LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2014-11-05
Uzsākts LIFE+ programmas projekts par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu
Dabas aizsardzības pārvalde kopīgi ar partneriem – biedrību „Baltijas krasti” un Saulkrastu novada pašvaldību ir uzsākusi Eiropas Savienības LIFE+ programmas projektu „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” jeb „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE EcosystemServices). Projekta mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu. Projekts galvenokārt aptvers Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas.
 
Ekosistēmu pakalpojumu pieeja apraksta ieguvumus, ko cilvēki gūst no dabas resursiem. Daba cilvēcei un sabiedrībai nodrošina plašu pakalpojumu klāstu, kas veicina cilvēku labklājību. Piemēram, daba mums sagādā pārtikas un ūdens resursus, nodrošina fiziskās un garīgās rekreācijas pakalpojumus, veic klimata, gaisa, plūdu, piesārņojumu un slimību regulāciju, nodrošina barības vielu cirkulāciju un veselīgas vides apstākļus. Dabas resursus mēs izmantojam atpūšoties, izglītojoties un kaut vai vienkārši elpojot gaisu, kas mums ir visapkārt. Tie veido arī mūsu apkārtnes kultūras, vēstures, sociālo un ekonomisko būtību.
 
Eiropas Savienībā strauji attīstoties vides aizsardzības un apsaimniekošanas, kā arī teritorijas plānošanas politikai, pieaug nepieciešamība pēc ekosistēmu un to pakalpojumu ekonomiskās novērtēšanas. Šāda novērtēšana nozīmē dabas, vides, kultūras, vēstures, sociālo un ekonomisko aspektu definēšanu, izteikšanu monetārās vērtībās un savstarpēju salīdzināšanu, tādējādi sniedzot atbalstu telpiskās plānošanas procesā. Latvijā šāda prakse vēl nav ieviesta, lai gan, citur pasaulē – Lielbritānijā, Nīderlandē, Vācijā, Skandināvijas valstīs, Portugālē, ASV un citviet ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējums ir vispārpieņemta prakse un uz tā pamatiem notiek lēmumu pieņemšana gan pašvaldību, gan valsts līmenī.
 
LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā. Projekta ietvaros plānots veikt piekrastes ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu ekonomisko novērtējumu divās izvēlētās pilotteritorijās Saulkrastos un Jaunķemeros.
 
Īstenojot ekosistēmu un to pakalpojumu novērtēšanu, tiks izstrādāta inovatīva, Latvijas situācijai pielāgota metodika, kas ļaus sabalansēt teritorijas ekonomiskās, sociālās un vides intereses un pieņemt uz ekonomiskiem aprēķiniem balstītus lēmumus, novēršot situāciju, ka konkrētajā teritorijā notiek neefektīva un reģionam zaudējumus nesoša darbība.
 
Projekta rezultāti, balstoties uz iegūtajiem ekosistēmu novērtējuma datiem, tiks integrēti Saulkrastu pašvaldības teritorijas attīstības plānā, kā arī dabas parka „Piejūra” un Ķemeru nacionālā parka dabas aizsardzības plānos. Projekta ietvaros arī tiks izstrādātas vispārīgas rekomendācijas, kas palīdzēs integrētekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pieeju citu Latvijas pašvaldību lēmumu pieņemšanā un telpiskās plānošanas procesos.
 
Liela nozīme projektā tiks pievērsta sabiedrības informēšanai un vides apziņas veidošanai par ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma nozīmi un pielietošanas iespējām, lai palielinātu reģiona kopējo labklājību.
 
Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” LIFE13 ENV/LV/000839 projekta „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE EcosystemServices) kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums.Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.
 
Papildu informācija
Piekrastes meži, kāpas un mitrāji, tai skaitā purvi, ir ekosistēmas, kas visvairāk tiek nepārdomāti izmantotas, aizmirstot enerģijas nezūdamības formulu – viss, ko iegūstam, notiek uz kāda cita resursa patēriņa rēķina. Cenšoties iegūt dabas resursu sniegtos labumus, cilvēks iejaucas to enerģijas apritē, kas rada vides izmaiņas, bieži neapzinoties savas rīcības iespējamās sekas.
 
ANO tūkstošgades ekosistēmu novērtējuma (The Millennium Ecosystem Assessment) ietvaros tiek lēsts, ka 60% ar bioloģisko daudzveidību saistītie ekosistēmu pakalpojumi ir izmantoti līdz degradācijas pakāpei, un šis kaitējums ir radies cilvēka darbības rezultātā.
 
Šobrīd Latvijā ekosistēmu nozīme tiek vērtēta, galvenokārt, no dabas daudzveidības viedokļa – jo teritorija ar augstāku bioloģisko vērtību, jo vairāk noteikumu, kas ierobežo saimniecisko darbību. Tomēr ekosistēmas ar mazāku bioloģisko vērtību nereti nodrošina citas ļoti svarīgas funkcijas, kas nozīmīgas cilvēku labklājībai un veselībai. Līdz ar to, lemjot par vienas vai citas ekosistēmas saimniecisku izmantošanu, netiek vērtēta tā faktiskā vērtība un netiek apskatīti citi, alternatīvi risinājumi. Tā rezultātā ekosistēmas tiek degradētas vai iznīcinātas, neaprēķinot šo ekosistēmu vērtību, kas, savukārt, var novest pie situācijas, kad ir nepieciešams ieguldīt vairāk līdzekļus, lai nodrošinātu to pašu funkciju veikšanu, ko nodrošināja dabiskā ekosistēma.
 
Piemēram, piekrastes ekosistēmas nodrošina piekrastes tuvumā esošo teritoriju aizsardzību pret krasta eroziju un līdz ar to no iespējamā applūšanas riska. Augu valsts būtiski samazina cilvēka radīto piesārņojumu, nodrošinot oglekļa un slāpekļa dabisko apriti. Šādu procesu izjaukšana ne tikai veicina ainavas un vides degradēšanos, bet arī ietekmē globālos procesus, proti, klimata izmaiņas, kas savukārt izraisa plūdu pieaugumu, tā radot lielāku risku cilvēku drošībai, veselībai un ekonomikai jeb visas cilvēces labklājībai. Līdz ar to var secināt, ka ekosistēmu pakalpojumi būtiski ietekmē mūsu planētas dzīves ciklu, tomēr šīs nodrošinātās vērtības no cilvēku puses netiek pilnībā apzinātas un novērtētas.
 
Ekosistēmu un to pakalpojumu sniegto labumu naudiskā izteiksme palīdzētu izprast un salīdzināt plānoto ieguvumu ekonomisko novērtējumu, kas palīdzētu novērst dabas resursu nelietderīgu izmantošanu un mazinātu ar tiem saistītos draudus konkrētā teritorijā, piemēram, invazīvo sugu izplatību, vides piesārņojumu un veselības stāvokļa izmaiņas. Balstoties uz ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu, ir iespējams izvirzīt ilgtermiņa prasības attiecībā uz resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Apdomīgi izvērtējot katras ekosistēmas ietekmes un apzinoties to nozīmi ilgtermiņā, katrai tiek noteiktas vajadzīgās aizsardzības, apsaimniekošanas, vai pat dzīvotņu atjaunošanas aktivitātes.
 
Kontaktpersona: Rita Jakovļeva
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
rita.jakovleva@daba.gov.lv; tel.: +371 28262608
Projekta mājas lapa: www.daba.gov.lv
 
     

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: