Sugas un biotopi

2020. gada 14. janvāra rīkojums Nr. 1.1/12/2020 "Par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu informācijai par īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu vietām"