LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2018-10-03
Dabas liegumam “Supes purvs” izstrādās dabas aizsardzības plānu


Lai saskaņotu dabas aizsardzības, resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses un vienlaikus saglabātu teritorijas dabas vērtības, Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) uzdevumā ir uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde liegumam “Supes purvs”.


Lai uzzinātu iedzīvotāju, zemes īpašnieku, uzņēmēju un citu interesentu  viedokli un iesaistītu viņus plāna izstrādē, Viesītes novada domē  12.oktobrī plkst. 13:00  notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme.

“Dabas aizsardzības plānu uzdevums ir saskaņot dabas saglabāšanas, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības, tūrisma infrastruktūras attīstības, atpūtas iespēju sekmēšanas un citas intereses tā, lai tiktu saglabātas īpaši aizsargājamās teritorijas unikālās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Lai to izdarītu pēc iespējas sekmīgāk, būtiska ir vietējo iedzīvotāju iesaiste sabiedriskās apspriešanas sanāksmē,” pauž Pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta vadītāja Gita Strode.

Pārvalde un plāna izstrādātājs – Daugavpils universitāte – aicina  ikvienu interesentu apmeklēt sanāksmi, lai iepazīstos plāna izstrādes mērķiem, kā arī uzklausītu Jūsu priekšlikumus un ieceres attiecībā uz sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām.  Priekšlikumus dabas lieguma un tā tuvākās apkārtnes apsaimniekošanas pasākumiem var paust ne tikai sanāksmes laikā, bet arī iesniegt rakstiski pPlāna izstrādātājam - biedrībai “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”, Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, e-pasts: uldis.valainis@biology.lv.


Dabas liegums „Supes purvs” ir Natura 2000 teritorija. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas kopējā platība ir 712 ha, un tā dibināta 1987. gadā. Dabas lieguma “Supes purvs” teritorijā lielākās platības aizņem ES nozīmes aizsargājamie biotopi - Neskarti augstie purvi. No īpaši aizsargājamām sugām teritorijā sastopamas mežirbes, baltmugurdzeņi, dzērves, dzeltenie tārtiņi, rubeņi, medņi, ūdri. Purvu aptver purvains priežu mežs. Piemērots biotops lielajiem plēsējiem, taču tos negatīvi ietekmē cilvēka radītie traucējumi.
 

Plāns tiek izstrādāts projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (Open landscape) ietvaros.
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 318212,63 EUR.
 

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas  saturu pilnībā atbild  Dabas aizsardzības pārvalde , un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: