Lai izvestu vai ievestu Latvijā kādu CITES jeb Vašingtonas konvencijā „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajās savvaļas dzīvnieku un augu sugām” iekļautu dzīvnieku vai augu, vai no tiem iegūtus produktus, nepieciešama speciāla atļauja, kas apstiprina, ka tie ir legāli nomedīti, iegūti vai izaudzēti. Atļaujas izsniedz katras valsts uzraudzības institūcijas CITES konvencijas jautājumos. Latvijā tā ir Dabas aizsardzības pārvalde.

ic_epakalpojums

 e-pakalpojums >> Atļaujas un sertifikāta saņemšana starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām