Spēkā esošie 2003. gada 21. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 45 "Dabas lieguma "Mežole" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" neatbilst esošai situācijai, kā arī 2020. gadā tika pabeigta dabas aizsardzības plāna izstrāde.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Dabas lieguma "Mežole" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" precizē dabas lieguma "Mežole" teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu, pamatojoties uz apstiprinātajā dabas lieguma dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem.

Pilna informācija pieejama Tiesību aktu projektu portālā

Dabas lieguma TOSMARE dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

  • 27.10.2022.
  • Plkst. 17.30–20.00
  • Medzes pagasta pārvalde, “Priedes”, Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads 

Dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2023. līdz 2034. gadam, tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma "Tosmare" izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 27. oktobrim būs pieejama

  • Liepājas pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6;
  • Medzes pagasta pārvaldē, “Priedes”, Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 27. oktobrim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV 5401 vai uldis.valainis@biology.lv). 

Plāna izstrādātājs: Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, www.du.lv). Kontaktpersona: Uldis Valainis Mob.: +371 26113065, e-pasts: uldis.valainis@biology.lv

 

Pielikumi

 

 

Interreg programmas LAT-LIT logo

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektā LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE) īstenoto aktivitāšu ietvaros.