LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Publiski apspriežamie dokumenti
**************************************************************************
Dabas parka “Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

LAIKS: 19.11.2019. plkst. 14.00
VIETA: Salnavas kultūras nams, Liepu iela 1, Salnava
RĪKO: Daugavpils Universitāte

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 2019. gada 19. novembrim pieejama Kārsavas novada domē (Vienības iela 53, Kārsava) un Baltinavas novada bibliotēkā (Kārsavas iela 16, Baltinava).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019. gada 19. novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils vai uldis.valainis@biology.lv).

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv).

Uldis Valainis 26113065

Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskai apspriešanai  (PDF 13,78 MB)
Pielikumi:
1.1. un 1.2. Robežshēma (JPEG 7,44 MB)
2. Robežpunktu koordinātes  (DOCX 0,03 MB).
3. Zemes lietošanas veidu karte  (JPEG 2,86 MB)
4. Kartogrāfisks attēlojums plānotajai (atļautajai) teritorijas izmantošanai  un tam piegulošajā teritorijā  (JPEG 2,53 MB)
5. Dabas aizsardzības planā 2005. – 2014. gadam paredzētie apsaimniekošanas pasākumi  6. Esošie tūrisma un infrastruktūras objekti (JPEG 10,08 MB)
7. Dabas parkā un tam piegulošajā teritorijā sastopamie ES nozīmes aizsargājamie biotopi  8. Dabas parkā un tam piegulošajā teritorijā sastopamo ES nozīmes aizsargājamo mežu, purvu un saldūdeņu biotopu kvalitātes karte (JPEG 9,14 MB)
9. Dabas parkā un tam piegulošajā teritorijā sastopamo DMB un PDMB kvalitātei atbilstošo mežaudžu izvietojums  10. Mežaudzes, kas sasniegušas vai plāna darbības termiņā sasniegs galvenās cirtes vecumu (saskaņā ar Meža likuma 9. pantu)  (JPEG 9,83 MB)
11. īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo vaskulāro augu sugu izplatības karte:  
  1. lapa (JPEG 6,09 MB)
  2. lapa (JPEG 6,38 MB)
  3. lapa (JPEG 4,19 MB)
  4. lapa (JPEG 6,32 MB)
  5. lapa (JPEG 6,3 MB)
  6. lapa (JPEG 5,89 MB)
  7. lapa (JPEG 4,86 MB)
12. sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo sūnu, sēņu un ķērpju sugu izplatības karte  13. sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo zīdītāju sugu izplatības karte (JPEG 9,91 MB)
14. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo bezmugurkaulnieku sugu izplatības karte 
15. Sastopamo īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo putnu sugu izplatības karte (JPEG 9,79 MB)
16. Ierosinātā funkcionālā zonējuma karte  (JPEG 10,33 MB)

Paredzēto apsamniekošanas pasākumu kartes:
A.2.1. Robežu paplašināšana, integrējot dabas parkā ārpus ĪADT pašreizējām bobežām iezvietotos ES nozīmes aizsargājamos purvu un mežu biotopus  (JPEG 1,91 MB)
B.1.1. Augstvērtīgo meža biotopu dabiska attīstība bez cilvēka iejaukšanās  (JPEG 2,76 MB)
B.2.1. Aizsargājamo zālāju biotopu apsaimniekošanas pasākumu nodrošināšana veicot pļavu pļaušanu un/vai noganīšanu. un B.2.2. Potenciālo aizsargājamo zālāju biotopu un tauriņiem potenciālo barošanās biotopu atjaunošana.  (JPEG 1,95 MB)
B.3.1. Biotopa 9060 Skujkoku meži uz osveida reljefa formām kvalitātes uzlabošana.  (JPEG 4,02 MB)
B.4.1. Biotopa 9060 Skujkoku meži uz osveida reljefa formām atjaunošana, veicot koku ciršanu kailcirtē stādītajos egļu vidēja vecuma nogabalos uz osa dienvidu nogāzēm.  (JPEG 4,59 MB)
B.6.1.-1. Invazīvo sugu izplatības ierobežošana.  (JPEG 3,91 MB)
C.1.1. Esošās tūrisma infrastruktūras uzturēšana un pilnveidošana.  (JPEG 1,61 MB)
C.1.1. Esošās tūrisma infrastruktūras uzturēšana un pilnveidošana - Velomaršruta Nr. 776 “Nūmiernes aplis” uzturēšana.  (JPEG 2,35 MB)
C.2.1. Jaunu tūrisma un rekreācijas objektu un ar tiem saistītās infrastruktūras izveide.  (JPEG 2,26 MB)
C.2.1.2. Esošās tūrisma infrastruktūras uzturēšana un pilnveidošana - Autobusu apgriešanās laukuma/stāvvietas izbūve.  (JPEG 2,48 MB)
C.2.2. Meža autoceļa “Štraubes ceļš” (Numerne-Kalvīne) pārbūve.  (JPEG 4,21 MB)
C.2.3. Piebraucamā ceļa rekonstrukcija līdz laivu piestātnei/pludmalei Nūmiernes ezera ZA piekrastē.  (JPEG 4,52 MB)
C.2.4. Labiekārtotu laivu piestātņu, peldvietas un laipu izbūve Nūmiernes ezera ZA piekrastē.  (JPEG 1,36 MB)
E.3.1. Dabas parka informatīvo zīmju un norāžu uzstādīšana dabā un to uzturēšana.  (JPEG 1,98 MB)
**************************************************************************
Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriedes sanāksme

LAIKS:  21.11.2019. plkst. 18.00
VIETA: Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas birojā, Rīgas iela 10a, Salacgrīva
RĪKO: SIA „Enviroprojekts”
Dabas aizsardzības plāna projekts sabiedriskai apspriešanai

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 24.novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Reģionālie projekti”.

Līga Blanka 29262049