Konvencija par bioloģisko daudzveidību (Konvencija) ir galvenais starptautiskais instruments, kas paredz vispārēju pieeju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai. Viens no virzieniem, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, ir ģenētisko resursu izmantošanas taisnīga un godīga ieguvumu sadale.

Ģenētiskie resursi ir dabisku, domesticētu vai kultivētu sugu genofonds (t.i. populācijas vai sugas gēnu kopums). Tiem ir būtiska un aizvien nozīmīgāka loma daudzās ekonomikas nozarēs:

  • pārtikas ražošanā,
  • mežsaimniecībā,
  • zāļu un kosmētikas izstrādē,
  • enerģijas bioavotu izstrādē.

Ģenētiskajiem resursiem ir nozīmīga loma bojātu ekosistēmu atjaunošanā un apdraudētu sugu aizsardzībā.

Eiropas Savienībā (ES) dažādi lietotāji un piegādātāji – akadēmiskie, universitāšu un nekomerciālie pētnieki un dažādu rūpniecības nozaru uzņēmumi – izmanto ģenētiskos resursus pētniecības, izstrādes un komercializācijas vajadzībām.

Regulējumi:

Vairāk par Nagojas Protokolu var uzzināt Eiropas Komisijas mājaslapā.