Eiropas Savienības normatīvie akti, kas reglamentē CITES nosacījumu īstenošanu nedaudz atšķiras no konvencijas. ES normatīvajos aktos ir iekļautas vairākas sugas, kuras nav iekļautas CITES un sugas ir sadalītas nevis trīs, bet gan četros pielikumos. Salīdzinot ar CITES ir palielināts to sugu skaits, kuru ievešanai ES ir nepieciešama ne tikai eksporta, bet arī importa atļauja. ES normatīvie akti nosaka arī, ka ievedot tādu sugu īpatņus, kuriem nav vajadzīga importa atļauja, ir jāaizpilda importa deklarācija.

Eiropas savienībā CITES atļaujas ir nepieciešamas tikai šķērsojot  ES ārējo robežu. Pārvadājot īpaši apdraudētu sugu īpatņus starp ES valstīm un tirgojot tos ir nepieciešams īpašs sertifikāts, pārējos gadījumos legālu izcelsmi apliecinošs dokuments. Šos sertifikātus, tāpat kā CITES atļaujas izsniedz Dabas aizsardzības pārvalde.

Informācija par Eiropas Savienības politiku CITES jomā un normatīvo aktu piemērošanu, kā arī dažādu procedūru skaidrojumi atrodami Eiropas komisijas tīmekļvietnē:

Pēc pievienošanās Eiropas Savienībai Latvijā ir spēkā arī ES normatīvie akti CITES jomā. Galvenie no tiem ir:

29.11.2019. KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/2117 ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (Regula oficiāli stājas spēkā 14.12.2019.)
24.09.2019. KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1587 ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (Regula oficiāli stājas spēkā 24.09.2019.)
03.07.2017. KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 2017/C 154/07 Vadlīnijas attiecībā uz apstrādātiem īpatņiem saskaņā ar ES savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības regulām
03.07.2017. KOMISIJAS PAZIŅOJUMS2017/C 154/06 ES režīms, kas regulē ziloņkaula tirdzniecību ES un reeksportu
01.02.2017. KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/160 ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (Regula oficiāli stājas spēkā 04.02.2017.)
26.01.2017. KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/128 ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (Regula oficiāli stājas spēkā 29.01.2017.)
10.11.2016. KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2029 ar ko groza Padomes Regulu(EK) Nr.338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību
16.01.2016. KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 2016/C 15/02 Vadlīniju dokuments – Degunradža ragu eksports, reeksports, imports un tirdzniecība ES
22.10.2015. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1850 ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (Regula oficiāli stājās spēkā 16.10.2015.)
07.05.2015. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/736, ar ko aizliedz dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Savienībā (Regula oficiāli stājās spēkā 27.05.2015.)
15.01.2015. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/57, ar kuru Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012 groza attiecībā uz noteikumiem par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97
15.01.2015. KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/56, ar kuru attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (Regula oficiāli stājas spēkā 26.06.2015.)
01.12.2014. KOMISIJAS REGULA (ES) 1320/2014, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību
29.07.2013.
23.08.2012. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 791/2012, ar kuru attiecībā uz konkrētiem savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības noteikumiem groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97
23.08.2012. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 792/2012, ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006
10.08.2010. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 737/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem
16.09.2009.
04.02.2008.
18.09.2007.
13.06.2007.
04.05.2006. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu.
09.12.1996. Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību”