Aicinām interesentus piedalīties dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas attālinātā formātā notiks 21.05.2021. plkst. 14.00.

Dalībai sanāksmē nepieciešams reģistrēties līdz 21.05.2021. plkst. 12.00 nosūtot vēstuli uz uldis.valainis@biology.lv. Pieslēgšanās saite pirms sanāksmes tiks nosūtīta visiem interesentiem.

Dabas aizsardzības plānu AS “Latvijas valsts meži” uzdevumā izstrādā biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400.

Izteikt viedokli par izstrādāto dabas aizsardzības plānu un sniegt priekšlikumus aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 2021. gada 27. maijam, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv.

Jautājumu gadījumā saziņai +371 26113065

 

Dabas aizsardzības plāna PROJEKTA redakcijas elektroniskā versija

Pielikumi:

 

Dabas aizsardzības plāna PROJEKTA drukātā versija

Drukātā versija līdz 2021. gada 27. maijam būs pieejama Kalsnavas arborētumā (“Ogu īves”, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads).

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izstrādes procesā

1. Dokumenta veids Tiesību akts.
2. Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts).

3. Politikas joma un nozare vai teritorija Vides politika
4. Dokumenta mērķgrupas Dabas parka zemes īpašnieki, tiesiskie valdītāji, tūristi, Rīgas pilsētas, Carnikavas, Saukrastu novada pašvaldība, sabiedrība kopumā.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekts “Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai noteiktu teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu, pamatojoties uz dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī ņemot vērā MK 2006. gada 14. marta noteikumu Nr. 204 “Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.

Teritorijas dabas vērtību aizsardzības nodrošināšanai paredzēts noteikt teritorijas funkcionālo zonējumu ar četrām zonām:

• regulējamā režīma zona 598 ha jeb 14 %;

• dabas lieguma zona 2439 ha jeb 58 %;

• dabas parka zona 1007 ha jeb 24 %;

• neitrālā zona 137 ha jeb 3 %.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021.gada maijā.
7. Dokumenti Noteikumu projekts (pielikumi) un anotācija
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 28.aprīlim, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.
10. Cita informācija Nav
11. Atbildīgā persona Ivita Ozoliņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv.