marķieris brūnā krāsā

Šī dabas pieminekļu grupa ietver pamatiežu atsegumus, alas, avotus, ūdenskritumus, atsevišķas reljefa formas, dižakmeņus (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru), kā arī citus ģeoloģiski nozīmīgus veidojumus.
ES aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 iekļauti 9 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi.