LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2013-06-27
Notikušas apmācības par GPS uztvērēju izmantošanu attālinātai datu ieguvei
 
Divos apmācību semināros jūnija vidū projekta NAT-PROGRAMME eksperti un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti apguva iemaņas darbā ar GPS uztvērējiem un nacionālās dabas datu bāzes „Ozols” mobilo daļu.
 
Viens no projekta NAT-PROGRAMME ekspertu uzdevumiem ir veikt biotopu kartēšanu un eksperimentālus apsaimniekošanas darbus. Datu iegūšanas vajadzībām projektā ir iegādāti jaunākās paaudzes GPS uztvērēji ar programmatūru, kas ļauj efektīvi strādāt lauka apstākļos, kā arī sniedz iespēju pielietot videi draudzīgās bezpapīra tehnoloģijas. Tuvojoties kartēšanas darbu uzsākšanai, projekta komanda organizēja apmācības darbam ar šīm tehnoloģijām.
 
Semināri norisinājās Ļaudonā un Ķemeros, kopumā pulcējot 34 dalībniekus. Projekta personāla apmācības ir viena no NAT-PROGRAMME aktivitātēm, kura tika realizēta, iesaistot arī Pārvaldes darbiniekus, tā veicinot gan komandas veidošanos, gan projekta ieviešanas ilgtspējību.
 
Apmācību praktiskā  daļa ietvēra gan punktveida objektu (koki) un laukumu (sugu atradnes, dzīvotņu apsaimniekojamās platības) atzīmēšanu, gan iegūto datu tālākas ievadīšanas „Ozolā” lauka apstākļos iemaņu apgūšanu.
 
Apgūto projekta eksperti un Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki izmantos ikdienas darbā, papildinot „Ozola” datu slāņus. Tie ir unikāli Latvijas mērogā, jo pašreiz nav nevienas datu bāzes, kurā vienuviet tiktu uzkrāta informācija par visiem biotopu un sugu dabas aizsardzības pasākumiem Natura 2000 teritorijās.
 
Projektā NAT-PROGRAMME paredzēta Natura 2000 teritoriju aizsardzības pasākumu datu uzkrāšana digitālā veidā dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”. Lai apsaimniekošanas pasākumi tiktu metodiski novērtēti un tos varētu klasificēt, ir izstrādāts biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas klasifikators. Savukārt datu iegūšanas vajadzībām projektā tiks pielietoti apmācībās iepazītie GPS uztvērēji, kuru programmatūra veicina īpaši efektīvu darbu lauka apstākļos.
 
Efektivitāti nodrošina tas, ka dažādi datu slāņi, piemēram, orto-foto kartes, biotopu un sugu atradnes, u.c., no „Ozola” ir lejupielādējami GPS uztvērējos. Strādājot dabā, tos var izmantot no krūmiem atbrīvoto pļavu, atrasto dižkoku, lielu ligzdu, vai Eiropas nozīmes aizsargājamu augu sugu atrašanās vietu fiksēšanai. Atgriežoties no apgaitas, ekspedīcijas vai pētījuma, atliek tikai pieslēgties internetam un iegūtos datu slāņus augšupielādēt/sinhronizēt ar dabas datu pārvaldības sistēmu „Ozols” un veikt atbilstošus precizējumus un labojumus. Šis process – datu iegūšana lauka apstākļos un datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā tiek saukta par „Ozola” mobilo daļu, kas ļauj strādāt efektīvi un ilgtspējīgi. Izmantojot šīs tehnoloģijas, turpmāk aktualitāti varētu zaudēt samērā apjomīgie darbi dažādu karšu drukāšanai un ņemšanai līdzi dabā. Tas svarīgi arī projekta finansētājiem - EK LIFE+ programmai, jo viena no šī finanšu instrumenta prioritātēm ir samazināt drukāto dokumentu apriti LIFE projektu ieviešanā.
 
NAT-PROGRAMME projekta sagaidāmais rezultāts ir izstrādāta Latvijas Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programma un ikvienam zemes saimniekam saprotamas vadlīnijas par dažādu biotopu (piekrastes, saldūdeņu, zālāju, krūmāju, mežu, purvu, iežu atsegumu, alu u.c.) apsaimniekošanu, lai saglabātu Latviju kā zaļu un veselīgu dzīves vietu tās iedzīvotājiem.
  
Ērika Kļaviņa
NAT-PROGRAMME
Projekta koordinatore
 
Projektu „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” LIFE11 NAT/LV/371 NAT-PROGRAMME (2012-2017) īsteno Dabas aizsardzības pārvalde un to līdzfinansē ES LIFE+ programma.Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: