LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Lapas karte
 
Tēmas
Viegli lasīt
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Dati
CITES
Dabas eksperti
Normatīvie akti
Sabiedrības līdzdalība
Projekti
Vides izglītība
Tūristiem
Eiropas Savienība
Sadarbība
Publikācijas
Statistika
Infografikas
Interaktīvās iespējas
Biežāk uzdotie jautājumi
 
Par mums
Kontakti
Darbinieki
Kā mūs atrast?
Nolikums
Struktūra
Ētikas kodekss
Misija, vīzija, vērtības
Darbības stratēģija
Darba plāns
Budžets
Līdzdarbības līgumi
Īpašumi
Rekvizīti
Logo
Vēsture
Personas datu apstrāde
Jautājiet mums
 
Pakalpojumi
 
Aktualitātes
Ziņas
Ziņu arhīvs
Pasākumu kalendārs
Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!
EUROPARC konference Latvijā
Publiskie iepirkumi
2019. gada iepirkumi
2018. gada iepirkumi
2017. gada iepirkumi
2016. gada iepirkumi
2015. gada iepirkumi
2014. gada iepirkumi
2013. gada iepirkumi
Vakances
Trauksmes celšana
Cirsmu izsoles
Fotogalerijas
Video
Ekosistēmu pakalpojumi
Ieraugi jūru
Latvijas daba
Mitrāji
Pieci stāsti par dabu
Purvu atjaunošana
Sikspārņi
Ekrāna tapetes
Arhīvs
Konkurss GAIZIŅKALNA TORNIS
 
Ziņas
 
ĪADT
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Darbību veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Antropogēnās slodzes novērtēšana
Kurzemes PR novados
Latgales PR novados
Rīgas PR novados
Vidzemes PR novados
Zemgales PR novados
Nacionālie parki
Gaujas nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks
Rāznas nacionālais parks
Slīteres nacionālais parks
Biosfēras rezervāti
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
Dabas parki
Abavas senleja
Adamovas ezers
Aiviekstes paliene
Bauska
Beberbeķi
Bernāti
Cārmaņa ezers
Cirīša ezers
Daugavas ieleja
Daugavas loki
Doles sala
Dridža ezers
Driksnas sils
Dvietes paliene
Embūte
Engures ezers
Istras pauguraine
Kuja
Kurjanovas ezers
Laukezers
Medumu ezeraine
Milzukalns
Numernes valnis
Ogres ieleja
Ogres Zilie kalni
Pape
Piejūra
Pinku ezers
Ragakāpa
Riežupe
Salacas ieleja
Sauka
Silene
Svente
Svētes paliene
Talsu pauguraine
Tērvete
Užavas lejtece
Vecumu meži
Vilce
Zvārdes meži
Aizsargājamo ainavu apvidi
Augšdaugava
Augšzeme
Ādaži
Kaučers
Nīcgales meži
Veclaicene
Vecpiebalga
Vestiena
Ziemeļgauja
Dabas rezervāti
Teiču dabas rezervāts
Krustkalnu dabas rezervāts
Moricsalas dabas rezervāts
Grīņu dabas rezervāts
Dabas liegumi
Aizdumbles purvs
Aizkraukles purvs un meži
Aklais purvs
Alsungas meži
Ances purvi un meži
Apšuciema zāļu purvs
Asūnes ezeri
Ašinieku purvs
Ašu purvs
Augstroze
Ābeļi
Babītes ezers
Baltais purvs
Baltezera purvs
Baltmuižas purvs
Barkavas ozolu audze
Bednes purvs
Bejas mežs
Blažģa ezers
Brienamais purvs
Buļļezers
Burgas pļavas
Burtnieku ezera pļavas
Būšnieku ezera krasts
Cenas tīrelis
Cieceres ezera salas
Čertoka ezers (Valnezers)
Daiķu īvju audze
Darmštates priežu audze
Daugava pie Kaibalas
Dēliņkalns
Diļļu pļavas
Dimantu mežs
Draugolis
Druviņu tīrelis
Dubnas paliene
Dulbju acs purvs
Dunika
Dūņezera purvs
Dūņezers
Durbes ezera pļavas
Dūres mežs
Dvietes dumbrāji
Dzelves-Kroņa purvs
Dzērves purvs
Dzilnas dumbrāji
Dziļezers un Riebezers
Eglone
Eiduku purvs
Ellītes purvs
Gaiļu kalns
Gaiņu purvs
Garākalna smilšu krupja atradne
Gargrodes purvs
Garkalnes meži
Gasparsona purvs
Gaujienas priedes
Gaviezes āmuļi
Grebļukalns
Gruzdovas meži
Gudenieki
Gulbinkas purvs
Gulbju un Platpirovas purvs
Ģipka
Ģipkas lankas
Indzera ezera salas
Īslīce
Istras ezers
Jaša
Jašas-Bicānu ezers
Jaunanna
Jaunciems
Ječu purvs
Jumurdas ezers
Kadājs
Kadiķu nora
Kaigu purvs
Kalēju tīrelis
Kalna purvs
Kalnciema pļavas
Kaļķu gārša
Kaļķupes ieleja
Kapu ezers
Karateri
Katlešu meži
Kaušņu purvs
Kārķu purvs
Kinkausku meži
Klagatu purvs
Klāņu purvs
Klaucānu un Priekulānu ezers
Klešniku purvs
Klintaine
Krapas gārša
Kreiču purvs
Krēmeri
Krojas meži
Kupravas liepu audze
Ķirbas purvs
Lāču purvs
Lapiņu ezers
Laugas purvs
Launkalne
Lepuru purvs
Lielā Baltezera salas
Lielais Mārku purvs
Lielais Pelečāres purvs
Lielais purvs
Lielais un Pemmes purvs
Lielie Kangari
Lielpurvs
Lielsalas purvs
Lielupes grīvas pļavas
Lielupes palienes pļavas
Liepājas ezers
Liepnas niedrāji
Linezers
Līvbērzes liekņa
Lubāna mitrājs
Ļubasts
Maizezers
Manģenes meži
Matkules meži
Mazie Kangari
Mazzalvītes purvs
Medze
Melnā ezera purvs
Melnais purvs
Melnsalas purvs
Melnupes meži
Melturu sils
Mežmuižas avoti
Mežole
Mērnieku dumbrāji
Mētru mežs
Motrines ezers
Mugurves pļavas
Nagļu un Ansiņu purvs
Nesaules kalns
Nīcas īvju audze
Niedrāju–Pilkas purvs
Nīgrandes meži
Nomavas purvs
Ojatu ezers
Oleru purvs
Orlovas (Ērgļu) purvs
Ovīši
Ozolkalni
Pāces pļavas
Palšu purvs
Paltupes meži
Paņemūnes meži
Pašulienes mežs
Pāvilostas pelēkā kāpa
Pelcīšu purvs
Pelēču ezera purvs
Piešdanga
Pildas ezers
Pilskalnes Siguldiņa
Platenes purvs
Plieņciema kāpa
Pluču tīrelis
Plunču ezera meži
Pokratas ezers
Popes zāļu purvs
Posolnīca
Purgaiļu purvs
Puzes smilšu krupja atradne
Raķupes ieleja
Randu pļavas
Raudas meži
Raunas Staburags
Rauza
Riesta-Džūkstenes purvs
Rožu purvs
Rucavas īvju audze
Rukšu purvs
Ruņupes ieleja
Rušonu ezera salas
Rūjas paliene
Sakas grīņi
Saltais purvs
Sasaļu mežs
Sārnates purvs
Sātiņu dīķi
Sedas purvs
Seržu tīrelis
Silabebru ezers
Sitas un Pededzes paliene
Skrundas zivju dīķi
Skujaines un Svētaines ieleja
Slapjo salu purvs
Sloku purvs
Sofikalna meži
Spinduļu meži
Spuļģu purvs
Starinas mežs
Stiklu purvi
Stompaku purvi
Supes purvs
Sventājas upes ieleja
Svētes ieleja
Šepka
Šķibu purvs
Švēriņu purvs
Tāšu ezers
Taurīšu ezers
Tebras ozolu meži
Tetersalas purvs
Timsmales ezers
Tīrās sūnas purvs
Tīreļu purvs
Tīšezers
Tosmare
Tumes meži
Ukru gārša
Ungurpils meži
Užava
Užavas augštece
Vadaiņu purvs
Vāveres ezers
Vecdaugava
Ventas ieleja
Ventas un Šķerveļa ieleja
Vērenes purvi
Vesetas palienes purvs
Vidusburtnieks
Vidzemes akmeņainā jūrmala
Virguļicas meži
Viskūžu sala
Vitrupes ieleja
Vīķu purvs
Vīķvēnu purvs
Vjadas meži
Zāgadu kalni
Zaķu riests
Zaļezera purvs
Zebrus un Svētes ezers
Zemgaļu purvs
Zepu mežs
Ziemeļu purvi
Ziemupe
Zilaiskalns
Zodānu purvs
Zušu-Staiņu sēravoti
Zvirgzdenes ezera salas
Zvārde
Jūras teritorijas
Ainaži-Salacgrīva
Akmensrags
Irbes šaurums
Nida-Pērkone
Rīgas līča rietumu piekraste
Selga uz rietumiem no Tūjas
Vitrupe-Tūja
Mikroliegumi
Dabas pieminekļi
Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi
Dabas pieminekļi - alejas
Potenciāli aizsargājamās alejas
Augstrozes lapegļu aleja
Baltinavas aleja
Bauņu muižas aleja
Bēnes aleja
Bērzpils aleja
Bilskas aleja
Blankenfeldes muižas aleja
Bukaišu aleja
Ceraukstes šosejmalas aleja
Cīravas liepu aleja
Dikļu muižas aleja
Dižstendes–Bungu kapu bērzu aleja
Druvienas alejas
Dundagas dižliepu aleja
Dzelzavas muižas alejas
Elejas ozolu aleja
Gārsenes aleja
Grancovas aleja
Iecavas alejas
Ieriķu muižas aleja
Jaungulbenes ozolu aleja
Jaunmoku aleja
Jaunsmiltenes aleja
Jersikas aleja
Kalētu liepu aleja
Kartavkalna aleja
Krastiņu pansionāta aleja
Lielauces ozolu aleja
Lielplatones muižas liepu aleja
Lizdēnu lapegļu aleja
Mazākroga aleja
Mazsalacas Parka ielas aleja
Medumu aleja
Mencendarbes liepu aleja
Mērnieku bērzu aleja
Mūsas šosejmalas bērzu aleja
Ozolmuižas (Sidrabiņu) ozolu aleja
Padures aleja
Pēterupes Līgotņu mācītājmājas aleja
Podzēnu aleja
Popes muižas alejas
Priekuļu aleja
Rāceņmuižas alejas
Rencēnmuižas ozolu aleja
Rubas aleja
Ruskulovas lapegļu aleja
Rūmenes aleja
Siguldas Beišu aleja
Skrīveru–Madlienas ceļa bērzu aleja
Subates aleja
Trapenes aleja
Vatrānes aleja
Vecauces aleja
Vecmoku alejas
Vecsatiķu muižas aleja
Vecvilgāles aleja
Vestienas muižas aleja
Vērenes muižas aleja
Ziemeru ozolu aleja
Zūru muižas aleja
Dabas pieminekļi - ģeoloģiskie objekti
Abavas rumba
Abavas Velnala
Adamovas krauja
Ainavu krauja un Ķaubju iezis
Apes dolomīta atsegumi
Ānfabrikas klintis
Ātraiskalns
Baltavots un Melnavots
Baltijas Ledus ezera krasta valnis pie Rīvas
Bārbeles sēravots
Bezdeligu klintis un Dambjupīte
Bēršu drumlini
Bolēnu Veselības avots
Braslas lejteces ieži
Brāžu krāces un Akmeņupītes ūdenskritums
Burtnieka smilšakmens atsegumi
Cepļa dolomīta atsegums
Cimmermaņu krauja
Cīruļu iezis un Blusu ala
Dagdas ala
Dambja iezis un Bruņa ala
Dampeļu atsegums
Daudas un Jodupītes ielejas
Daugavas vārtu kraujas
Dauģēnu klintis un alas
Dāvida dzirnavu avoti
Dolesmuižas atsegums
Dongu Velna dobe
Dzelveskalna atsegumi un alas
Dzērves-Bērziņu avoti
Dzilnas iezis
Elpju iezis un Vecandrijāņu klintis
Embūtes Joda dambis
Ezernieku karsta kritenes
Ežurgu klintis
Ērgļu un Ramātu klintis
Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis
Gaujienas dolomīta atsegums
Gavēņu atsegumi
Gobdziņu klintis
Govs ala un avots
Grīviņu iezis
Grūbes dolomīta atsegums
Gudzonu ala
Gūdu klintis
Gūtmaņa ala
Imulas dolomīta klintis
Inčukalna Velnala
Īļaku un Vizuļu ieži un Dolomītu krauja
Īvandes ūdenskritumi
Jaunžagatu krauja
Jeru alas
Jumpravas dolomīta atsegums
Jūrmalas Baltā kāpa
Kaktiņu grava
Kalamecu un Markuzu gravas
Kalējala
Kalna Klauku ala un avots
Kalnamuižas kraujas
Kalnasmīdu avots
Kalnrēžu dolomītsmilšakmens atsegumi
Kalnu atsegums
Kaltenes kalvas
Kaltenes krasta veidojumi
Kaļķupītes klintis
Kaļļu avoti
Karogu labirints
Katrīnas iezis
Kazu leja
Kājiņu ala
Ketleru atsegumi
Klintaines sausgultne un karsta kritenes
Klūnu atsegums
Korkuļu ūdensrijēji un sausgultne
Krauju akmeņu saliņa
Kraukļu aiza
Krāču kalni
Krākas (Svētes Dreimaņu) avoti
Kulšēnu avots
Kvēpenes ala
Ķūķu, Ēdernieku un Leimaņu ieži
Langsēdes klintis
Launagiezis
Lejasbindu krauja
Lēģernieku atsegums
Lielā Ellīte
Liepas iezis - Baltā klints
Liepniekvalka labirints
Līču slāņi
Līču-Laņģu klintis
Līčupes atsegums
Līdumnieku avots
Lodes bruņuzivju iegula
Loses atsegumi
Lustūzis
Lūrmaņu atsegumi
Mālkalnes avoti
Neļķu klintis un alas
Nidas pludmale
Ogļukalna atsegums
Ogres dolomīta krauja
Pavāru atsegumi
Pāvilostas-Ulmales stāvkrasts
Pētera ala
Pietraga Sarkanās klintis
Piķenes krauja un Velnala
Pitragupes krasti
Plieņu atsegumi
Polbrenču un Dukuļu avoti
Pūsēnu kalns
Radžu ūdensrijēji un sausgultne
Raganu klintis
Raiskuma Sarkanās klintis
Randātu klintis un Tilderu krauja
Raunas Staburags
Rauņa lejteces ieži
Rauņa slāņi
Rāmnieku atsegumi
Riežupes Smilšalas
Riežupes ūdenskritumi un atsegumi
Rīteru sausgultne un karsta kritenes
Roču ala
Rumbiņas ūdenskritums
Rundēnu Velna dobe
Saltavots
Sandarišķu karengravas
Sautas kalns un Nurmižas lejtece
Sēra dīķi
Sietiņiezis
Silmaču iezis un alas
Silzemnieku avoti
Simtēnu (Dzirnes) ala
Skaistkalnes karsta kritenes
Skaņaiskalns
Spiģu ala
Spriņģu iezis
Sproģu gravas
Staburags
Staiceles Dzelzs avoti
Staldzenes stāvkrasts
Stiglavas atsegumi
Stoķu klintis un Patkula ala
Stūķu iezis
Svētciema akmeņu saliņas
Svētupes Lībiešu upuralas
Svīķupīte un Kautraka gravas
Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums
Šķēdes atsegums
Šlīteres Zilo kalnu krauja
Tītmaņu iezis
Vaives lejteces ieži
Valgales rumba (Sudmaļu ūdenskritumi)
Valmieras Stāvie krasti
Vanagu iezis
Vecmelderu avoti
Vecsautiņu avoti
Veczemju klintis
Velna acs avots
Ventas rumba
Vējiņu alas un Elles bedres
Vidagas dolomīta atsegumi
Viesulēnu slāņi
Vīksnu alas
Viļušu avots
Virsaišu ūdenskritums
Vizlas lejteces atsegumi
Zanderu dolomīta alas
Zaņas lejteces atsegumi
Zartapu grava
Zebrus avoti
Ziedleju klintis
Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula
Zoslēnu atsegumi
Zvārtes iezis
Žagatu klints
Natura 2000
RAMSAR mitrāji
Dabas aizsardzības plāni
Prioritātes
2016-2020
2011-2015
2006-2010
1996-2005
Kalendārs
Apsaimniekošana
Meža bioloģiskā un ainaviskā daudzveidība
Ķemeru NP
ĪADTvienotais stils
 
Dati
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS
Reģistrēties
Ģeodatubāze
Bioloģiskā daudzveidība Latvijā
Sugu un biotopu aizsardzības plāni
Ziņojumi Eiropas Komisijai
Vides monitoringa programma
Valsts monitoringa dati
Sabiedriskā monitoringa dati
Pētījumu prioritātes
Pētījumu materiāli
Invazīvās sugas
Svešzemju sugas
 
CITES
CITES Latvijā
CITES sugas
CITES sugas Latvijā
Normatīvie akti
Aizliegtie suvenīri
Izņēmumi
Atļaujas un sertifikāti
Reģistrētie dzīvnieki
Reģistrētie zooloģiskie dārzi
Noteicēji
Reģistrētiem lietotājiem
 
Dabas eksperti
Sertificēšanas kārtība
Eksperta atzinuma saturs
Ekspertu reģistrs
 
Normatīvie akti
Normatīvo aktu projekti
Normatīvo aktu apkopojumi
Eiropas Savienība
VARAM
ZM
DAP
 
Sabiedrības līdzdalība
Talkojam dabai
Publiski apspriežamie dokumenti
Uzraudzības grupas
Konsultatīvās padomes
Nevalstiskās organizācijas
Sabiedriskais monitorings
Jaunie reindžeri
Brīvprātīgais darbs
Pētījumu tēmas studentiem
 
Sadarbība
Metsähallitus
UNESCO MaB programma
 
Projekti
Kohēzijas fonds
Dabas skaitīšana
INTERREG
Atvērtā ainava
Putnu spārni
GroundEco
Mežtaka
LIFE Nature +
LIFE CoHaBit
Hydroplan
LIFE+ Environment
Ekosistēmu pakalpojumi
LIFE Climate Action
REstore
Nacionālie fondi
Atbalsts Dabas skaitīšanai
Bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzība
EUROPARC konference Latvijā
Piesārņojuma likvidācija Vējupītes gravā
Trīs animācijas īsfilmas
Tehnika zivju resursu aizsardzībai
Īstenotie projekti
ERAF
ESF
KF
INTERREG - Atpakaļ dabā
INTERREG - Klimata izmaiņas
INTERREG - Neapzinātais kultūras mantojums
INTERREG - Parki un ieguvumi
INTERREG - Zaļais koridors
LIFE - NAT-PROGRAMME
LIFE - EREMITA MEADOWS
LIFE - FOR-REST
LIFE - MARMONI
LIFE - HerpetoLatvia
LIFE - Ķemeru mitrāji
Baltijas zaļā josta
GRUNDTVIG
EST-LAT-RUS
LAT-LIT
LAT-LIT-BEL
LAT-LIT-BEL - Zaļie maršruti: VIEGLI LASĪT
NFI
Nacionālie fondi
 
Eiropas Savienība
 
Vides izglītība
Dabas izglītības centri
Dabas izglītības centrs "Meža māja"
Dabas izglītības centrs "Pauguri"
Dabas izglītības centrs "Rāzna"
Dabas izglītības centrs "Slītere"
Dabas izglītības centrs "Vecupītes"
Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme"
Dabas koncertzāle
2019. Ephemera vulgata
2018. Hloroplasts
2017. Lumbricus terrestris
2016. Plecotus auritus
2015. Lathyrus pratensis
2014. Asterolepis ornata
2013. Ōss
2012. Bombina bombina
2011. Fucus vesiculosus
2010. Calcium carbonatum
Pirmsākumi
Gada dabas simboli
2018. gada dabas simboli
2017. gada dabas simboli
2016. gada dabas simboli
2015. gada dabas simboli
2014. gada dabas simboli
2013. gada dabas simboli
2012. gada dabas simboli
2011. gada dabas simboli
2010. gada dabas simboli
Izstādes
Pastāvīgās ekspozīcijas
Ceļojošās izstādes
Tēmu piedāvājums nodarbībām
Materiāli nodarbībām
 
Tūristiem
Līgatnes dabas takas
Infrastruktūras aktualitātes
Apraksti
Interaktīvā karte
Mobilā lietotne
Panorāmas 360
Augšdaugava / Braslavas ezeri
Virtuāla pastaiga pa Latviju
Zaļie padomi
Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!
Apceļo Latvijas dabas takas
 
Publikācijas
Gada publiskie pārskati
ĪADT vienotais stils
Pārskati, ziņojumi
Periodiskie izdevumi
Semināru, konferenču materiāli
Zinātnisko pētījumu materiāli
Grāmatas
Noteicēji
Brošūras
Bukleti
Plakāti
INFO planšetes
 
Statistika
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
 
Infografikas
 
Interaktīvās iespējas
Saites
Jautājiet mums
Aptaujas
 
Biežāk uzdotie jautājumi
 
Fokusā
 
Noderīgi