Noteikumu projekts par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem

Noteikumu projekti izstrādāti, lai precizētu īpaši aizsargājamo aleju un dendroloģisko stādījumu administratīvo iedalījumu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, lai aktualizētu teritoriju robežu kartogrāfisko materiālu, kā arī lai precizētu teritoriju robežas. Noteikumu projekti paredz noteikt pāris jaunas aizsargājamo īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kā arī dažām teritorijām aizsardzības statuss tiek atcelts vai mainīts.

Ministru kabineta noteikumu projekts ''Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem'' izstrādāts, lai precizētu aizsargājamo dendroloģisko stādījumu administratīvo iedalījumu, aktualizētu visu dendroloģisko stādījumu (turpmāk - DS) kartogrāfisko materiālu, precizētu 14 DS robežas, kā arī lai noteiktu aizsardzības statusu četriem jauniem DS, mainītu aizsardzības statusu trim DS un atceltu aizsardzības statusu sešiem DS. Noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā, jo plānotais grozījumu apjoms pārsniedz 50% no tiesību akta apjoma.

Pilna informācija par noteikumu par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem projektu Tiesību aktu projektu publiskajā portālā.

 1. Noteikumos precizētas 15 DS robežas:
  • Ausekļa Ramata Jurģukalna dendroloģiskie stādījumi;
  • Bauņu parks;
  • Brenguļu Čiekuržu dendroloģiskie stādījumi;
  • Cēres parks;
  • Hoftenbergas parks;
  • Indrānu parks
  • Kalētu parks (DS tiek apvienots ar DS Kalētu mežaparks un aizsargājamo aleju "Kalētu aleja");
  • Krotes parks;
  • Lielvārdes parks;
  • Operas teātra mākslinieku dendroloģiskie stādījumi Inčukalna “Līgotnēs”:
  • Pamūšas parks
  • Stelpes dendroloģiskie stādījumi;
  • Vāgnera dārzs;
  • Vidagas lapegļu alejas un stādījumi;
  • Zlēku parks.
    
 2. Noteikumos mainīts aizsardzības statuss uz aizsargājamo aleju 3 DS:
  • Briežmuižas lapegļu stādījumi (pēc ekspertu ierosinājuma aizsardzības statuss tiek saglabāts tikai DS ietilpstošajam alejas posmam);
  • Gaujienas "Vārpu" lapegļu aleja;
  • Rozališķu parks.
 3. Noteikumi paredz atcelts aizsardzības statusu 6 DS:
  • Ilzenes parks;
  • Kalētu mežaparks (turpmāk ietilps DS "Kalētu parks");
  • Lagzdenes parks;
  • Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumi;
  • Tukuma Lauksargu dendroloģiskie stādījumi;
  • Ulmales parks.
 4. Noteikumi paredz noteikt 4 jaunus DS:
  • Elejas parks;
  • Ēdoles parks
  • Kazdangas parks
  • Popes muižas parks.

Noteikumu projekts par aizsargājamām alejām

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām alejām" izstrādāts, lai precizētu aizsargājamo aleju administratīvo iedalījumu, aktualizētu kartogrāfisko materiālu un noteiktu aizsargājamās alejas statusu trim alejām, kas patlaban noteikti kā aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi (turpmāk - DS) atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumiem Nr.131 "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem". Noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā, jo plānotais grozījumu apjoms pārsniedz 50% no tiesību akta apjoma.

Pilna informācija par noteikumu par aizsargājamām alejām projektu Tiesību aktu projektu publiskajā portālā.

Noteikumos, pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes un ekspertu sagatavotajiem priekšlikumiem:

 1. iekļaut aizsargājamo aleju sarakstā
  • Briežmuižas lapegļu aleju;
  • Gaujienas "Vārpu" lapegļu aleju;
  • Rozališķu aleju.
 2. svītrot no aizsargājamo aleju saraksta
  • Kalētu aleju (ietilpst DS "Kalētu parks");
  • Priekuļu aleju (pilnībā pārklājas ar DS "Priekuļu parks");
  • Popes muižas aleja (ietilpst DS "Popes muižas parks").

Dabas lieguma TOSMARE dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

 • 27.10.2022.
 • Plkst. 17.30–20.00
 • Medzes pagasta pārvalde, “Priedes”, Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads 

Dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2023. līdz 2034. gadam, tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma "Tosmare" izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 27. oktobrim būs pieejama

 • Liepājas pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6;
 • Medzes pagasta pārvaldē, “Priedes”, Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 27. oktobrim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV 5401 vai uldis.valainis@biology.lv). 

Plāna izstrādātājs: Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, www.du.lv). Kontaktpersona: Uldis Valainis Mob.: +371 26113065, e-pasts: uldis.valainis@biology.lv

 

Pielikumi

 

 

Interreg programmas LAT-LIT logo

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektā LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE) īstenoto aktivitāšu ietvaros.