Vides monitoringa programma 2015.-2020.gadam izstrādāta pamatojoties uz Vides monitoringa pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, kuras apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.130 „Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”. Vides monitoringa programmas galvenais uzdevums ir radīt tādu monitoringa informācijas sistēmas struktūru, lai tiktu nodrošināta:

  • LR tiesību aktos noteikto prasību izpilde;
  • ES tiesību aktu, kā valsts politisko prioritāšu, prasību izpilde;
  • ​Starptautisko konvenciju, kurām Latvija ir pievienojusies, prasību izpilde.