Ainaži-Salacgrīva

Aizsardzības kategorija: aizsargājamā jūras teritorija, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Administratīvais iedalījums: Teritorija atrodas Latvijas Republikas Baltijas jūras Rīgas līča ziemeļaustrumu daļā iepretim Salacgrīvas novadam.
Platība: 7113 ha
Dibināšanas gads: 2010 

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota zemūdens rifu un dzīvotņu aizsardzībai, kuri ir uzskatāmi par atbilstošiem Biotopu direktīvā iekļautajam biotopu tipam 1170 Rifi:

  • atklātai iedarbībai daļēji pakļauto cieto iežu rifi ar brūnaļģes Fucus vesiculosus veģetāciju;
  • atklātai iedarbībai daļēji pakļauto cieto iežu rifi ar sārtaļģes Furcellaria lumbricalis veģetāciju;
  • atklātai iedarbībai daļēji pakļauto cieto iežu rifi ar divvāku gliemeņu un sprogkājvēžu Balanus improvisus apaugumiem;
  • atklātai iedarbībai daļēji pakļauto cieto iežu rifi bez specifiskas veģetācijas vai apaugumiem, <20 m.

Rifi teritorijā „Ainaži – Salacgrīva” raksturīgi kā bagātīgs akmeņu un grants substrāts, uz kura aptuveni līdz 6,5 m dziļumam, atsevišķās vietās līdz pat 11,7 m dziļumam ir sastopama zemūdens veģetācija. Bioloģiski augstvērtīgākie rifi ir sastopami salīdzinoši plašā 2-7 m seklūdens joslā. Pēc izplatības teritorijā dominē brūnaļģes Sphacelaria arctica un Polysiophonia fucoides, tad seko sārtaļģes Ceramium tenuicorne un Furcellaria lumbricalis. Savukārt brūnaļģe Fucus vesiculosus nozīmīgas biomasas veido 2 m dziļumā un ir nārsta vieta Rīgas līča reņģei Clupea harengus membras un citām zivju sugām, kuru nārstam nepieciešams akmeņains substrāts un bagāta zemūdens veģetācija. Teritorijā atrodas vienīgā parastā akmeņgrauža Cobitis taenia atradne Latvijas piekrastē, kā arī teritorija ir viens no būtiskiem upes nēģa barošanās rajoniem
Teritorijā „Ainaži – Salacgrīva” esošie rifi no pašreiz apzināto rifu kopējās platības Latvijas teritoriālajos ūdeņos veido 14%. Rifi aizņem 5188 ha lielu platību jeb aptuveni 70% no kopējās Ainaži – Salacgrīva teritorijas (7320 ha).