Par Dabas aizsardzības pārvaldi

Dabas aizsardzības pārvaldi 2002. gadā

izveidoja Ministru kabinets.

Dabas aizsardzības pārvalde ir tiešās valsts pārvaldes iestāde.

Tiešās valsts pārvaldes iestādes ir tās,

kuru darbu vada ministrijas. 

Dabas aizsardzības pārvaldes darbu vada 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Dabas aizsardzības pārvalde strādā,

lai saglabātu skaisto un daudzveidīgo Latvijas dabu.

Dabas aizsardzības pārvaldē strādā 147 darbinieki.

Viņi uzrauga un organizē darbu aizsargājamās dabas teritorijās.

  

  

Par Latvijas aizsargājamām dabas teritorijām

Latvijas daba ir mūsu valsts vērtība -

svarīgi to saglabāt nākamajām paaudzēm.

  

Aizsargājamās dabas teritorijas ir īpašas vietas,

kuras aizsargā valsts.

Šajās teritorijās cilvēki nedrīkst saimniekot bez īpašas atļaujas.

Piemēram, nedrīkst cirst kokus, būvēt ceļus, celt mājas.

Tas ir nepieciešams, lai saglabātu dižkokus, retus augus un dzīvniekus,

dabas pieminekļus, skaistas dabas ainavas.

Aizsargājamajās dabas teritorijās strādā zinātnieki,

tās apmeklē tūristi.

Aizsargājamās dabas teritorijas ir ļoti dažādas,

piemēram, dabas parks, nacionālais parks, dabas rezervāts,

dabas liegums, dabas piemineklis.

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki seko,

lai aizsargājamajās teritorijās cilvēki ievērotu likumus,

raugās, lai tiktu sargāti retie augi un dzīvnieki,

izsniedz dažādas atļaujas, saskaņo dažādus darbus aizsargājamajās teritorijās.

Viņi var uzlikt sodu, ja kāds rīkojas nepareizi:

iznīcina retus augus un dzīvniekus, tos pārdod.

Dabas aizsardzības pārvalde izmaksā kompensācijas,

ja cilvēks, kam pieder zeme, nevar pilnībā to apsaimniekot.

Apsaimniekošana ir, piemēram, koku ciršana, zemes apstrādāšana.

Kompensācija ir noteikta naudas summa.

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki māca bērnus un pieaugušos

kā sargāt un saglabāt dabas bagātības.

  

  

Dabas aizsardzības pārvalde aicina: 

Iesim dabā ar izpratni

un saudzēsim mūsu dabas bagātības, 

novērtēsim tās un 

palīdzēsim tās  

saglabāt!