Statuss:
Īstenošanā
23.11.2020.
LIFE-IP LatViaNature Eiropas savienības LIFE Vides programma         LIFE integrētais projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” “Optimising the Governance and…
Statuss:
Īstenošanā
23.11.2020.
Eiropas savienības LIFE Vides programma         "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" Research of marine protected habitats in…
Statuss:
Īstenošanā
01.10.2020.
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds Budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti” 1-08/118/2020   VARAM īpašumā esošo degradēto teritoriju sakopšana   …
Statuss:
Īstenošanā
01.10.2020.
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds Apakšprogramma 21.13.00 "Nozares vides projekti" 1-08/111/2020 Mūsdienīgu komunikācijas un dabas izglītības metožu izstrāde un attīstīšana nacionālajai un…
Statuss:
Īstenošanā
01.10.2020.
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds Budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti” 1-08/115/2020   Līgatnes dabas taku dabas vērtību un vietas raksturojošo identitāšu attīstīšana …
Statuss:
Īstenošanā
01.06.2020.
Interreg V-A Igaunijas-Latvijas programma 2014.–2020. gadam. www.estlat.eu.         Projekts Est-Lat155 "Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai" / WaterAct  …
Statuss:
Īstenošanā
01.05.2020.
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds Budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti” 1-08/16/2020 Sagatavošanās pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - zemes…
Statuss:
Īstenošanā
01.05.2020.
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds Budžeta spakšprogramma “Nozares vides projekti” 1-08/8/2020 Priekšnoteikumu nodrošināšana biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - meža inventarizācija …
Statuss:
Īstenošanā
12.02.2020.
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbība programma (www.eni-cbc.eu)   Projekts ENI-LLB-1-077  “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās…
Statuss:
Noslēdzies
01.12.2019.
                                                                        …