aizsardzības fonds
LAIKS 2020.
 
Nodrošināt efektīvu divvirzienu komunikāciju ar mērķauditorijām, lai veicinātu atbalstu KF projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” aktivitātēm, tādējādi mazinot projekta norises riskus un veicinot pozitīvu publicitāti.
Puzurs
JOMA # veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās
FINANSĒJUMS # Latvijas vides aizsardzības fonds
LAIKS 2020.
 
Nodrošināt meža inventarizācijas veikšanu, lai izpildītu valstij kā meža īpašniekam ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu (Meža likuma 29.panta pirmā daļa), kas vienlaikus kalpo par pamatu meža apsaimniekošanas plāna izstrādei. Meža inventarizācijas veikšana nepieciešama arī lai sekmīgi īstenotu  „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3 specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai”  pasākumus.
Priežu mežs.
JOMA # Meža inventarizācija kā priekšnoteikums biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai un meža apsaimniekošanas plāna izstrādei.
FINANSĒJUMS # Latvijas vides aizsardzības fonds
LAIKS 2020.
 
Projekta ietvaros paredzēts kadastrāli uzmērīt tikai tās zemes vienības, kuru eksplikācijā ir mežs un kam nav izstrādāta aktuāla meža inventarizācija un sekojošs biotopu apsaimniekošanas plāns. Pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas, ko veiks sertificētas personas, tiks izgatavots zemes robežu (zemes vienību robežu neatbilstības gadījumā, arī robežu neatbilstības novēršanas akts), situācijas un apgrūtinājumu plāns, kas tiks reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Turpmāk 2021.gadā, projekta ietvaros kadastrāli uzmērītajām zemes vienībām, tiks pasūtīta meža inventarizācija un meža apsaimniekošanas plāni.
Strauts tek caur pļavu.
JOMA # Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana kā sagatavošanās pasākums biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai.
FINANSĒJUMS # Latvijas vides aizsardzības fonds
LAIKS 2020.