LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Publiski apspriežamie dokumenti
Dabas parka "Silene" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

LAIKS: 30.09.2019. plkst. 16.00
VIETA: Silenes kultūras nama zāle, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
RĪKO: SIA Vides konsultāciju birojs

Ar dabas aizsardzības plānu varēs iepazīties:
 • tā sabiedriskās apspriešanas laikā
 • no 16. septembra līdz 3. oktobrim  interneta vietnēs www.daugavpilsnovads.lv un www.vkb.lv
 • plāns būs pieejams Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, darba laikā (pirmdienās 8.30 – 17.30, otrdienās-ceturtdienās 8.00 – 16.30, piektdienās 8.00 – 15.30, pārtraukums 12.00 – 12.30).

No 16. septembra līdz 3. oktobrim ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs", adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv. Sīkāka informācija pa tālr. 67557668.

Kristīne Vilciņa
26554868

**************************************************************************
Dabas lieguma “Supes purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

LAIKS: 02.08.2019. plkst.10.00
VIETA: Viesītes novada dome, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads
RĪKO: Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2030. gadam. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Supes purvs” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.
 
Plāna projekts sabiedriskajai apspriešanai>>>

Ar plānu var iepazīties arī Viesītes novada domes mājaslapā www.viesite.lv vai Viesītes novada domē (pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.30–14.30.)
 
Dabas aizsardzības plāna izstrādi Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs. Rakstiskus priekšlikumus plāna izstrādātājiem var iesniegt līdz 2019. gada 2. augustam, sūtot uz e-pastu (uldis.valainis@biology.lv) vai pa pastu (Uldim Valainim, DU DIVIC, Daugavpils, Vienības ielā 13, LV-5400). Plašāka informācija pieejama piezvanot uz tālruņa numuru 26113065.
 
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem – sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!
 
Plāns tiek izstrādāts projekta LLI-306 "Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus" (Atvērtā ainava) ietvaros. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 318 212,63 EUR


**************************************************************************
Dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
LAIKS: 09.07.2019. plkst.13.00
VIETA: Pelēču pagasta pārvalde, Pelēči, Liepu iela 6, Preiļu novads
RĪKO: Latvijas Botāniķu biedrība
Agnese Priede, tālr. 29640959

Plāna projekts sabiedriskajai apspriešanai>>>


**************************************************************************


Dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
LAIKS: 21.03.2019. plkst. 17.00
VIETA: Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
RĪKO: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”

Dokumenti apspriešanai:

**************************************************************************

Paziņojums par "Dabas lieguma “Manģenes meži” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu" izstrādi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas lieguma “Maņģenes meži”  (turpmāk – DL “Maņģenes meži”) individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts).  
 
DL „Maņģenes meži” ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, tā platība ir 2201 hektāri.  
Noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīlī apstiprināto DL “Maņģenes meži” dabas aizsardzības plānu 2016.-2028. gadam, kā arī ņemot vērā DL “Maņģenes meži” izveidoto mikroliegumu nosacījumus. 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam lūdzam iesniegt divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas vēstnesis” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494; e-pasts: pasts@varam.gov.lv.”  
 

**************************************************************************

Paziņojums par Ministru kabineta noteikumu projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumi"


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” (turpmāk – AAA “Ādaži”) individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts), kas paredz izmaiņas AAA “Ādaži” funkcionālajā zonējumā un nosaka atļautās un aizliegtās darbības katrā zonā.

AAA „Ādaži” ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Ādažu, Sējas un Saulkrastu novados, tās platība ir 10150 hektāri.

Noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz 2016. gada 26. aprīlī apstiprināto aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” dabas aizsardzības plānu 2015.-2025. gadam, plāna izstrādes laikā veikto teritorijas izpēti, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtajiem priekšlikumiem.

Dokumenti: Sīkāku informāciju par Noteikumu projektu var iegūt:
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Dagniju Daudzvārdi, tālr. 67026503, e-pasts: dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;
 • Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties pa tālr.67509545, e-pasts daba@daba.gov.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam lūdzam iesniegt līdz 24.08.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494; e-pasts: pasts@varam.gov.lv.” Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.


**************************************************************************

Paziņojums par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām un jaunu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu izveidi”
 
Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts). Noteikumu projekta mērķis ir precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus -  „Inčukalna Velnala” (Inčukalna novadā), “Jūrmalas Baltā kāpa” (Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijā), “Raganu klintis” (Apes pilsētas teritorijā), kā arī “Raunas Staburags” (ietilpst esošajā dabas liegumā “Raunas Staburags”, Raunas novada teritorijā) un “Staiceles Dzelzs avoti” (ietilpst esošajā  dabas parkā “Salacas ieleja”, Staiceles pilsētas teritorijā).

Noteikumu projekts arī paredz precizēt 69 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas:
 
 1. Grūbes dolomīta atsegums, Apes novads
 2. Kalamecu un Markuzu gravas, Apes novads
 3. Sikšņu dolomīta atsegums, Apes novads
 4. Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens, Apes novads
 5. Žagatu klints, Apes novads
 6. Stiglavas atsegumi, Viļakas novads
 7. Skaistkalnes karsta kritenes, Vecumnieku novads
 8. Ainavu krauja, Amatas novads
 9. Dolomītu krauja, Amatas novads
 10. Īļāku iezis, Amatas novads
 11. Ķaubju iezis, Amatas novads
 12. Stūķu iezis, Amatas novads
 13. Vizuļu iezis, Amatas novads
 14. Zvārtes iezis, Amatas novads
 15. Baltā klints (Liepas iezis), Priekuļu novads
 16. Grīviņu iezis, Priekuļu novads
 17. Tītmaņu iezis, Līgatnes novads
 18. Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām), Priekuļu novads
 19. Rauņa slāņi, Priekuļu, Cēsu novads
 20. Vaives lejteces ieži, Priekuļu novads
 21. Kalējala, Pārgaujas novads
 22. Katrīnas iezis, Pārgaujas, Līgatnes novads
 23. Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula, Vecpiebalgas novads
 24. Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja), Daugavpils novads
 25. Viļušu avots, Daugavpils novads
 26. Mālkalnes avots, Daugavpils novads
 27. Sproģu gravas, Krāslavas novads
 28. Šķērveļa lejteces dolomīta atsegums, Skrundas novads
 29. Zoslēnu atsegumi, Skrundas novads
 30. Muižarāju klintis, Ventspils, Kuldīgas novads
 31. Riežupes ūdenskritums un atsegumi, Kuldīgas novads
 32. Riežupes Smilšalas, Kuldīgas novads
 33. Ketleru atsegums, Skrundas novads
 34. Šķēdes atsegums, Kuldīgas, Saldus novads
 35. Ogļukalna atsegums, Vaiņodes, Saldus novads
 36. Pūsēnu kalns, Nīcas novads
 37. Nidas pludmale, Rucavas novads
 38. Baltijas ledus ezera krasta valnis pie Rīvas, Pāvilostas novads
 39. Strantes–Ulmales stāvkrasts, Pāvilostas novads
 40. Ežurgu Sarkanās klintis, Salacgrīvas novads
 41. Veczemju klintis, Salacgrīvas novads
 42. Krauju akmeņu saliņa, Salacgrīvas novads
 43. Lībiešu upuralas, Salacgrīvas novads
 44. Svētciema akmeņu saliņa, Salacgrīvas novads
 45. Vīksnu alas, Alojas novads
 46. Lauderu Velna dobe, Zilupes novads
 47. Rundēnu Velna dobe, Ludzas, Zilupes novads
 48. Ogres dolomīta krauja, Ogres novads
 49. Līčupes atsegums, Ogres novads
 50. Ziedleju klintis, Inčukalna, Krimuldas novads
 51. Gūtmaņa ala, Siguldas novads
 52. Kautraka gravas, Siguldas novads
 53. Saltavots, Siguldas novads
 54. Sviķupītes ielejas atsegumi, Siguldas novads
 55. Plieņu atsegums, Saldus, Skrundas novads
 56. Kaļķupītes klintis, Dundagas novads
 57. Pitragupes krasti, Dundagas novads
 58. Lūrmaņu atsegumi, Talsu novads
 59. Kaltenes kalvas, Rojas
 60. Kaltenes krasta veidojumi, Rojas novads
 61. Velna acs avots, Kandavas novads
 62. Rāmnieku smilšakmens atsegums, Strenču novads
 63. Bēršu drumlini, Burtnieku novads
 64. Dauģēnu klintis un alas, Mazsalacas novads
 65. Silmaču iezis un alas, Mazsalacas novads
 66. Bezdelīgu klintis un alas, Mazsalacas novads
 67. Dzelveskalna atsegumi un alas, Mazsalacas novads
 68. Stoķu klintis un Patkula ala, Valmieras, Pārgaujas novads
 69. Staldzenes stāvkrasts, Ventspils pilsēta

Zinātnisko pamatojumu dabas pieminekļu robežu izmaiņām sagatavojuši Latvijas Universitātes eksperti - ģeologi pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma.
 
Noteikumu projekts paredz arī precizēt dabas pieminekļu nosaukumus:
 • “Sikšņu dolomīta atsegumi” uz “Vidagas dolomīta atsegumi”;
 •  “Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens” uz “Vizlas lejteces atsegumi”;
 • “Stiglavas atsegumi” uz “Stiglovas atsegumi” ;
 • “Ainavu krauja” un “Ķaubju iezis” uz  “Ainavu krauja un Ķaubju iezis”,  abi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 • “Dolomītu krauja”, “Īļaku iezis” un “Vizuļu iezis” uz “Dolomītu krauja, Īļaku un Vizuļu iezis”, trīs dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 •  “Baltā klints (Liepas iezis)” uz “Liepas iezis (Baltā klints)”;
 • “Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)” uz “Kazu leja”;
 • “Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)” uz “Daugavas Vārtu kraujas”;
 • “Mālkalnes avots” uz “Mālkalnes avoti”;
 • “Ātraiskalns” uz “Ātrais kalns”;
 • “Muižarāju klintis” uz “Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis”;
 • “Riežupes Smilšalas” uz “Riežupes smilšu alas”;
 • “Ežurgu Sarkanās klintis” uz “Ežurgu klintis”;
 •  “Veczemju klintis” uz “Veczemu klintis”;
 • ­“Lībiešu upuralas” uz “Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas);
 • “Lauderu Velna dobe” ar “Dongu Valna dūbe”;
 • “Rundēnu Velna dobe” uz “Rundēnu Valna dūbe”;
 • “Kautraka gravas” un “Sviķupītes ielejas atsegumi” uz “Sviķupite un Kautraka gravas”, divi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;
 • “Bezdelīgu klintis un alas” uz “Bezdelīgu klintis un Dambjupītes alas”.
 
Dabas pieminekļu nosaukumi precizēti sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas speciālistiem. Precizēti dabas pieminekļu nosaukumos lietotie vietvārdi atbilstoši reāli lietotajiem vietvārdiem; tāpat arī atsevišķi nosaukumi precizēti, lai precīzāk raksturotu objektu un būtu labskanīgāki.
Atbilstoši likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta ceturtajai daļai Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku informēšanu.

Ar noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā (robežu shēma un izveides pamatojumu skatiet saitē: http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=26288 un https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli_geologiskie_objekti/ ).
 
Sīkāku informāciju par plānotajām minēto ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežām var uzzināt:
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Ivitu Ozoliņu, tālr. 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;
 • Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski  sazinoties pa tālr.67509545, e-pasts daba@daba.gov.lv.
 
Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: ivita.ozolina@varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu.

Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.