LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Paņemūnes meži
Dabas liegums Paņemūnes meži. Foto: Kārlis Lapiņš 
Foto: Kārlis Lapiņš
Dabas lieguma Paņemūnes meži atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528900
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Brunavas pagasts
Platība: 1022 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorijā konstatētas 7 ES Putnu direktīvas 1.pielikuma sugas, no tām nozīmīgākās ir melnais stārķis, baltmugurdzeni, vidējais dzenis un mazais ērglis. Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Teritorijā sastopami arī vērtīgi biotopi - mitri līdz pārmitri jaukti un lapu koku meži ar būtisku platlapju īpatsvaru. Konstatēti vairāki nozīmīgi ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi: melnalkšņu staignāji, jaukti platlapju meži, ozolu meži.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma:lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2006.>>2020.): lejupielādēt  (PDF 2,17 MB)
Pielikumi: lejupielādēt   (ZIP 7,95 MB)