Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
08.06.2021.
Stiprinot vietējo pašvaldību un valsts institūciju publisko ezeru un ūdenstilpņu resursu apsaimniekošanas un pārvaldības kapacitāti, tiks uzlabota publisko ūdeņu apsaimniekošana un pārvaldība Kurzemes plānošanas reģionā.
Statuss:
Īstenošanā
26.05.2021.
Piekļūstamības un attālas novērošanas iespēju uzlabošana sekmē zivju resursu aizsardzības pasākumus, mazina potenciālo pārkāpumu iespējas, palīdz gūt vērtīgu informāciju par ūdenstilpju veģetācijas stāvokli.
Statuss:
Īstenošanā
09.03.2021.
KF
Daudzu aizsargājamu biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšana ir atkarīga no pareizas to apsaimniekošanas. Tie ir gan zālāji un parkveida pļavas, zāļu purvi, pelēkās kāpas un virsāji, gan arī alejas, upju straujteces un meži. Mērķtiecīga šo teritoriju…
Statuss:
Īstenošanā
01.03.2021.
Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija kā priekšnoteikums tālākām darbībām ar mērķi īstenot Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu un kvalitatīvas…
Statuss:
Īstenošanā
26.02.2021.
Līgatnes dabas taku audiogidu izstrāde, kuri ar aizraujošu stāstījumu palīdzību izglītos un veicinās sabiedrības ieinteresētību par Latvijas savvaļas zīdītāju faunu, bioloģisko daudzveidību, dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības…
Statuss:
Īstenošanā
26.02.2021.
Uz hidroloģiskās modelēšanas balstīta zinātniska pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta (TDR) ārējās aizsargjoslas noteikšanai ar mērķi nodrošināt purva ekosistēmas aizsardzību.
Statuss:
Īstenošanā
26.02.2021.
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes un sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeni.
Statuss:
Īstenošanā
18.02.2021.
Projekta ietvaros tiks pilnveidots dabas daudzveidības saglabāšanas stūrakmens - sugu aizsardzības sistēma, izvērtējot savvaļas sugu apdraudētību un to juridiskās aizsardzības nepieciešamību. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par apdraudētajām…
Statuss:
Noslēdzies
03.12.2020.
Efektīva īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzības noddrošināšana, izmantojot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas.
Statuss:
Īstenošanā
23.11.2020.
Līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Tiks pārskatītas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanas pieejas un pilnveidots Natura 2000 teritoriju…