Metodika projektu ieguldījuma efektivitātes novērtēšanai.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un  5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanai.

Metodikas mērķis – pēc vienotiem principiem novērtēt 5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” un 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" projektos paredzētās tūrisma infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūras) izbūves un/vai atjaunošanas/pārbūves ietekmi uz iznākuma rādītāja sasniegšanu (dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi, hektāros) un projektu ieguldījumu efektivitāti.