Saldūdens biotopu inventarizēšanas un kartēšanas vadlīnijas

  ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodika

   

  1. pielikums. Biotopu un sugu inventarizācijas anketas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanā

    

   2. pielikums. Pārskata tabulas

   Pārskata tabulas atsevišķi, aizpildīšanai Excel formāta datnē

     

    3. pielikums. Informatīvais materiāls

    4. pielikums. Biotopu apraksti

     Noteicējs "Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus raksturojošas augu sugas Latvijā. Zālāji, purvi, virsāji, meži"

     Noteicējs noderēs visiem, kuru darbs saistīts ar dabu un ES biotopu noteikšanu – vides inspektoriem, mežu apsaimniekotājiem, lauku atbalsta un konsultāciju centru darbiniekiem, studentiem mācību procesā, topošajiem biotopu kartētājiem, zemju īpašniekiem, kuri vēlas pazīt dabas vērtības savā īpašumā, kā arī vienkārši jebkuram dabu mīlošam un augu sugas pazīt gribošam cilvēkam.

     Ērtākai lietošanai noteicējs sadalīts pa atsevišķām biotopu grupām.

      Zālāji

       Purvi

       Virsāji

       Meži

       Grīšļu ekoloģiskais noteicējs

        Paparžu noteicējs

         Ilustratīvie materiāli EK Biotopu direktīvas I pielikuma purvu biotopu struktūru atpazīšanai dabā