Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai

1) Izveidot jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju - aizsargājamo ainavu apvidu (turpmāk - ainavu apvidus) īpaši aizsargājamās sikspārņu sugas - Eiropas platauša Barbastella barbastellus (turpmāk - platausis) dzīvotņu aizsardzībai.
2) Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu un pieejamos aktuālākos kartogrāfiskos datus, aktualizēt visu esošo ainavu apvidus ietverošo administratīvo teritoriju sarakstu, kā arī ainavu apvidus robežu kartes (shēmas).

Pilna informācija par noteikumu par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem projektu Tiesību aktu projektu publiskajā portālā.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Koknese-Odziena" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" noteic aizsargājamo ainavu apvidus "Koknese-Odziena" teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu, pamatojoties uz apstiprinātajā Eiropas platauša Barbastella barbastellus sugu aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, esošajiem dabas datu pārvaldības sistēmas datiem un citu pieejamo informāciju.

Pilna informācija par noteikumu par aizsargājamām alejām projektu Tiesību aktu projektu publiskajā portālā.