PIELIKUMI

  1. Robežshēmas:

Lai nodrošinātu dabas lieguma "Sātiņu dīķi" aizsardzības mērķus, teritorijā sastopamās atšķirīgās vērtības un to saglabāšanai nepieciešamos nosacījumus un apsaimniekošanu, kā arī nodrošinātu dabas lieguma ilgtspējīgu attīstību, nepieciešams izstrādāt individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kā arī noteikt dabas lieguma teritorijas funkcionālo zonējumu. Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi izstrādāti pamatojoties uz dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un priekšlikumiem, jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, kā arī ņemot vērā vispārējo noteikumu prasības.

Pilna informācija pieejama Tiesību aktu projektu portālā

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par dabas liegumiem" (turpmāk - Noteikumu projekts) sagatavots, lai daļēji novērstu Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru Nr.2019/2304 (turpmāk - pārkāpumu procedūra) par Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (turpmāk - Biotopu direktīva) saistību neizpildi. Tāpat arī Noteikumu projekts izstrādāts, lai aktualizētu dabas liegumu administratīvo iedalījumu un kartogrāfisko materiālu atbilstoši mūsdienu ģeotelpisko datu prasībām.

Noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 14. punktu grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu, kas pieejams Valsts kancelejas Tiesību aktu projektu publiskajā portālā.

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai

1) Izveidot jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju - aizsargājamo ainavu apvidu (turpmāk - ainavu apvidus) īpaši aizsargājamās sikspārņu sugas - Eiropas platauša Barbastella barbastellus (turpmāk - platausis) dzīvotņu aizsardzībai.
2) Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu un pieejamos aktuālākos kartogrāfiskos datus, aktualizēt visu esošo ainavu apvidus ietverošo administratīvo teritoriju sarakstu, kā arī ainavu apvidus robežu kartes (shēmas).

Pilna informācija par noteikumu par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem projektu Tiesību aktu projektu publiskajā portālā.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Koknese-Odziena" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" noteic aizsargājamo ainavu apvidus "Koknese-Odziena" teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu, pamatojoties uz apstiprinātajā Eiropas platauša Barbastella barbastellus sugu aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, esošajiem dabas datu pārvaldības sistēmas datiem un citu pieejamo informāciju.

Pilna informācija par noteikumu par aizsargājamām alejām projektu Tiesību aktu projektu publiskajā portālā.

Dabas lieguma TOSMARE dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

  • 27.10.2022.
  • Plkst. 17.30–20.00
  • Medzes pagasta pārvalde, “Priedes”, Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads 

Dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2023. līdz 2034. gadam, tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma "Tosmare" izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 27. oktobrim būs pieejama

  • Liepājas pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6;
  • Medzes pagasta pārvaldē, “Priedes”, Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 27. oktobrim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV 5401 vai uldis.valainis@biology.lv). 

Plāna izstrādātājs: Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, www.du.lv). Kontaktpersona: Uldis Valainis Mob.: +371 26113065, e-pasts: uldis.valainis@biology.lv

 

Pielikumi

 

 

Interreg programmas LAT-LIT logo

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektā LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE) īstenoto aktivitāšu ietvaros.