LAIKS: 04.02.2022. plkst. 17.00-19.00

VIETA: ZOOM platforma

Sanāksmes dalībnieki tiks iepazīstināti ar sagatavoto dabas aizsardzības plānu, īpašu vērību veltot nozīmīgākajām dabas lieguma “Dubnas paliene” dabas vērtībām un to saglabāšanai nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem. Sanāksmes dalībnieki aicināti izteikt konstruktīvu viedokli par paredzētajiem pasākumiem un sniegt ieteikumus plāna uzlabošanai.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus iespējams arī rakstiski līdz 2022.gada 9.februārim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv, tālr. 67557668, www.vkb.lv).

Dabas aizsardzības plāns un citi informatīvie materiāli būs pieejami no 2022.gada 25.janvāra līdz 9. februārim tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv, kā arī Preiļu novada Upmalas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335, darba dienās plkst. 8.00–12.30 un 13.00–16.30, tālr. 26543751

Pieteikšanās:

 

Plāna izstrāde tiek veikta Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta ”Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Ar Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr. 175 “Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk- MK noteikumi Nr.175) ir noteikti 179 dabas pieminekļi.

51 dabas piemineklim robežas nav precizētas kopš to izveidošanas 2001.gadā, tās ir noteiktas uz novecojuša kartogrāfiskā materiāla, ir neprecīzas un neatbilst reālajai situācijai dabā un mūsdienu ģeotelpisko datu prasībām. Tāpat noteikumi Nr.175 satur atsauces uz administratīvo iedalījumu, kas neatbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam.

Noteikumu projekts paredz precizēt 51 aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa robežas, noteikt vienu jaunu dabas piemienkli, kā arī precizēt administratīvo iedalījumu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam.

Plašāka informācija un iespēja iesniegt priekšlikumus vai komentārus Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā >>>