Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  03.01.2024.
  Praktisku apsaimniekošanas pasākumu īstenošana un plānošanas dokumentu izstrāde ar mērķi uzlabot Salacas daļbaseina upju kvalitāti un saglabāt dabas vērtības ilgtermiņā, kā arī zināšanu un labās prakses nodošana sabiedrībai un jomas ekspertiem.
  Statuss:
  Īstenošanā
  07.11.2023.
  Notiks kopīgas metodikas izstrāde tūrismā iesaistīto pušu apmācībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās EUROPARC Ziemeļvalstu–Baltijas reģionā, kuras ieguvušas Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikātu. Pēc projekta beigām metodika būs brīvi…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.08.2023.
  Vadlīniju un metodisko materiālu izstrāde, lai ilgtermiņā samazinātu Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ekspertu, kas izvērtē dažādas paredzētās darbības un sniedz atzinumus to īstenošanai, slogu, kā arī mazinātu slogu paredzētās darbības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2023.
  Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija kā priekšnoteikums tālākām darbībām ar mērķi īstenot Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu un kvalitatīvas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2023.
  Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana, organizējot apmācības par dažādām pamatdarbības tēmām un nodrošinot iespēju dalībai un pieredzes apmaiņai semināros, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes līmeni…
  Statuss:
  Īstenošanā
  18.05.2023.
  Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) strādājošo valsts vides inspektoru rīcībā esošā tehniskā aprīkojuma klāsta paplašināšana un modernizācija atbilstoši jaunākajām laikmeta iespējām, tādējādi nodrošinot apstākļus arvien pilnvērtīgākai…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2022.
  Dalība CITES jeb Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas sugām dalībvalstu 19. konferencē (Cop19) un pirms un pēc Cop19 notiekošajās CITES pastāvīgās  komisijas sanāksmēs 13.-26.11.2022., Panamā,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.01.2022.
  Pasākums ietvaros paredzēta  Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekoto objektu operatīva tehniskā sakārtošana vides pieejamības uzlabošanas nolūkos un dabas izglītības infrastruktūras, tai nepieciešamo palīglīdzekļu pilnveidošana.
  Statuss:
  Noslēdzies
  06.01.2022.
  Apjomīga komunikācijas kampaņa, aptverot daudzpusīgu mērķauditoriju dažādos komunikācijas kanālos ar mērķi izglītot par pareizu rīcību, sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus.
  Statuss:
  Noslēdzies
  06.01.2022.
  Ceļa savienojuma pār Islienas upi jaunbūve ar mērķi nodrošināt aizsargājamā zālāja biotopa “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” (biotopa kods 6410) atbilstošu apsaimniekošanu Teiču dabas rezervāta Mindaugu pļavā.