Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.01.2022.
  Apjomīga komunikācijas kampaņa, aptverot daudzpusīgu mērķauditoriju dažādos komunikācijas kanālos ar mērķi izglītot par pareizu rīcību, sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus.
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.01.2022.
  Ceļa savienojuma pār Islienas upi jaunbūve ar mērķi nodrošināt aizsargājamā zālāja biotopa “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” (biotopa kods 6410) atbilstošu apsaimniekošanu Teiču dabas rezervāta Mindaugu pļavā.
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.01.2022.
  Latvijas sabiedrības piederības un mīlestības pret savu zemi sajūtu stiprināšana, ar mūsdienīgu komunikācijas un izglītības rīku palīdzību vairojot izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) lomu dabas un kultūrvēsturisko vērtību…
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.01.2022.
  Biotopu kvalitātes monitoringa metodes Natura 2000 teritorijās un biotopu platību izmaiņu uzraudzības metodikas aktualizācija, nodrošinot to turpmāko izmantošanu ne tikai Natura 2000 biotopu monitoringā, bet arī valsts (fona) biotopu monitoringā. …
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.01.2022.
  Inovatīvu, iesaistošu, mūsdienu vizuālajām prasībām atbilstošu dabas izglītības materiālu izveide sabiedrības izglītības aktivitāšu īstenošanai - mobilās dabas izglītības klases piedāvājuma pilnveidošanai, tādējādi veiksmīgāk sasniedzot…
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.01.2022.
  Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija kā priekšnoteikums tālākām darbībām ar mērķi īstenot Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu un kvalitatīvas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.01.2022.
  Priekšlikumu sagatavošana 30% aizsargāto teritoriju pārklājuma sasniegšanai un 10% stingras aizsardzības nodrošināšanai atbilstoši ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijai 2030. gadam.
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.01.2022.
  Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) strādājošo valsts vides inspektoru rīcībā esošā tehniskā aprīkojuma klāsta paplašināšana un modernizācija atbilstoši jaunākajām laikmeta iespējām, tādējādi nodrošinot apstākļus arvien pilnvērtīgākai…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.10.2021.
  Jauna video/audio aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vajadzībām, kas nodrošinās kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu attālināto konferenču, sanāksmju, darba grupu un dažādu apmācību…
  Statuss:
  Īstenošanā
  08.06.2021.
  Stiprinot vietējo pašvaldību un valsts institūciju publisko ezeru un ūdenstilpņu resursu apsaimniekošanas un pārvaldības kapacitāti, tiks uzlabota publisko ūdeņu apsaimniekošana un pārvaldība Kurzemes plānošanas reģionā.