LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Lapas karte
 
Par mums
Vadība
Struktūra
Kontakti
Darbinieki
Kā mūs atrast?
Darbības jomas
Funkcijas un uzdevumi
Darbības stratēģija
Publikācijas un pārskati
Vides monitoringa programma
Bioloģiskās daudzveidības pārskati
Nemedījamo sugu ieguve
Aizsargājamo teritoriju platība
Ziņojumi Eiropas Komisijai
Informatīvie materiāli
ĪADT vienotais stils
Publiskie pārskati
Pētījumi
Prioritātes
Materiāli
Tēmas studentiem
Normatīvie akti
Normatīvo aktu projekti
Nozares normatīvie akti
DAP normatīvie akti
Apkopojumi un skaidrojumi
Eiropas Savienības regulējums
Trauksmes celšana
Ētika
Starptautiskā sadarbība
Budžets
Īpašumi
Nomātie nekustamie īpašumi
Iznomātie nekustamie īpašumi
Izsoles
Paziņojumi
Iepirkumi
2019. gada iepirkumi
2018. gada iepirkumi
2017. gada iepirkumi
2016. gada iepirkumi
2015. gada iepirkumi
2014. gada iepirkumi
2013. gada iepirkumi
Iepirkumu plāni
Vakances
Projekti
Dari digitāli
Vēsture
Logo
Personas datu apstrāde
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
 
Pakalpojumi
Atļaujas un saskaņojumi
CITES
Darbības dabas teritorijās
Darbības ar sugām un biotopiem
Kompensācijas
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperti
Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta profesijā
Dabas datu sistēma OZOLS
Līgatnes dabas takas
 
Bioloģiskā daudzveidība
Dabas teritoriju pārvaldība
Teritoriju apraksti
Dabas aizsardzības plāni
Mikroliegumi
Natura 2000
RAMSAR mitrāji
Antropogēnās slodzes novērtēšana
Dabas dati
Dabas datu sistēma OZOLS
Reģistrēšanās autorizētai piekļuvei
Dabas datu veidnes
Sugu un biotopu apsaimniekošana
Sugu un biotopu aizsardzības plāni
Invazīvās sugas
Svešzemju sugas
Biotopu saglabāšanas vadlīnijas
Bioloģiskās daudzveidības monitorings
Natura 2000 vietu monitoringa metodikas
Fona monitoringa metodikas
Speciālā monitoringa metodikas
Invazīvo sugu monitoringa metodikas
Biotopu kartēšanas metodikas
Monitoringa rezultāti
Dabas eksperti
Ekspertu reģistrs
Sertificēšanas kārtība
Eksperta atzinuma saturs
CITES
CITES pasaulē un Latvijā
CITES sugas
Normatīvie akti
Izņēmumi
Atļaujas un sertifikāti
Reģistrētie dzīvnieki un zooloģiskie dārzi
Noteicēji
Reģistrētiem lietotājiem
Vides izglītība
Tūristiem
 
Aktualitātes
Pasākumu kalendārs
Ziņas
Ziņu arhīvs
Sabiedrības līdzdalība
Publiski apspriežamie dokumenti
Uzraudzības grupas
Konsultatīvās padomes
Daru labu dabai
Nevalstiskās organizācijas
Dižkoku uzskaites rīks
Jaunie reindžeri
Sabiedriskais monitorings
Darbs COVID-19 pandēmijas laikā laikā
Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!
Dabas tūrisma aktualitātes
Fotogalerijas
Video
Ekosistēmu pakalpojumi
Ieraugi jūru
Latvijas daba
Mitrāji
Pieci stāsti par dabu
Purvu atjaunošana
Sikspārņi
Ekrāna tapetes
 
Ziņas
 
ĪADT
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Nacionālie parki
Gaujas nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks
Rāznas nacionālais parks
Slīteres nacionālais parks
Biosfēras rezervāti
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
Dabas parki
Abavas senleja
Adamovas ezers
Aiviekstes paliene
Bauska
Beberbeķi
Bernāti
Cārmaņa ezers
Cirīša ezers
Daugavas ieleja
Daugavas loki
Doles sala
Dridža ezers
Driksnas sils
Dvietes paliene
Embūte
Engures ezers
Istras pauguraine
Kuja
Kurjanovas ezers
Laukezers
Medumu ezeraine
Milzukalns
Numernes valnis
Ogres ieleja
Ogres Zilie kalni
Pape
Piejūra
Pinku ezers
Ragakāpa
Riežupe
Salacas ieleja
Sauka
Silene
Svente
Svētes paliene
Talsu pauguraine
Tērvete
Užavas lejtece
Vecumu meži
Vilce
Zvārdes meži
Aizsargājamo ainavu apvidi
Augšdaugava
Augšzeme
Ādaži
Kaučers
Nīcgales meži
Veclaicene
Vecpiebalga
Vestiena
Ziemeļgauja
Dabas rezervāti
Teiču dabas rezervāts
Krustkalnu dabas rezervāts
Moricsalas dabas rezervāts
Grīņu dabas rezervāts
Dabas liegumi
Aizdumbles purvs
Aizkraukles purvs un meži
Aklais purvs
Alsungas meži
Ances purvi un meži
Apšuciema zāļu purvs
Asūnes ezeri
Ašenieku purvs
Ašu purvs
Augstroze
Ābeļi
Babītes ezers
Baltais purvs
Baltezera purvs
Baltmuižas purvs
Barkavas ozolu audze
Bednes purvs
Bejas mežs
Blažģa ezers
Brienamais purvs
Buļļezers
Burgas pļavas
Burtnieku ezera pļavas
Būšnieku ezera krasts
Cenas tīrelis
Cieceres ezera sala
Čertoka ezers (Valnezers)
Daiķu īvju audze
Darmštates priežu audze
Daugava pie Kaibalas
Dēliņkalns
Diļļu pļavas
Dimantu mežs
Draugolis
Druviņu tīrelis
Dubnas paliene
Dulbju acs purvs
Dunika
Dūņezera purvs
Dūņezers
Durbes ezera pļavas
Dūres mežs
Dvietes dumbrāji
Dzelves-Kroņa purvs
Dzērves purvs
Dzilnas dumbrāji
Dziļezers un Riebezers
Eglone
Eiduku purvs
Ellītes purvs
Gaiļu kalns
Gaiņu purvs
Garākalna smilšu krupja atradne
Gargrodes purvs
Garkalnes meži
Gasparsona purvs
Gaujienas priedes
Gaviezes āmuļi
Grebļukalns
Gruzdovas meži
Gudenieki
Gulbinkas purvs
Gulbju un Platpirovas purvs
Ģipka
Ģipkas lankas
Indzera ezera salas
Īslīce
Istras ezers
Jaša
Jašas-Bicānu ezers
Jaunanna
Jaunciems
Ječu purvs
Jumurdas ezers
Kadājs
Kadiķu nora
Kaigu purvs
Kalēju tīrelis
Kalna purvs
Kalnciema pļavas
Kaļķu gārša
Kaļķupes ieleja
Kapu ezers
Karateri
Katlešu meži
Kaušņu purvs
Kārķu purvs
Kinkausku meži
Klagatu purvs
Klāņu purvs
Klaucānu un Priekulānu ezeri
Klešniku purvs
Klintaine
Krapas gārša
Kreiču purvs
Krēmeri
Krojas meži
Kupravas liepu audze
Ķirbas purvs
Lāču purvs
Lapiņu ezers
Laugas purvs
Launkalne
Lepuru purvs
Lielā Baltezera salas
Lielais Mārku purvs
Lielais Pelečāres purvs
Lielais purvs
Lielais un Pemmes purvs
Lielie Kangari
Lielpurvs
Lielsalas purvs
Lielupes grīvas pļavas
Lielupes palienes pļavas
Liepājas ezers
Liepnas niedrāji
Linezers
Līvbērzes liekņa
Lubāna mitrājs
Ļubasts
Maizezers
Manģenes meži
Matkules meži
Mazie Kangari
Mazzalvītes purvs
Medze
Melnā ezera purvs
Melnais purvs
Melnsalas purvs
Melnupes meži
Melturu sils
Mežmuižas avoti
Mežole
Mērnieku dumbrāji
Mētru mežs
Motrines ezers
Mugurves pļavas
Nagļu un Ansiņu purvs
Nesaules kalns
Nīcas īvju audze
Niedrāju–Pilkas purvs
Nīgrandes meži
Nomavas purvs
Ojatu ezers
Oleru purvs
Orlovas (Ērgļu) purvs
Ovīši
Ozolkalni
Pāces pļavas
Palšu purvs
Paltupes meži
Paņemūnes meži
Pašulienes mežs
Pāvilostas pelēkā kāpa
Pelcīšu purvs
Pelēču ezera purvs
Piešdanga
Pildas ezers
Pilskalnes Siguldiņa
Platenes purvs
Plieņciema kāpa
Pluču tīrelis
Plunču ezera krasts
Pokratas ezers
Popes zāļu purvs
Posolnīca
Purgaiļu purvs
Puzes smilšu krupja atradne
Raķupes ieleja
Randu pļavas
Raudas meži
Raunas Staburags
Rauza
Riesta-Džūkstenes purvs
Rožu purvs
Rucavas īvju audze
Rukšu purvs
Ruņupes ieleja
Rušonu ezera salas
Rūjas paliene
Sakas grīņi
Saltais purvs
Sasaļu mežs
Sārnates purvs
Sātiņu dīķi
Sedas purvs
Seržu tīrelis
Silabebru ezers
Sitas un Pededzes paliene
Skrundas zivju dīķi
Skujaines un Svētaines ieleja
Slapjo salu purvs
Sloku purvs
Sofikalna meži
Spinduļu meži
Spuļģu purvs
Starinas mežs
Stiklu purvi
Stompaku purvi
Supes purvs
Sventājas upes ieleja
Svētes ieleja
Šepka
Šķibu purvs
Švēriņu purvs
Tāšu ezers
Taurīšu ezers
Tebras ozolu meži
Tetersalas purvs
Timsmales ezers
Tīrās sūnas purvs
Tīreļu purvs
Tīšezers
Tosmare
Tumes meži
Ukru gārša
Ungurpils meži
Užava
Užavas augštece
Vadaiņu purvs
Vāveres ezers
Vecdaugava
Ventas ieleja
Ventas un Šķerveļa ieleja
Vērenes purvi
Vesetas palienes purvs
Vidusburtnieks
Vidzemes akmeņainā jūrmala
Virguļicas meži
Viskūžu sala
Vitrupes ieleja
Vīķu purvs
Vīķvēnu purvs
Vjadas meži
Zāgadu kalni
Zaķu riests
Zaļezera purvs
Zebrus un Svētes ezers
Zemgaļu purvs
Zepu mežs
Ziemeļu purvi
Ziemupe
Zilaiskalns
Zodānu purvs
Zušu-Staiņu sēravoti
Zvirgzdenes ezera salas
Zvārde
Jūras teritorijas
Ainaži-Salacgrīva
Akmensrags
Irbes šaurums
Nida-Pērkone
Rīgas līča rietumu piekraste
Selga uz rietumiem no Tūjas
Vitrupe-Tūja
Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi
Ausekļa Ramata Jurģukalna dendroloģiskie stādījumi
Baldones Baltās pils parks
Baldones sanatorijas parks
Bauņu parks
Brenguļu “Čiekuržu” dendroloģiskie stādījumi
Briežmuižas lapegļu stādījumi
Cēres parks
Dendroloģiskie stādījumi “Vāgnera dārzs”
Dīķeres parks
Dzidras Smiltnieces dendroloģiskie stādījumi Nīgrandes “Rožkalnos”
Emzes parks
Garlība Merķeļa piemiņas dendroloģiskie stādījumi “Katlakalna priedes”
Gaujienas “Vārpu” lapegļu aleja
Gomeļmuižas parks
Hoftenbergas parks
Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi
Ilzenes parks
Indrānu parks
Jaunaglonas parks
Jaunmēmeles parks
Jaunsventes parks
Jāņa Metuzāla dendroloģiskie stādījumi
Juzefovas parks
Kalētu mežaparks
Kalētu parks
Kalsnavas dendrārijs
Katvaru “Stirnu” dendroloģiskie stādījumi
Kokneses parks
Krotes parks
Kurmāles “Sauleskalnu” dendroloģiskie stādījumi
Ķeipenes parks
Ķimales parks
Lagzdenes parks
Laidu “Jaunbrēdiķu” dendroloģiskie stādījumi
Laizānu parks
Langsēžu parks
Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs
Leču parks
Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi
Lēdurgas mežaparks “Zaļā birzs”
Lielbērsteles parks
Lielvārdes parks
Lutriņu parks
Malienas “Dārzniecības” dendroloģiskie stādījumi
Manģenes dendroloģiskie stādījumi
Medumu parks
Mežotnes “Vanadziņu” dendroloģiskie stādījumi
Mežvidu parks
Nabes Sibīrijas ciedrupriežu stādījumi
Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumi
Nēķena parks
Nurmižu parks
Operas teātra mākslinieku dendroloģiskie stādījumi Inčukalna “Līgotnēs”
Ostbahas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi
Ozupienes parks
Padures “Vecleju” dendroloģiskie stādījumi
Palsmanes parks
Pamūšas parks
Paula Galenieka dendroloģiskie stādījumi Baldones “Rozītēs”
Priekuļu parks
Puikules parks
Rembates parks
Rozališķu parks
Rudbāržu mežaparks
Rumbas “Polīšu” dendroloģiskie stādījumi
Runtortas parks
Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi
Silvas dendrārijs
Skrīveru dendrārijs
Skrīveru svešzemju koku stādījumi
Stelpes “Grašu” dendroloģiskie stādījumi
Stelpes “Iztekas” dendroloģiskie stādījumi
Stelpes “Timuki” dendroloģiskie stādījumi
Straupes “Klētnieku” lapegļu stādījumi
Strazdes “Robežnieku” dendroloģiskie stādījumi
Stūru parks
Štakeldangas parks
Talsu dendroloģiskie stādījumi
Tārgales parks
Tāšu Padures parks
Tērvetes “Sprīdīšu” dendroloģiskie stādījumi
Tukuma “Lauksargu” dendroloģiskie stādījumi
Ulmales parks
Upesmuižas parks
Vārkavas parks
Vecpils parks
Vecsaules parks
Vērgales parks
Vidagas lapegļu alejas un stādījumi
Višķu “Vītolu” dendroloģiskie stādījumi
Zlēku parks
Dabas pieminekļi - alejas
Potenciāli aizsargājamās alejas
Augstrozes lapegļu aleja
Baltinavas aleja
Bēnes aleja
Bērzpils aleja
Bilskas aleja
Blankenfeldes muižas aleja
Bukaišu aleja
Ceraukstes šosejmalas aleja
Cīravas liepu aleja
Dikļu muižas aleja
Dižstendes–Bungu kapu bērzu aleja
Druvienas alejas
Dundagas dižliepu aleja
Dzelzavas muižas alejas
Elejas alejas
Grancovas aleja
Iecavas alejas
Ieriķu muižas aleja
Jaungulbenes ozolu aleja
Jaunmoku aleja
Jaunsmiltenes aleja
Jersikas aleja
Kalētu liepu aleja
Kartavkalna aleja
Krastiņu pansionāta aleja
Lielauces ozolu aleja
Lielplatones muižas liepu aleja
Lizdēnu lapegļu aleja
Lubānas-Meirānu aleja
Mazākroga aleja
Mazsalacas Parka ielas aleja
Medumu aleja
Mencendarbes liepu aleja
Mērnieku bērzu aleja
Mūsas šosejmalas bērzu aleja
Ozolkalnu aleja
Ozolmuižas (Sidrabiņu) ozolu aleja
Padures aleja
Pēterupes Līgotņu mācītājmājas aleja
Podzēnu aleja
Popes muižas alejas
Priekuļu aleja
Raiskuma aleja
Rāceņmuižas alejas
Rencēnmuižas ozolu aleja
Rubas aleja
Ruskulovas lapegļu aleja
Rūmenes aleja
Siguldas Beišu aleja
Skrīveru–Madlienas ceļa bērzu aleja
Subates aleja
Trapenes aleja
Vatrānes aleja
Vecauces aleja
Veckalsnavas aleja
Vecmoku alejas
Vecsatiķu muižas aleja
Vecvilgāles aleja
Vestienas muižas aleja
Vērenes muižas aleja
Ziemeru ozolu aleja
Zūru muižas aleja
Dabas pieminekļi - ģeoloģiskie objekti
Abavas rumba
Abavas Velnala
Adamovas krauja
Ainavu krauja un Ķaubju iezis
Apes dolomīta atsegums
Ānfabrikas klintis
Ātraiskalns
Baltavots un Melnavots
Baltijas Ledus ezera krasta valnis pie Rīvas
Bārbeles sērūdeņraža avots
Bezdeligu klintis un Dambjupītes alas
Bēršu drumlini
Bolēnu Veselības avots
Braslas ieži
Brāžu krāces un Akmeņupītes ūdenskritums
Buļļu kāpas
Burtnieka smilšakmens atsegumi
Cepļa (Jaunzemju) dolomīta atsegums
Cimmermaņu krauja
Cīruļu iezis un Blusu ala
Dagdas ala
Dambja iezis un Bruņa ala
Dampeļu atsegums
Daudas un Jodupītes ieleja
Daugavas vārtu kraujas
Dauģēnu klintis un alas
Dāvida dzirnavu avoti
Dolesmuižas atsegums
Dolomītu krauja, Īļaku iezis un Vizuļu iezis
Dongu Valna dūbe
Dzelveskalna atsegumi un alas
Dzērves-Bērziņu avoti
Dzilnas iezis
Elpju iezis un Vecandrijāņu klintis
Embūtes gravas
Ezernieku karsta kritenes
Ēdernieku klintis
Ērģeļu (Ērgļu) klintis
Ežurgas klintis un Zivtiņu klintis
Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis
Gaujas Stāvie krasti (Valmierā)
Gaujienas dolomīta atsegums
Gavēņu atsegumi
Gobdziņu klintis
Govs ala un avots
Grīviņu iezis
Grīžu Velna beņķis
Grūbes dolomīta atsegums
Gudzonu ala
Gūdu klintis
Gūtmaņa ala
Imulas dolomīta klintis
Inčukalna Velnala
Īvandes ūdenskritumi
Jaunžagatu krauja
Jeru alas
Jumpravas dolomīta atsegums
Kaktiņu grava
Kalamecu un Markuzu gravas
Kalējala
Kalna Klauku ala un avots
Kalnamuižas kraujas
Kalna Smīdu avots
Kalnrēžu dolomītsmilšakmens atsegums
Kalnu atsegums
Kaltenes kalvas
Kaltenes krasta veidojumi
Kaļķupes klintis
Kaļļu avoti
Karogu labirints
Katrīnas iezis
Kazugrava
Kājiņu ala
Ketleru atsegumi
Klintaines sausgultne un karsta kritenes
Klūnu atsegums
Korkuļu sausgultne un pazemes upe
Krauju akmeņu saliņa
Kraukļu aiza
Krāču kalni
Krākas (Svētes Dreimaņu) avoti
Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas)
Kulšenu avots
Kvēpenes ala
Ķūķu klintis
Langsēdes klintis
Launagiezis
Leimaņu iezis
Lejasbindu krauja
Lēģernieku atsegums
Lielā Ellīte
Liepas iezis - Baltā klints
Līču slāņi
Līču-Laņģu klintis
Līčupes atsegums
Līdumnieku avots
Lodes bruņuzivju iegula
Loša atsegums
Lustūzis
Lūrmaņu atsegumi
Mālkalnes avoti
Neļķu klintis un alas
Nidas pludmale
Ogļukalna atsegums
Ogres dolomīta krauja
Pavāru atsegumi
Pāvilostas-Ulmales stāvkrasts
Peldangas labirints
Pētera ala
Pietraga Sarkanās klintis
Piķenes krauja un alas
Pitragsupes krasti
Plieņu atsegumi
Polbrenču un Dukuļu avoti
Pūsēnu kalns
Radžu ūdensrijēji un sausgultne
Raganu klintis
Raiskuma Sarkanās klintis
Randātu klintis un Tilderu krauja
Raunas Staburags
Rauņa lejteces ieži
Rauņa slāņi
Rāmnieku atsegumi
Riežupes Smilšalas
Riežupes ūdenskritums un atsegumi
Rīteru sausgultne un karsta kritenes
Roču ala
Rumbiņas ūdenskritums
Rundānu Valna dūbe
Saltavots
Sandarišķu karengravas
Sautas kalns
Sēra dīķi
Sietiņiezis
Silmaču iezis un alas
Silzemnieku avoti
Simtēnu (Dzirnes) ala
Skaistkalnes karsta kritenes
Skaņaiskalns
Spiģu ala
Spriņģu iezis
Sproģu gravas
Staburags
Staiceles dzelzsavoti
Staldzenes stāvkrasts
Stiglavas atsegumi
Stoķu klintis un Patkula ala
Stūķu iezis
Svētciema akmeņu saliņas
Sēravoti Zaļajā purvā
Svīķupīte un Kautraka gravas
Strantes–Ulmales stāvkrasts
Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums
Šķēdes atsegums
Tītmaņu iezis
Vaives lejteces ieži
Valgales rumba (Sudmaļu ūdenskritumi)
Vanagu iezis
Vecmelderu avoti
Vecsautiņu avoti
Veczemju klintis
Velna acs avots
Velna Skroderis
Velnalas klintis
Ventas rumba
Vējiņu alas un Elles bedres
Vidagas dolomīta atsegumi
Viesulēnu slāņi
Vīksnu alas
Viļušu avots
Virsaišu ūdenskritums
Vizlas lejteces atsegumi
Zanderu dolomīta alas
Zaņas lejteces atsegumi
Zartapu grava
Zebrus avoti
Ziedleju klintis
Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula
Zilo kalnu Šlīteres krauja
Zoslēnu atsegumi
Zvārtes iezis
Žagatu klints
ĪADTvienotais stils
 
Projekti
Aktuālie projekti
REEF
LatViaNature
WaterAct
IAS management
Dabas skaitīšana
Biroja ēkas energoefektivitāte
Atvērtā ainava
Putnu spārni
GroundEco
Mežtaka
LIFE CoHaBit
Zivju sugu aizsardzība ĪADT
VARAM teritoriju sakopšana
Līgatnes DT identitātes attīstīšana
Mūsdienīga komunikācija
Atbalsts Dabas skaitīšanai
Vides monitorings, kontrole, izglītība
Meža inventarizācija
Zemes uzmērīšana
Īstenotie projekti
ERAF - OZOLS
ESF - Reindžeru apmācība
KF - Dabas tūrisma infrastruktūra
INTERREG - Atpakaļ dabā
INTERREG - Klimata izmaiņas
INTERREG - Neapzinātais kultūras mantojums
INTERREG - Parki un ieguvumi
INTERREG - Zaļais koridors
LIFE TA GMNature
LIFE - Ekosistēmu pakalpojumi
LIFE - Hydroplan
LIFE - REstore
LIFE - NAT-PROGRAMME
LIFE - EREMITA MEADOWS
LIFE - FOR-REST
LIFE - MARMONI
LIFE - HerpetoLatvia
LIFE - Ķemeru mitrāji
Baltijas zaļā josta
GRUNDTVIG - Brīvprātīgo darbs
EST-LAT-RUS - Cilvēki un daba
LAT-LIT - Aizsargājamās teritorijas
LAT-LIT - E-pieejamība
LAT-LIT-BEL - Pārrobežu daba
LAT-LIT-BEL - Zaļie maršruti: VIEGLI LASĪT
NFI - Integrētie plānojumi
Nacionālie fondi
 
Vides izglītība
Dabas izglītības centri
Dabas izglītības centrs "Meža māja"
Dabas izglītības centrs "Pauguri"
Dabas izglītības centrs "Rāzna"
Dabas izglītības centrs "Slītere"
Dabas izglītības centrs "Vecupītes"
Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme"
Tēmu piedāvājums nodarbībām
Materiāli nodarbībām
Dabas koncertzāle
2020. Geastrum
2019. Ephemera vulgata
2018. Hloroplasts
2017. Lumbricus terrestris
2016. Plecotus auritus
2015. Lathyrus pratensis
2014. Asterolepis ornata
2013. Ōss
2012. Bombina bombina
2011. Fucus vesiculosus
2010. Calcium carbonatum
Pirmsākumi
Gada dabas simboli
2020. gada dabas simboli
2019. gada dabas simboli
2018. gada dabas simboli
2017. gada dabas simboli
2016. gada dabas simboli
2015. gada dabas simboli
2014. gada dabas simboli
2013. gada dabas simboli
2012. gada dabas simboli
2011. gada dabas simboli
2010. gada dabas simboli
 
Tūristiem
Mežtaka
Līgatnes dabas takas
Infrastruktūras aktualitātes
Apraksti
Interaktīvā karte
Mobilā lietotne
Zaļie padomi
Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!
Apceļo Latvijas dabas takas
 
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums
 
Fokusā
 
Noderīgi