marķieris jūras zilā krāsā

Aizsargājamā jūras teritorija veidota bentisko jeb jūras dibena biotopu un sugu saglabāšanai, kā arī migrējošām putnu sugām nozīmīgo barošanās un ziemošanas vietu aizsardzībai.
ES aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 iekļautas visas aizsargājamās jūras teritorijas.