LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Talkojam dabai
Aicinām iesaistīties īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp nacionālo parku, sakopšanas, uzturēšanas un atjaunošanas talkās. Aktuālie darbi ļoti piemēroti ir no trīs līdz pat 50 cilvēku lieliem kolektīviem, piemēram, darba kolektīviem, interešu pulciņu dalībniekiem, skolēnu un studentu grupām un ģimenēm, kas tādējādi var vienlaikus īstenot kolektīva saliedēšanas pasākumu, praktiskā vidē mācīties par Latvijā sastopamajām dabas vērtībām un dažādu biotopu ieteicamajiem apsaimniekošanas darbiem, kā arī palīdzēt Latvijas dabā saglabāt tās unikālās vērtības un ainavas.

Darbu plānošanu, ierādīšanu un vadīšanu nodrošina pieredzējuši dabas aizsardzības jomas darbinieki, kas brīvprātīgajiem talkotājiem arī stāsta par veikto darbu nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un par konkrētajā apvidū atrodamajām dabas vērtībām. Tādējādi praktiskā darbošanās ir apvienota ar noderīgu zināšanu ieguvi par augu un dzīvnieku sugām, biotopiem, tajos veicamajiem darbiem un Latvijas dabu kopumā.

Pieteikties vai interesēties par aktuālajām talkām aicinām, rakstot uz e-pastu: info@daba.gov.lv.  

 
Vieta Darāmais Izziņas saturs Laiks Optimālais talkotāju skaits Dalībnieki
Kurzemes RA Dabas liegums "Ovīši", Ovīši 363564/383149 Krūmu ciršana mitrajās strapkāpu ieplakās. Mitrajās starpkāpu ieplakās, kurās mīt virkne retu augu sugu, nepieciešama regulāra krūmu izciršana, lai nodrošinātu aizsargājamām augu sugām nepieciešamos apgaismojuma apstākļus. Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

10-15 Dažādi
Kurzemes RA Dabas liegums "Ovīši", Lielirbe 386979/388229 Apauguma samazināšana pelēkajās kāpās. Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas platības dabas liegumā ir salīdzinoši nelielas un tas izvietojies šaurās joslā gar mežaino piejūras kāpu teritorijām, biotops daudzviet aizaudzis ar dažāda vecuma priedēm un citiem kokiem. Koku un krūmu izciršana palielinātu atklāto pelēko kāpu teritorijas, līdz ar to arī aizsargājamo sugu dzīvotnes. Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

10-15 Dažādi
Kurzemes RA Dabas liegums "Ovīši", Lūžņa 373009/385672 Invazīvās sugas - krokainās rozes izplatības apkarošana. Veic ar mehāniskām metodēm - jaunos dzinumus izraujot vai nocērtot ar lāpstu. Ja lielāki krūmi - ciršanas/ zāģēšanas metode. Izrautie/ nocirstie zari aizvācami vai sadedzināmi nocirsto krūmu vietās. Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

10-15 Dažādi
Kurzemes RA Dabas liegums "Ovīši", Miķeļtornis 378829/385907 Kabeļu rakšanas grāvju aizbēršana. Piekrastes zonā gar kādreizējo robežsargu ceļu daudzviet ir tranšejas, kas palikušas pēc nelegālas kabeļu izrakšanas. Lai nodrošinātu kāpu biotopu atjaunošanos, nepieciešams šīs tranšejas aizbērt. Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

5-10 Dažādi
Kurzemes RA Dabas liegums "Ances purvi un meži", Irbes un Stendes upes pļavas 374120/379875 Bioloģiski vecu ozolu atēnošana. Visā lieguma teritorijā, īpaši Irbes un Stendes seno vecupju krastos, ir sastopami lielu dimensiju bioloģiski veci koki, parasti ozoli. Reto bezmugurkaulnieku sugu dzīvotņu saglabāšanai var veikt specifiskus apsaimniekošanas darbus. Ja bioloģiski vecu, lielu dimensiju platlapju koku vainagos ieaug jaunāki koki, īpaši egles, kas negatīvi ietekmē veco koku dzīvotspēju, tad tos ieteicams izzāģēt. Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

5-15 Dažādi
Kurzemes RA Dabas liegums "Ances purvi un meži", Dižpurvs 377487/382093 Apauguma samazināšana dzeltenās akmeņlauzītes dzīvotnes uzturēšanai. Reti sastopamā augu suga dzeltenā akmeņlauzīte sastopama pārejas purvu atklātākajās vietās. Ņemot vērā, ka suga nespēj konkurēt ar
niedri un krūmiem, sukcesijas gaitā daudzgadīgo lakstaugu un krūmu seguma palielināšanās atstāj negatīvu ietekmi uz dzeltenās akmeņlauzītes populāciju.
Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

5-15 Dažādi
Kurzemes RA Dabas liegums "Raķupes ieleja" 391215/370031 Bioloģiski vecu ozolu atēnošana. Visā lieguma teritorijā ir sastopami lielu dimensiju bioloģiski veci koki, parasti ozoli. Reto bezmugurkaulnieku sugu dzīvotņu saglabāšanai var veikt specifiskus apsaimniekošanas darbus. Ja bioloģiski vecu, lielu dimensiju platlapju koku vainagos ieaug jaunāki koki, īpaši egles, kas negatīvi ietekmē veco koku dzīvotspēju, tad tos ieteicams izzāģēt. Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

5-10 Dažādi
Kurzemes RA Slīteres Nacionālais parks, Mazirbe 401830/393324 Lielu dimensiju akmeņu atsegšana no koku un krūmu apauguma. Retās sūnu un ķērpju sugas kas aug uz akmeņiem, palielinoties akmeņu apēnojumam un līdz ar to mitrumam var izzust, jo sāk strauji augt biežāk izplatītās sūnu sugas. Nepieciešams veikt koku un krūmu ciršanu šo akmeņu tuvumā. Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

5-15 Dažādi
Kurzemes RA Dabas liegums "Ziemupe", Akmeņrags 321131/303788 Invazīvās sugas - krokainās rozes izplatības apkarošana. Veic ar mehāniskām metodēm - jaunos dzinumus izraujot vai nocērtot ar lāpstu. Ja lielāki krūmi - ciršanas/ zāģēšanas metode. Izrautie/ nocirstie zari aizvācami vai sadedzināmi nocirsto krūmu vietās. Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

5-15 Dažādi
Kurzemes RA Dabas liegums "Ziemupe", Akmeņrags 320155/301280 Invazīvās sugas - krokainās rozes izplatības apkarošana. Veic ar mehāniskām metodēm - jaunos dzinumus izraujot vai nocērtot ar lāpstu. Ja lielāki krūmi - ciršanas/zāģēšanas metode. Izrautie/nocirstie zari aizvācami vai sadedzināmi nocirsto krūmu vietās. Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

5-15 Dažādi
Kurzemes RA Dabas liegums "Ziemupe" 320346/297318 Invazīvās sugas - krokainās rozes izplatības apkarošana. Veic ar mehāniskām metodēm - jaunos dzinumus izraujot vai nocērtot ar lāpstu. Ja lielāki krūmi - ciršanas/zāģēšanas metode. Izrautie/nocirstie zari aizvācami vai sadedzināmi nocirsto krūmu vietās. Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

5-15 Dažādi
Kurzemes RA Slīteres Nacionālais parks, Pitrags 403762/397112 Kabeļu rakšanas grāvju aizbēršana. Piekrastes zonā gar kādreizējo robežsargu ceļu daudzviet ir tranšejas, kas palikušas pēc nelegālas kabeļu izrakšanas. Lai nodrošinātu kāpu biotopu atjaunošanos,
nepieciešams šīs tranšejas aizbērt.
Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

5-15 Dažādi
Kurzemes RA Dabas liegums "Užava", Užava 343934/348994 Pelēko kāpu attīrīšana no koku apauguma. Lai novērstu no apauguma atbrīvoto teritoriju atkārtotu aizaugšanu ir “jāizravē” mazie priežu sējeņi (1-3 gadus veci kociņi). Dzīvotņu uzturēšana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

5-20 Dažādi
Latgales RA Teiču dabas rezervāts Attīrīšana no invazīvās sugas Sosnovska latvāņa Teiču dabas rezervātā pie Islienas upes, apkārtnes pļavās un mežmalā. Pļavu biotopi , to nozīme un apsaimniekošanas pasākumi,
invazīvajās sugas
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII līdz 10 Pieaugušie
Latgales RA Rāznas Nacionālais parks, Lāču sala Ežezerā Nelieli darbi biotopu uzturēšanā (pļavas pļaušana un zāles novākšana). Pļavu pļaušanas un dabisku pļavu nozīme Latvijas dabā I IIIIIIV V VI VII VIII IX X XI XII Līdz 10 Pieaugušie
Latgales RA Rāznas Nacionālais parks, tūrisma objekti- Pilori, Mākoņkalns, Lielais Liepukalns Apmeklētāju anketēšana, atsevišķos objektos arī uzskaitīšana. Dabai draudzīgs tūrisms I IIIIIIV V VI VII VIII IX X XI XII
nedēļas nogalēs
1-2 katrā objektā, kopā 3 -6 Studenti
Latgales RA Dabas parks "Silene" un tam piegulošā teritorija, Dabas liegums "Ilgas" Susuru būru izgatavošana
un izlikšana.
Retas, aizsargājamas sugas, susuriem piemērotas dzīvotes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Atkarīgs no pieejamo materiālu daudzuma Pieaugušie, jaunieši, skolēni
Pierīgas RA Ķemeru Nacionālais parks, Kaņiera ezera salas Kaņiera ezera salu attīrīšana no krūmiem, zālēm. LVM nopļauj, brīvprātīgie savāc. Lagūnveida ezeri, to īpatnības, putni, ezera apsaimniekošana I II IIIIV V VI VII VIII IX X XI XII līdz 30 Skolēni, jaunieši, pieaugušie, korporatīvie
Pierīgas RA Ķemeru Nacionālais parks, Dabiskās pļavas ĶNacionālais parks teritorijā Dabisko pļavu apsaimniekošana: attīrīšana no krūmiem, siena savākšana. Fonds nopļauj, brīvprātīgie savāc. Dabisko pļavu uzturēšanas paņēmieni, dabisko pļavu nozīme dabā. I II IIIIV V VI VII VIII IX X XI XII līdz 30 Skolēni, jaunieši, pieaugušie, korporatīvie
Pierīgas RA Ķemeru Nacionālais parks, Slocene no Valguma ezera līdz Jāņakrogam Straujteču atjaunošana, likvidējot sagāzumus un liekot upē akmeņus. Straujteces, to nozīme, zivis, upes kā ekosistēma I IIIIIIV V VI VII VIII IX X XI XII līdz 30 Skolēni, jaunieši, pieaugušie, korporatīvie
Pierīgas RA Ķemeru Nacionālais parks, Ceļa posms no Meža mājas uz Slokas ezeru Putnu būru apsekošana, tīrīšana. Ligzdojošie putni, putnu būrīši I II III IV V VI VII VIIIIX X XI XII līdz 5 Pieaugušie, jaunieši
Pierīgas RA Ķemeru Nacionālais parks, citas teritorijas Robežstabu apsekošana, atjaunošana, info zīmju apsekošana, atjaunošana, uzturēšana. ĪADT Pierīgā I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Līdz 5 Dažādi
Pierīgas RA Dabas liegums Plieņciema kāpa Kārklu pinumu veidošana. Erozija, piejūras ekosistēma I II IIIIV V VI VII VIII IX X XI XII Līdz 20 Dažādi
Pierīgas RA Ķemeru Nacionālais parks, velomaršruti, tūrisma takas Velo un kājinieku maršrutu apsekošana, norāžu atjaunošana ar krāsu (uz kokiem). Dabai draudzīgs tūrisms, taku marķēšanas principi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Līdz 5 Pieaugušie, jaunieši
Pierīgas RA Ķemeru Nacionālais parks, Gausā jūdze, Valguma krasts, Pilskalna taka, Zaļā kāpa Atkritumu savākšana mežā un piekrastē. Dabai draudzīgs tūrisms, konkrētās iadt īpatnības, sugas, dzīvotnes I II IIIIV V VI VII VIII IX X XI XII Līdz 20 Dažādi
Vidzemes RA Gaujas Nacionālais parks Sudas purvs Sakopšana (atkritumu savākšana). Purvu, tā veidošanās un biodaudzveidība tajā. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 5-30 Pieaugušie; skolēni un pieaugušie
Vidzemes RA Gaujas Nacionālais parks Pārgājieni gar upēm un ziņošana par maluzvejniekiem inspektoriem. Lašveidīgajās zivis, to nārsts, nozīme dabā, kā arī straujteces I II IIIIV V VI VII VIII IX X XI XII
lašveidīgo zivju nārsta laiks
Dažādi Dažādi
Vidzemes RA Gaujas Nacionālais parks Pārgājieni pa tūrisma maršrutiem un ziņošana par pārkāpējiem (klinšu skrāpētājiem, nelegālo apmetņu un ugunskuru veidotājiem). Kā jāuzvedas dabā, kādu kaitējumu nodara konkrētās darbības utt I IIIIIIV V VI VII VIII IX X XI XII Dažādi Dažādi
Vidzemes RA Gaujas Nacionālais parks Nelieli darbi biotopu uzturēšanā (pļavu pļaušana un zāles novākšana, krūmu pļaušana, upju straujteču uzturēšana). Pļavu pļaušanas un dabisku pļavu nozīme Latvijas dabā, straujteču veidošanās un nozīme dabā gan kā biotopam gan kā ekosistēmas pakalpojumam I IIIIIIV V VI VII VIII IX X XI XII Dažādi Dažādi
Vidzemes RA Gaujas Nacionālajā parkā izveidotās takas Taku atbrīvošana no krūmiem, zariem, nelieliem kokiem, kas pārliekušies pār tām. Apsaimniekošanas paņēmieni, dabai draudzīga uzvedība dabā I IIIII IV V VI VII VIII IX X XI XII 6-10 cilvēki Pieaugušie, jaunieši, korp. grupas
Vidzemes RA  Dabas izglītības centrs "Vecupītes", Kocēnu pag., Kocēnu nov. Bioloģiski vecu lapu koku atbrīvošanu no apauguma. Bioloģiski veci koki un to nozīme dabā I II IIIIV V VI VII VIII IX X XI XII
 
2-4 palīgi zaru krāmēšanai Pieaugušie, jaunieši
Vidzemes RA Līgatnes dabas takas Teritorijas labiekārtošanas darbi. I IIIII IV V VI VII VIIIIX X XI XII max 20 cilvēki Pieaugušie ar iemaņām fizisku darbu veikšanai
Vidzemes RA Dabas liegums "Randu pļavas" Vasara – zālāju pļaušana, vākšana jūrmalas pļavās.
Ziema – niedru pļaušana, vākšana jūrmalas pļavās.
Pļavu apsaimniekošana un nozīme dabā I II IIIIV V VI VII VIII IX X XI XII 3-15 Pieaugušie, jaunieši, korp. grupas
Vidzemes RA Dabas izglītības centrs "Vecupītes", Kocēnu pag., Kocēnu nov. Dabas takas kopšana – krūmu apzāģēšana, pārkritušo koku nozāģēšana no takas, lielu dimensiju koku atbrīvošana no apauguma. Bioloģiskā daudzveidība, mežs, dzīvnieki, zivis I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 4-12 Pieaugušie
Vidzemes RA Dabas liegums "Sedas purvs" un Dabas liegums "Randu pļavas" Niedru pļaušana ap 60 ha. I II IIIIV V VI VII VIII IX X XI XII līdz 30 Pieaugušie, jaunieši
Vidzemes RA Dabas parks "Salacas ieleja" un Dabas liegums "Randu pļavas" Bebru dambju nojaukšana un straujteču tīrīšana. Straujteces, zivis, upes kā ekosistēma I II IIIIV V VI VII VIII IX X XI XII līdz 30 Pieaugušie, jaunieši
Vidzemes RA Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja", dabas liegums "Šepka", "Rauza", Šepkas, Rauzas, Vecpalsas upe Bebru dambju nojaukšana. Straujteces, zivis, upes kā ekosistēma I II IIIIV V VI VII VIII IX X XI XII līdz 30 Pieaugušie, jaunieši