Nomas tiesību izsolē publiskās ūdenstilpes - Rāznas ezera - daļai 40 m2 (0,004 ha) platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7846 011 9023, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, laivu nolaišanas vietas izveidei un uzturēšanai ir pieteicies 1 pretendents – ZS “Ezerkrasti”, ar kuru tiks slēgts nomas līgums.

Izsoles komisijas lēmuma apstrīdēšanas iespēja un termiņš - Pārvaldes ģenerāldirektoram 2 darbdienu laikā no publicēšanas dienas.

Ņemot vērā Komisijas lēmumu un noslēgto līgumu, saskaņā ar Izsoles nolikuma 7.16. un 7.17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30. panta pirmo daļu un 34. panta otro daļu Pārvaldes ģenerāldirektora p.i. apstiprina Izsoles rezultātus:

atzīt tiesības iegūt Izsoles Kustamo  mantu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “FIELD AND FOREST, reģistrācijas Nr. 400003759259, adrese Mētras iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 par nosolīto cenu 2000 EUR

Dabas aizsardzības pārvalde 2023. gada 8.augustā plkst. 10.30, Rēzeknē, Galdnieku ielā 8, rīko RAKSTISKU IZSOLI par kustamas mantas – Krustkalnu DR pļavu SIENA - atsavināšanu.
Pirkšanas tiesības piešķirtas un pirkuma līgums noslēgts ar SIA “Grantini Horses”.

Rakstiskās izsoles “Par Gaujas NP pļavu nomas tiesībām” nolikumā noteiktajā pieteikumu iesniegšanas termiņā piedāvājumu nav iesniedzis neviens pretendents.
Saskaņā ar Izsoles nolikuma 6.1.punktu, izsole uzskatāma par nenotikušu.

Noteiktajā termiņā pieteicies 1 pretendents – SIA “Slēpošanas un atrakciju parks “Ozolkalns””, ar kuru 28.03.2023. noslēgts zemes nomas līgums, nomas maksa 220,00 EUR (bez PVN) gadā.

kadastra Nr.70820140019, zemes vienības kadastra apzīmējums 70820140019, Ošupes pagasts, Madonas novads nogabalā Nr.1 un nogabalā Nr.2; kadastra Nr. 78540019006, zemes vienības kadastra apzīmējums 78540019006, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads nogabalā Nr.3 un kadastra Nr. 78740010006, zemes vienības kadastra apzīmējums 78740010006, Nagļu  pagasts, Rēzeknes novads nogabalā Nr.4

Nogabala Nr. Pretendents ar kuru slēgt līgumu

Piedāvātā izsoles cena, EUR, bez PVN

1. - 4. Bez rezultāta -

Ņemot vērā apkopotos Komisijas lēmumus un noslēgtos līgumus, saskaņā ar Izsoles nolikuma 7.16. un 7.17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30. panta pirmo daļu un 34. panta otro daļu Pārvaldes ģenerāldirektors apstiprina Izsoles rezultātus:

īpašumā „Kaņiera ezers”, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr. 90660030001, zemes vienības kadastra apzīmējums 90660030001:

Nogabala Nr. Platība, ha Pretendents ar kuru slēgt līgumu

Piedāvātā izsoles cena, EUR, bez PVN

5. 2,38 Fiziska persona 34,00
6. 1,07 Fiziska persona 15,00
7. 4,11 Fiziska persona 58,00
9. 3,31 Fiziska persona 47,00
10. 0,79 Fiziska persona 12,00
11. 0,67 Fiziska persona 10,00
12. 1,00 Fiziska persona 14,00
13. 0,80 Fiziska persona 12,00

Ņemot vērā apkopotos Komisijas lēmumus un noslēgtos līgumus, saskaņā ar Izsoles nolikuma 7.16. un 7.17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30. panta pirmo daļu un 34. panta otro daļu Pārvaldes ģenerāldirektors apstiprina Izsoles rezultātus:

īpašumā „Papes ezers”, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6484 002 0001, zemes vienības, kadastra apzīmējums 6484 002 0001, esošajiem nogabaliem:

Nogabala Nr.

Platība, ha

Pretendents ar kuru slēgt līgumu

Piedāvātā izsoles cena, EUR, bez PVN

1. 51 Fiziska persona 725,00
2. 143 Fiziska persona 6101,00
3. 84 Fiziska persona 6102,00
4. 49 SIA “ROYAL REED” 1550,00
5. 80 SIA “ROYAL REED” 2120,00
6. 22 SIA “ROYAL REED” 408,00
7. 14 Fiziska persona 501,00
8. 38 SIA “ROYAL REED” 3625,00
9. 119 SIA “ROYAL REED” 5500,00
10. 170 SIA “ROYAL REED” 2501,00
11. 57 SIA “ROYAL REED” 1325,00
12. 81 SIA “ROYAL REED” 3920,00
15. 5 SIA “ROYAL REED” 360,00

Līdz atkārtotās izsoles “Par kustamas mantas – Krustkalnu DR pļavu SIENA - atsavināšanu” nolikumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 08.11.2022. plkst. 17:00 piedāvājumu nav iesniedzis neviens pretendents.

Saskaņā ar Izsoles nolikuma 6.1.punktu, izsole uzskatāma par nenotikušu.

Noteiktajā termiņā 17,58 ha zemes nomas izsolei “Slīteres NP pļavas” pieteicies 1 pretendents – SIA “Kaugas”.

11.05.2022. ar SIA “Kaugas” noslēgts zemes nomas līgums Nr.7.12/246/2022. Nomas maksa gadā 240 EUR (bez PVN)

Dabas aizsardzības pārvaldes 2022. gada 25.februārī plkst. 15.00, Siguldā, Baznīcas ielā 7, atkārtoti rīkota RAKSTISKA IZSOLE par dzīvas kustamas mantas – aļņa – atsavināšanu noslēgusies ar rezultātu – pirkšanas tiesības piešķirtas un pirkšanas līgums noslēgts ar ZVEROPARK CHOMUTOV, p.o., Čehija, IČ00379719.

Noteiktajā termiņā pieteicies 1 pretendents – SIA “Lūznavas atrakciju parks”.
28.12.2021. ar SIA “Lūznavas atrakciju parks” noslēgts zemes nomas līgums Nr.7.12/606/2021., nomas maksa gadā 50 EUR (bez PVN).

Dabas aizsardzības pārvaldē 2021. gada 2.decembrī plkst. 11.00, Siguldā, Baznīcas ielā 7, rīkota RAKSTISKA IZSOLE “Par tiesībām iegūt niedres”, kas pļaujamas 2021./2022.gada sezonā. Apstiprinātie rezultāti skatāmi pievienotajā tabulā.

Līdz izsoles “Par siena ruļļu un zaļās masas (skābsiena) atsavināšanu” nolikumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 15.12.2021. plkst. 17:00 piedāvājumu nav iesniedzis neviens pretendents.

Saskaņā ar Nolikuma 6.1.punktu, izsole uzskatāma par nenotikušu.

 Noteiktajā termiņā pieteicies 1 pretendents (fiziska persona).

Ar Pārvaldes valdījumā esošās mantas izsoles komisijas lēmumu (15.11.2021. Protokols Nr.3; apstiprināts 23.11.2021.) atzītas tiesības Izsoles objektu “Dambri”, Mārcienas pag., Madonas nov., iegūt nomā.

  1. SIA “RC Consulting”, reģistrācijas Nr. 40103457393 - atteicās
  2. Fiziska persona, 01.07.2021. noslēgts nomas līgums Nr.7.12/285/2021 par Objektu Vējdzirnavas ar nomas maksu gadā 258,00 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.
Īpašums Platība (ha) Pretendents, ar kuru slēgt līgumu Maksa par niedru ieguvi līguma darbības laikā EUR, bez PVN
Nogabals Nr. 1 51 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 2 143 SIA “MAGNUM-G” 2120,00
Nogabals Nr. 3 84 SIA “MAGNUM-G” 1222,00
Nogabals Nr. 4 49 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 5 80 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 6 22 Aldis Preiss 310,00
Nogabals Nr. 7 14 Aldis Preiss 201,00
Nogabals Nr. 8 38 Aldis Preiss 1503,00
Nogabals Nr. 9 119 Kaspars Lībeks 1950,00
Nogabals Nr. 10 170 Aldis Preiss 2381,00
Nogabals Nr. 11 57 Bez rezultātiem ---
Nogabals Nr. 12 81 Aldis Preiss 4815,00
Nogabals Nr. 13 87 Bez rezultātiem ---
Platība Nr. 1 5 Bez rezultātiem ---
Platība Nr. 2 5 SIA “MAGNUM-G” 107,00
Platība Nr. 3 5 Aldis Preiss 102,00
Platība Nr. 4 5 SIA “MAGNUM-G” 84,00
Platība Nr. 5 5 Aldis Preiss atteicās

Noslēgti līgumi ar:

“Magnum-G” SIA; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" zemes vienības daļas Nr. 2/143ha; 3/84ha; 2.platība-5ha; 4.platība-5ha;

Aldis Preiss; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" z.v. daļas Nr. 6/22ha; 7/14ha; 8/38ha; 10/170ha; 3.platība-5ha;

Kaspars Lībeks; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" zemes vienības daļas Nr. 9/119ha; 12/81ha

Īpašums Platība (ha) Pretendents, ar kuru slēgt līgumu Maksa par niedru ieguvi līguma darbības laikā EUR, bez PVN
Nogabala Nr. 1 61 SIA “MAGNUM-G” 877,00
Nogabala Nr. 2 27 SIA “MAGNUM-G” 407,00

Noslēgts līgumi ar:

“Magnum-G” SIA; Izsoles "Par tiesībām iegūt niedres" nogabalā Nr.17000010007 1.platība-61ha; 2.platība-27ha