Sugas un biotopi

Pamatojoties uz Vides aizsardzības likuma 11. panta ceturto daļu, Sugu un biotopu aizsardzības likuma 5. panta 3., 5., 14., 16. punktu un 8. panta piekto daļu, likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 22.  panta otro daļu, Informācijas atklātības likuma 5. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 58. punktu un Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.17.5  un 3.17.6  apakšpunktu un Dabas aizsardzības pārvaldes 2023. gada 27. decembra rīkojumu Nr. 1.1/249/2023 "Par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu informācijai par īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu vietām", par ierobežotas pieejas informāciju tiek noteiktas:

 1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (turpmāk – aizsargājamā teritorija) un mikroliegumos esošu īpaši aizsargājamo sugu un to dzīvotņu, kā arī ārpus aizsargājamām teritorijām un mikroliegumiem esošu īpaši aizsargājamo sugu un to dzīvotņu atrašanās vietu (ligzdošanas vietu (piemēram, ligzdas, dobumi), nārsta vietu, sugu atradņu un dzīvotņu, ziemošanas un vasaras koloniju vietu) sarakstu, kuru atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai:
  1. klinšu ērglis (Aquila chrysaetos),
  2. čūskērglis (Circaetus gallicus),
  3. ūpis (Bubo bubo),
  4. ziemeļpūce (Strix nebulosa),
  5. melnais stārķis (Ciconia nigra),
  6. ziemeļu upespērlenes (Margaritifera margaritifera)
  7. dzeltenā dzegužkurpīte (Cypripedium calceolus),
  8. lasis (Salmo salar),
  9. taimiņš (Salmo trutta),
  10. alata (Thymallus thymallus),
  11. upes nēģis (Lampetra fluviatilis),
  12. visas sikspārņu sugas (ziemošanas un vasaras koloniju vietas)
  13. bioloģiskās daudzveidības monitoringa fona monitoringa apakšprogrammu punkti, parauglaukumi, transektes.
 2. Informācija par ierobežotas pieejas informācijas sarakstā iekļauto īpaši aizsargājamo sugu un to dzīvotņu atrašanās vietām uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju uz laiku, kamēr īpaši aizsargājamā suga ir iekļauta iepriekš minētajā sarakstā.
 3. Informācija par ierobežotas pieejas informācijas sarakstā iekļauto īpaši aizsargājamo sugu un to dzīvotņu atrašanās vietām attiecas arī uz dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” publisko un reģistrēto lietotāju sadaļu.
 4. Dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” publiskajā daļā informācija par ierobežotas pieejas informācijas sarakstā iekļautajām īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm tiek publicēta tādā veidā, kas neļauj identificēt konkrētu sugas atrašanās vietu (ligzdu, dobumu, nārsta vietu utml.).
 5. Ierobežotas pieejas informācijas sarakstā iekļauto informāciju var saņemt, iesniedzot rakstisku iesniegumu saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 11. panta trešo un ceturto daļu.