Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt

Padomes personālsastāvs:

Inga Belasova - VARAM Dabas aizsardzības departaments; Aizsargājamo teritoriju nodaļa Nodaļas vadītāja;

Mārtiņš Līdums - Zemkopības ministrija; Meža departamenta ģenerāldirektora vietnieks

Raivo Rudzītis - Valsts meža dienests; Ziemeļvidzemes reģionālās virsmežniecības Virsmežziņa vietnieks

Vilma Platpīre - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; Latgales reģionālās nodaļas vadītāja - valsts galvenā inspektore

Lauku atbalsta dienests

Līga Šmaukstele - Kocēnu novada Vaidavas pagasta pārvalde

Dace Ruble -  Pārgaujas novada pašvaldība, teritorijas plānotāja

Arvīds Lukjanovs - Amatas novada dome, Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Romāns Vaščenko -  Beverīnas novada pašvaldība; Kauguru pagasta saimniecības vadītāja vietnieks

Dace Gradovska - Līgatnes novada pašvaldība; Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas vadītāja, arhitekte

Valentīna Ceple - Sējas novada pašvaldība; zemes ierīkotāja

Jānis Zilvers -  Siguldas novada dome; priekšsēdētāja vietnieks

Inčukalna novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība

Krimuldas novada dome

Ainārs Amantovs - Priekuļu novada pašvaldība; mežzinis

Arnis Muižnieks - Mežu īpašnieku biedrība; valdes priekšsēdētājs

Jānis Ķuze - Latvijas dabas fonds; Padomes priekšsēdētājs, ornitologs

Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt

Padomes personālsastāvs:

Sergejs Antonovs - Biedrības “Rāznas ezers – cilvēkam un dabai” valdes loceklis;

Klinta Bērziņa - Rēzeknes novada pašvaldības Vecākā vides aizsardzības speciāliste;

Inga Erta - Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos;

Viktors Kiseļevskis - Dagdas novada pašvaldības vides inženieris;

Ināra Lukaševiča - Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja;

Aleksandrs Narnickis - Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vides inženieris;

Evita Oļehnoviča - Latvijas Dabas fonda dalībniece;

Aigars Punculs - Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs, prombūtnes laikā - Edgars Čubars Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors;

Dainis Rudzītis - AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs;

Marija Rukmane - Biedrības “Rāznas nacionālā parka biedrība” valdes locekle;

Diāna Saulīte - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente;

Monvīds Švarcs - Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs;

Uldis Valainis - Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta direktora p.i.;

Kristīne Zepa - Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos;

Matīss Žagars - Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks.

Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt

Padomes personālsastāvs*

Laura Seile - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente;
Lāsma Āboliņa - Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vadītājas vietniece;
Liene Gricmane - Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājas vietniece;
Daina Grantiņa - Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos;
Anda Lāse - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas valsts inspektore;
Lauris Laicāns - Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs;
Andris Zaļkalns - Pāvilostas novada domes deputāts;
Gendrihs Šķesters - Ventspils novada pašvaldības Usmas pagasta pārvaldes vadītājs;
Jānis Priednieks - Latvijas Dabas fonda padomes loceklis;
Māris Strazds - Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums > lejupielādēt

Padomes personālsastāvs:

Elīna Baranovska – Biedrības “Baltā daba” projektu vadītāja;

Kaspars Beriņš – Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos;

Inese Bērziņa – Kocēnu novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu speciāliste un lauku konsultante;

Rūdolfs Cimdiņš – Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs;

Iveta Druva-Druvaskalne – Vidzemes Augstskolas lektore;

Raimonds Indrāns – Burtnieku novada pašvaldības Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs;

Valdis Kampuss – Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;

Vilmārs Katkovskis – Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs;

Jānis Kauliņš – Biedrības “Ziemeļvidzemes ģeoparks” projektu vadītājs;

Dace Laiva – Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānotāja;

Ilze Liekniņa – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja;

Līga Martinsone – Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;

Kristaps Močāns – Salacgrīvas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;

Sarmīte Pulste – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zinātnes sektora vadītāja;

Didzis Punāns – Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks;

Jurģis Rācenis – Alojas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks;

Madara Ribozola – Strenču novada pašvaldības tūrisma speciāliste, starptautisko projektu vadītāja;

Ingars Siliņš – Valkas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs;

Laura Taube – Biedrības “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrības” vadītāja;

Didzis Zemmers – Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;

Jānis Zuments – Naukšēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.