Saltavots karte

Dabas piemineklis ir spēcīgs avots ar vairākām iztekām, kas izplūst no augšējā devona Franas stāva Pļaviņu svītas dolomītiem stāvajā, ap 20 m augstajā Lorupes senlejas nogāzē un veido avotcirku.

Avots atrodas nogāzes vidusdaļā. Avota ūdeņi tiek uzkrāti divos dīķos, pēc zemākā dīķa ūdens noplūst Ancīšu dīķos, kas ir uzpludināti uz Lorupes.

 

Saltavots

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0441500
Administratīvais iedalījums: Siguldas novads, Siguldas pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Viduslatvijas zemienē, Lorupes senlejā.

Dabas piemineklis ir spēcīgs avots ar vairākām iztekām, kas izplūst no augšējā devona Franas stāva Pļaviņu svītas dolomītiem stāvajā, ap 20 m augstajā Lorupes senlejas nogāzē un veido avotcirku. Avots atrodas nogāzes vidusdaļā. Avota ūdeņi tiek uzkrāti divos dīķos, pēc zemākā dīķa ūdens noplūst Ancīšu dīķos, kas ir uzpludināti uz Lorupes.

Avotam raksturīgs liels, bet sezonāli svārstīgs debits un zema ūdens temperatūra visa gada griezumā. Avots ticis apsekots un pētīts vairākkārt 20. gs. vidū, bet pētījumu rezultāti praktiski nav saglabājušies. Vēlāko gadu hidroģeoloģiskās izpētes pārskatos pieejama tikai vispārīga apkopojoša informācija.

Pļaviņu svītas dolomīti avota apkārtnē ieguļ zem plānas kvartāra nogulumu segas. Dolomītu slāņkopas biezums ir ap 10-15 m, to pamatnē ieguļ 3-5 m biezs dolomītmerģeļu slānis, kas nodala Pļaviņu horizonta ūdeņus no Amatas un Gaujas horizontu ūdeņiem. Dolomītu slāņkopas kritums ir dienvidu virzienā, tāpēc tie, visticamāk, neatslogojas Gaujas ielejas nogāzēs, bet gan Lorupes ielejas labā krasta (ziemeļu) nogāzē. Pļaviņu horizonta ūdeņi te ir bezspiediena, veido gruntsūdens horizontu, ūdens līmenis atrodas 3-5 m dziļumā no zemes virsmas. Horizonts ir labi apūdeņots, dolomītu slāņkopai raksturīgas labas filtrācijas īpašības, nodrošinot augstu, bet sezonāli svārstīgu debitu. Aptuveni novērtētais avota debits, nosakot straumes ātrumu un strauta šķērsgriezuma laukumu, sasniedz 20-25 L/s.

Avota ūdeņi ir maz mineralizēti kalcija – magnija hidrogēnkarbonātu tipa ūdeņi (mineralizācija ap 0,4-0,6 g/L) ar cietību 7-8 mg-ekv/L. Ūdeņiem nav raksturīgs paaugstināts dzelzs saturs, kā tas ir Gaujas horizonta ūdeņiem. Avota ūdeņu fizikāli ķīmiskie parametri 23.10.2014. bija sekojoši: pH 7,18, temperatūra 8,7 o C, elektrovadītspēja 880 µS/cm.

Pēc 2. pasaules kara Saltavots ir ticis aplūkots kā iespējams Siguldas pilsētas ūdensapgādes avots. Veicot sistemātiskus avota debita mērījumus un ūdens analīzes, izrādījās, ka avota ūdensdeve ir pakļauta visai lielām svārstībām, ar izteikti sezonālu raksturu.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk