Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  20.05.2024.
  OZOLA bezsaistes datu ievākšanas un rediģēšanas iespēju optimizēšanas rezultātā tiks izveidotas tematiskās bezsaistes kartes inspektoru un ekspertu darbam ar biotopiem, dižkokiem, sugu dzīvotnēm, infrastruktūru, biotopu apsaimniekošanu un citas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  20.05.2024.
  Projekts tiek īstenots, lai bagātinātu Līgatnes dabas taku izglītības programmu ar interaktīvu etnozooloģijas ekspozīciju.
  Statuss:
  Īstenošanā
  16.05.2024.
  Mobilās dabas izglītības klases saturiskā piedāvājuma papildinājums - 2. kārta. Tas radīs inovatīvus, iesaistošus, mūsdienu vizuālajām prasībām atbilstošus dabas izglītības materiālus, kas ļaus: 1) paplašināt dabas izglītības aktivitāšu līdz šim…
  Statuss:
  Īstenošanā
  16.05.2024.
  Mobilās dabas izglītības klases saturiskā piedāvājuma papildinājums - 2. kārta. Tas radīs inovatīvus, iesaistošus, mūsdienu vizuālajām prasībām atbilstošus dabas izglītības materiālus, kas ļaus: 1) paplašināt dabas izglītības aktivitāšu līdz šim…
  Statuss:
  Īstenošanā
  13.05.2024.
  Dabas aizsardzības pārvaldē strādājošo valsts vides inspektoru lietošanā esošā tehniskā aprīkojuma pilnveidošana un modernizācija atbilstoši jaunākajām laikmeta iespējām, nodrošinot apstākļus arvien pilnvērtīgākai vienotas dabas aizsardzības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  20.03.2024.
  Projekta mērķis ir veikt pasākumus, lai nodrošinātu ES Biotopu direktīvas prioritārās sugas – lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita syn. barnabita) aizsardzību, izveidojot pārrobežu ekoloģisko tīklu, kas savieno šīs sugas Lietuvas un Latvijas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  03.01.2024.
  Praktisku apsaimniekošanas pasākumu īstenošana un plānošanas dokumentu izstrāde ar mērķi uzlabot Salacas daļbaseina upju kvalitāti un saglabāt dabas vērtības ilgtermiņā, kā arī zināšanu un labās prakses nodošana sabiedrībai un jomas ekspertiem…
  Statuss:
  Īstenošanā
  07.11.2023.
  Notiks kopīgas metodikas izstrāde tūrismā iesaistīto pušu apmācībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās EUROPARC Ziemeļvalstu–Baltijas reģionā, kuras ieguvušas Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikātu. Pēc projekta beigām metodika būs brīvi…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.10.2023.
  Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekoto objektu operatīva tehniskā sakārtošana vides pieejamības un dabas izglītības infrastruktūras uzlabošanas nolūkos un priekšdarbi invazīvo sugu izplatības ierobežošanai.
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.08.2023.
  Vadlīniju un metodisko materiālu izstrāde, lai ilgtermiņā samazinātu Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ekspertu, kas izvērtē dažādas paredzētās darbības un sniedz atzinumus to īstenošanai, slogu, kā arī mazinātu slogu paredzētās darbības…