Ziņas

2013-08-28
Jautājumi un atbildes zemes īpašniekiem
Šis ir jau sestais izdevums, ar kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē par normatīvo aktu prasībām, kas saistītas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu mikroliegumos, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, jūras piekrastē, upju un ezeru aizsargjoslās. Pilnveidojoties likumdošanai, šis izdevums papildināts ar jaunām tēmām – Natura 2000 teritorijas, pieejamie finansējuma avoti, ietekmes uz vidi novērtēšana, kā arī atjaunotas un papildinātas jau iepriekšējā izdevumā iekļautās tēmas.
 
Informācija sniegta kā atbildes uz biežāk sastopamajiem jautājumiem, kas grupētas pa konkrētām tēmām – mikroliegumi, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, Natura 2000, finansējuma saņemšanas iespējas, ietekmes uz vidi novērtējums, kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, upju un ezeru (ūdensteču un ūdenstilpju) aizsargjoslas, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla, tauvas josla. Sniegta arī informācija, kurp doties, lai noskaidrotu interesējošos jautājumus, kā arī tiesību aktu saraksts, kas tieši vai pastarpināti nosaka dabas aizsardzības prasības.
 
Ceram, ka šis izdevums palīdzēs zemes īpašniekiem labāk izprast dabas aizsardzības prasības, rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem, kā arī rast iespēju saņemt finansiālu atbalstu savas zemes apsaimniekošanā aizsargājamā teritorijā.
 
Brošūras elektroniskā versija: lejupielādēt  ( 5.59 MB)

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: