Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika posmam (parasti 7-15 gadi) un tos apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevums ir organizēt dabas aizsardzības plānu izstrādi un veicināt to ieviešanu.

Ko dabas aizsardzības plāns nosaka?

Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamo dabas aizsardzības un pieļaujamo saimniecisko darbību, atbilstoši  ĪADT zonējumam. Iedalījums zonās (regulējamā režīma, lieguma, ainavu aizsardzības, neitrālā ) tiek pamatots dabas aizsardzības plānā, papildus apstiprināts ar teritorijas individuālo noteikumu pieņemšanu. Dabas aizsardzības plāni ir saistoši visu līmeņu teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.

Kā plāns tiek izstrādāts?

MK 2007.gada noteikumi 686. "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidota komisija katru gadu izvērtē fizisko vai juridisko personu (tai skaitā valsts vai pašvaldības iestāžu) iesniegtos aizsargājamās teritorijas plāna izstrādes priekšlikumus. Noteikumi paredz, ka Saeimas un Ministru kabineta izveidotajām aizsargājamām teritorijām par valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem organizē Dabas aizsardzības pārvalde. Pašvaldības izveidotas aizsargājamās teritorijas plānu izstrādā attiecīgā pašvaldība.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi uzsākot, tiek organizēta informatīvā sanāksme, kurā iepazīstina ar dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem, izstrādes procesu un plānotajām aktivitātēm. Sanāksmes mērķis ir apzināt valsts institūciju, pašvaldības un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā un plāna izstrādes konsultatīvās grupas izveidošana. Konsultatīvās grupas sastāvā tiek iekļauti pārstāvji no ieinteresētajām pusēm, tai skaitā zemes īpašnieki un pašvaldība, tādejādi nodrošinot dažādu viedokļu un interešu uzklausīšanu.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), kurām prioritāri izstrādājams dabas aizsardzības plāns  

Saraksti sagatavoti saskaņā ar VARAM izveidotās dabas aizsardzības plānu izvērtēšanas komisijas lēmumu

Teritorijas kategoriju saīsinājumi:

  • NP - Nacionālais parks
  • DP - dabas parks
  • AAA - aizsargājamo ainavu apvidus
  • DL - dabas liegums
  • ML - mikroliegums/Natura 2000 teritorija

Saraksts aktualizēts 17.04.2024.

Nr. Teritorijas kategorija un nosaukums Punkti

1.

AAA Vestiena

61

2.

DP Ogres ieleja

56

3.

DR Teiču dabas rezervāts

56

4.

DP Istras pauguraine

56

5.

DL Šepka

55

6.

DR Krustkalnu dabas rezervāts

53

7.

DL Rauza

53

8.

DL Launkalne

53

9.

AAA Ziemeļgauja

50

10.

DL Mugurves pļavas

50

11.

DL Sitas un Pededzes paliene

50

12.

DP Dridža ezers

49

13.

DR Grīņu dabas rezervāts

49

14.

NP Rāznas Nacionālais parks

49

15.

DL Daugava pie Kaibalas

47

16.

NP Slīteres Nacionālais parks

47

17.

DP Kuja

47

18.

DL Lielie Kangari

46

19.

DL Istras ezers

46

20.

DL Vidusburtnieks

45

21.

DP Kurjanovas ezers

45

22.

DL Dunika

44

23.

DP Pape

44

24.

DL Ābeļi

43

25.

DL Stiklu purvi

43

26.

DP Tērvete

42

27.

DP Vilce

42

28.

DL Burgas pļavas

41

29.

DL Čertoka ezers (Valnezers)

41

30.

DL Aizkraukles purvs un meži

41

31.

DP Užavas lejtece

41

32.

DL Posolnīca

40

33.

DP Beberbeķi

40

34.

DL Vitrupes ieleja

40

35.

DL Rūjas paliene

40

36.

DP Salacas ieleja

41

37.

DL Pāces pļavas

39

38.

DL Kalnciema pļavas

39

39.

DP Embūte

39

40.

DL Dzērves purvs

39

41.

DL Aizdumbles purvs

38

42.

DL Jumurdas ezers

38

43.

DP Cārmaņa ezers

38

44.

DL Klāņu purvs

38

45.

DL Klintaine

38

46.

DL Kalna purvs

37

47.

DL Ģipkas lankas

37

48.

DP Daugavas ieleja

37

49.

DL Užavas augštece

36

50.

DL Ģipka

36

51.

DL Kaļķupes ieleja 36

52.

DL Dzilnas dumbrāji 35

53.

AAA Kaučers 35

54.

DL Blažģa ezers 35

55.

DL Vesetas palienes purvs 35

56.

DL Skujaines un Svētaines ieleja 35

57.

DP Engures ezers 35

58.

DL Melturu sils 34

59.

DL Randu pļavas 34

60.

DL Gaviezes āmuļi 33

61.

DL Katlešu meži 33

62.

DL Mazie Kangari 33

63.

DL Ojatu ezers 32

64.

DP Ogres Zilie kalni 31

65.

DL Sakas grīņi 30

66.

DL Sasaļu mežs 29

67.

DL Ruņupes ieleja 29

68.

DL Palšu purvs 29

69.

DL Cenas tīrelis 29

70.

DP Svētes paliene 28

71.

DL Slapjo salu purvs 28

72.

DL Rukšu purvs 28

73.

DL Lielupes grīvas pļavas 28

74.

DL Ventas ieleja 27

75.

DL Sārnates purvs 27

76.

DP Doles sala 27

77.

DL Gudenieki 26

78.

DL Babītes ezers 26

79.

DL Sedas purvs 25

80.

DR Moricsalas dabas rezervāts 25

 

 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās prioritāri veicami apsaimniekošanas pasākumi

Saraksts aktualizēts 30.06.2016.

Teritorija

ES nozīmes biotops / biotopu grupas

[Vieta]

Nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi

AAA Augšdaugava,

AAA Veclaicene

Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
AAA Ādaži Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Kontrolēta dedzināšana, atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana
AAA Ziemeļgauja Ūdensteces [Pukšu purvs] Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; grāvju aizbēršana
DL Ances purvi un meži Veci vai dabiski boreāli meži 9010* [Jaunciema purvs] Krūmu ciršana, atvašu pļaušana; kontrolēta dedzināšana ; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DL Ašinieku purvs Purvu biotopi Krūmu ciršana un izvākšana vai sadedzināšana uz vietas, t.sk. atsevišķu koku ciršana
DL Ābeļi Veci jaukti platlapju meži 9020*; Staignāju meži 9080* Specializētas kopšanas cirtes, mirušās koksnes veidošana, egļu paaugas un 2.stāva ciršana

DL Dunika,

DL Sventājas upes ieleja

Ozolu meži 9160 Specializētas kopšanas cirtes, maksimāli saglabājot un veicinot skābaržu piemistrojuma attīstību
DL Gaiņu purvs Purvu biotopi Krūmu ciršana un izvākšana
DL Gudenieki Zālāju biotopi Zālāju apsaimniekošana
DL Jaša Ūdensteces [Jašas upe] Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana
DL Ječu purvs Purvu biotopi Hidroloģiskā izpēte, dažu grāvju aizbēršana, krūmu ciršana un atvašu pļaušana
DL Kaigu purvs Purvu biotopi Koku ciršana un izvākšana
DL Kalna purvs, DL Kaušņu purvs, DL Supes purvs, DL Tīreļu purvs Neskarti augstie purvi 7110*; Purvaini meži 91D0* Hidroloģiskā režīma atjaunošana; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielais Pelečāres purvs Neskarti augstie purvi 7110*; Purvaini meži 91D0* Hidroloģiskā režīma atjaunošana; egļu ciršana medņu riesta vietās; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielais un Pemmes purvs Purvu biotopi; Purvaini meži 91D0* Hidroloģiskā režīma atjaunošana, bebru dambju nojaukšana; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielsalas purvs Purvu biotopi Niedru pļaušana, hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku izciršana
DL Liepājas ezers Saldūdens biotopi Niedru pļaušana, niedru saķņu izaršana un izvākšana
DL Liepājas ezers Zālāju biotopi [Vītiņu pļavas] Pļavu apsaimniekošana
DL Liepnas niedrāji Purvu biotopi Medņu riesta vietu atjaunošana - hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana, egļu ciršana un izvākšana
DL Lubāna mitrājs Pīļveidīgo un kaijveidīgo ligzdošanas vietas; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*; Staignāju meži 9080*, Ozolu meži 9160 Krūmu ciršana un izvākšana; grāvju aizbēršana, koku ciršana; atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana; egļu paaugas un 2.stāva ciršana, ciršanas atlieku izvākšana no audzes
DL Melturu sils Purvu biotopi Bebru dambju nojaukšana, koku izvākšana, sedimentu tīrīšana, koku un krūmu izciršana gar upes krastiem aizaugušajās pļavās
DL Ovīši Pelēkās kāpas 2130*; Starpkāpu ieplakas 2190* Invazīvo krūmu (rozes u.c.), koku ciršana/pļaušana un izvākšana vai sadedzināšana uz vietas
DL Palšu purvs, DL Sārnates purvs Purvu biotopi Hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku ciršana
DL Pāvilosta Pelēkās kāpas 2130* Koku un krūmu ciršana ar izvākšanu, aizvešanu no teritorijas, mazo priedīšu izraušana
DL Popes zāļu purvs Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs 6410 Krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana
DL Raķupes ieleja Zālāju biotopi Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DL Randu pļavas Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630* Augsnes virskārtas novākšana, nobiru savākšana
DL Rauza, DL Šepka, DL Vitrupes ieleja Ūdensteces Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana
DL Riesta-Džūkstenes purvs, DL Vērenes purvs Purvu biotopi Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DL Sātiņu dīķi Purvu biotopi [Daku purvs, teritorija uz DR no Dzērvīšu ceļa] Hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana
DL Ventas ieleja Ūdensteces; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DL Ventas un Šķerveļa ieleja Ūdensteces Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
DL Vesetas palienes purvs Purvu biotopi Krūmu ciršana, atvašu pļaušana, niedru pļaušana ar savākšanu
DL Ziemupe Pelēkās kāpas: 2130*, 2140*; Slapjie virsāji 4010 Koku un krūmu ciršana un izvākšana ar aizvešanu no teritorijas vai sadedzināšanu uz vietas. Mazu priedīšu izraušana; retaiņu veidošana, kontrolēta dedzināšana
DP Abavas senleja Ūdensteces; Kaļķaini zāļu purvi ar avotiem; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; krūmu ciršana, atvašu pļaušana, celmu apstrāde; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DP Bernāti Mitras starpkāpu ieplakas 2190 Krūmu ciršana un izvākšana, atvašu otrreizēja izpļaušana
DP Engures ezers Pelēkās kāpas 2130*; Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630*; Purvu biotopi Invazīvo krūmu apstrāde ar herbicīdiem; niedru pļaušana; priežu izciršana
DP Kuja, DL Dimantu mežs, DL Eglone, DL Nīcgales meži Veci jaukti platlapju meži 9020* Specializētas kopšanas cirtes, mirušās koksnes veidošana
DP Laukezers Ūdensteces; Pārejas purvi Krūmu ciršana un izvākšana; krastmalas apauguma izzāģēšana
DP Numernes valnis, DL Grebļukalns, DL Posolnīca Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060 Kontrolēta dedzināšana 
DP Ogres Zilie kalni, DL Mazie Kangari, DL Lielie Kangari Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060 Egļu paaugas un 2.stāva ciršana, krūmu ciršana. Ciršanas atlieku izvākšana no audzes vai sadedzināšana uz vietas ugunskuros; augsnes skarifikācija
DP Orlovas purvs, DL Mazzalvītes purvs Purvaini meži 91D0* Apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DP Pape Pelēkās kāpas 2130* [Nidas purvs] Koku un krūmu ciršana un izvākšana ar aizvešanu no teritorijas vai sadedzināšanu uz vietas. Mazu priedīšu izraušana ar saknēm; niedru pļaušana. Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DP Piejūra Pelēkās kāpas 2130*; Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630* Invazīvo krūmu apstrāde ar herbicīdiem
DP Salacas ieleja Ūdensteces Koku sagāzumu likvidēšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
DP Talsu pauguraine, DL Kaļķu gārša Ozolu meži 9160 Egļu paaugas un 2.stāva ciršana, ciršanas atlieku izvākšana no audzes.
DP Zvārdes meži, DL Maņģenes meži Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana 
DR Grīņu dabas rezervāts Purvu biotopi; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*; Slapjie virsāji 4010; Purvaini meži 91D0* Hidroloģiskā režīma atjaunošana; kontrolēta dedzināšana; koku un krūmu ciršana, retaiņu veidošana, augsnes uzirdināšana virsājos; grāvju aizbēršana, egļu ciršana
DR Krustkalnu dabas rezervāts Saldūdens biotopi [Dreimaņu ezers] Krūmu ciršana un izvākšana;  ūdensaugu izpļaušana līdz 2m dziļumam
ML Bānūžu zelta avots Purvu biotopi Krūmu ciršana, atvašu pļaušana
ML Bērzoles riests, ML Bērzu purvs, ML Bulvāra riests, ML Gaujienas purvainie meži, ML Igaunijas riests, ML Kaļņa riests, ML Vidagas meži  Purvu biotopi Medņu riesta vietu atjaunošana - hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana, egļu ciršana un izvākšana
NP Gaujas Nacionālais parks Ūdensteces; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* [Gulbjusalas purvs; Rakšu purviņš] Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; krūmu atvašu pļaušana; krūmu ciršana. Niedru un atvašu atkārtota pļaušana; kontrolēta dedzināšana; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana, atvērumu veidošana
NP Ķemeru Nacionālais parks Kaļķaini zāļu purvi [Lielais Ķemeru tīrelis, Raganu purvs] Hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku ciršana purva malās; priežu ciršana, grāvju aizbēršana; kontrolēta dedzināšana 
NP Ķemeru Nacionālais parks Ūdensteces [Vēršupīte-Vecslocene; Kaņieris] Upes gultnes pārtīrīšana, koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; niedru izpļaušana, krūmu ciršana ar izvākšanu; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
NP Ķemeru Nacionālais parks Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Kontrolēta dedzināšana 
NP Rāznas Nacionālais parks Upju straujteces; Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060 Niedru pļaušana; upju straujteču atjaunošana, koku sagāzumu likvidēšana,  bebru dambju nojaukšana; kontrolēta dedzināšana 
NP Slīteres Nacionālais parks Pelēkās kāpas 2130*; Upju straujteces un dabiski upju posmi 3260; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* [Bākas purviņi] Invazīvo krūmu izraušana ar saknēm, izvākšana vai sadedzināšana uz vietas; ūdensaugu izpļaušana, bebru dambju likvidēšana un koku sagāzumu izvākšana no upes, grants-oļu ievietošana nārsta vietu ierīkošanai; krūmu ciršana; kontrolēta dedzināšana 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2024. gadā

2024. gadā uzsākta un turpinās dabas aizsardzības plānu izstrāde šādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām:

2024. gadā turpinās vienota dabas aizsardzības plāna izstrāde visām aizsargājamām jūras teritorijām

Apstiprinātie dabas aizsardzības plāni

Par saturiskajām nepilnībām vai kļūdām, lūdzu, ziņojiet Annai Binderei, rakstot uz e-pastu anna.bindere@daba.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. +371 28686640

Rīkojums Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
80 (04.04.2016.) AAA Augšzeme 2016. >> 2028.
100 (26.04.2016.) AAA Ādaži 2015. >> 2025.
1-2/153 (09.12.2020.) AAA Kaučers pagarināts līdz 31.12.2025.
1-2/135 (04.11.2019.) AAA Nīcgales meži 2019. >> 2031.
100 (26.04.2016.) AAA Veclaicene 2016. >> 2028.
108 (29.04.2016.) AAA Vecpiebalga 2016. >> 2028.
1-2/153 (09.12.2020.) AAA Vestiena pagarināts >> 31.12.2025.
729 (12.12.2007.) AAA Ziemeļgauja pagarināts >> 31.12.2022.
405 (01.12.2008.) AAA  Ādaži  2008. >> 2018.
Rīkojums Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
1-2/9434 25.10.2021. DEN Kalsnavas dendrārijs 2021. >> 2032.
169 09.06.2008. DEN Emzes parks 2008. >> 2018.
50 31.01.2005. DEN Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi 2005. >> 2015.
16 16.01.2006. DEN Kalsnava, pielikumi 2006. >> 2016.
128 14.03.2007. DEN Kokneses parks 2006. >> 2018.
260 18.10.2016. DEN Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi 2016. >> 2027.
Nr 84 17.03.2003. DEN Skrīveru svešzemju koku stādījumi 2002. >> 2012.
Rīkojums Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
231 (15.04.2011.) DL Aizkraukles purvs un meži 2011. >> 2021.
355 (20.07.2011.) DL Aklais purvs pagarināts >> 31.12.2026.
105 (28.04.2016.) DL Ances purvi un meži 2016. >> 2028.
1-2/64 (03.05.2019.) DL Augstroze 2019. >> 2030.
3 (04.01.2006.) DL Ābeļi 2006. >> 2016.
476 (22.12.2009.) DL Babītes ezers pagarināts >> 31.12.2024.
1-2/78 (06.06.2019) DL Baltezera purvs 2019. >> 2031.
628 (01.12.2006.) DL Barkavas ozolu audze 2007. >> 2017.
169 (09.06.2008.) DL Blažģa ezers 2008. >> 2023.
91 (20.02.2007.) DL Burgas pļavas 2006. >> 2016.
138 (31.03.2006.) DL Burtnieku ezera pļavas pagarināts >> 31.12.2019.
 16 (20.01.2009.) DL Būšnieku ezera krasts 2008. >> 2018.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Cenas tīrelis pagarināts >> 31.12.2025.
215 (21.07.2004.) DL Čertoka ezers (Valnezers) 2004. >> 2010.
3 (04.01.2006.) DL Čužu purvs 2005. >> 2015.
603 (15.11.2006.) DL Darmštates priežu audze pagarināts >> 31.12.2021.
169 (09.06.2008.) DL Daugava pie Kaibalas 2008. >> 2018.
392 (01.12.2005) DL Daugavgrīva 2004. >> 2009.
57 (18.02.2004.)  DL Dēliņkalns pagarināts >> 31.12.2013.
1-2/156 (11.12.2020.) DL Diļļu pļavas 2020.>>2032.
91 (19.04.2016.) DL Druviņu tīrelis 2016. >> 2028.
1-2/127 (16.08.2022.) DL Dubnas paliene 2022. >> 2034.
1-2/127 (06.10.2020.) DL Durbes ezera pļavas 2020. >> 2032.
1-2/115 (13.09.2019.) DL Dūņezers 2019. >> 2031.
57 (25.02.2008.) DL Dziļezers un Riebezers pagarināts >> 31.12.2022.
28 (27.01.2014.) DL Eglone 2013. >> 2025.
DL Garākalna smilšu krupja atradne pagarināts >> 31.12.2028.
1-2/53 (24.03.2021.) DL Garkalnes meži 2020. >> 2032.
48 (03.02.2006.) DL Gaujienas priedes  pagarināts >> 31.12.2019.
15 (14.01.2005.) DL Gaviezes āmuļi 2005. >> 2015.
1-2/41 (03.10.2022.) DL Grebļukalns 2022. >> 2034.
57 (18.02.2004.)  DL Gruzdovas meži pagarināts >> 31.12.2013.
159 (25.06.2003.) DL Gudenieki 2002. >> 2006.
417 (28.12.2004.) DL Ģipka 2004. >> 2014.
58 (25.02.2008.) DL Ilgas 2008. >> 2023.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Ilziņa ezers pagarināts >> 31.12.2025.
263 (14.09.2004.) DL Īdeņas un Kvāpānu dīķi iekļauts DL Lubāna mitrājs
2009.gadā
58 (25.02.2008.) DL Īslīce 2008. >> 2023.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Jaša pagarināts >> 31.12.2024.
Nr.69 (12.04.2017.) DL Jašas-Bicānu ezers 2017. >> 2027.
72 (23.03.2016.) DL Jaunanna 2016. >> 2028.
175 (27.07.2016.) DL Jaunciems 2016. >> 2028.
2 (04.01.2006.) DL Kadājs 2005. >> 2015.
288 (05.09.2005.) DL Kadiķu nora 2005. >> 2015.
87 (01.03.2006.) DL Kalnciema pļavas  pagarināts >> 31.12.2019.
476 (22.12.2009.) DL Kaļķupes ieleja pagarināts >> 31.12.2024.
628 (01.12.2006.) DL Kapu ezers  2007. >> 2017.
DL Karateri  pagarināts >> 31.12.2028.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Kāla ezera salas pagarināts >> 31.12.2024.
3 (04.01.2006.) DL Klaucānu un Priekulānu ezers 2006. >> 2013.
133 (27.03.2006.) DL Klāņu purvs  2006. >> 2016.
57 (18.02.2004.) DL Korneti-Peļļi pagarināts >> 31.12.2013.
607 (17.11.2006.) DL Krēmeri 2007. >> 2016.
1-2/126 (04.08.2022.) DL Ķirbas purvs 2022. >> 2034.
Nr.1-2/96 (22.06.2017.) DL Laugas purvs 2017. >> 2029.
408 (27.06.2007.) DL Launkalne 2007. >> 2013.
1996 DL Lielais Liepu kalns Iekļauts NP "Rāzna"
Nr.69 (12.04.2017.) DL Lielais Pelečāres purvs 2017. >> 2027.
57 (18.02.2004.) DL Lielā Baltezera salas 2004. >> 2014.
72 (06.02.2007.) DL Lielie Kangari pagarināts >> 31.12.2022.
Nr 84 (17.03.2003.) DL Lieluikas un Mazuikas ezeri pagarināts >> 31.12.2013.
239 (06.07.2005.) DL Lielupes grīvas pļavas pagarināts >> 31.12.2013.
72 (06.02.2007.) DL Lielupes palienes pļavas pagarināts >> 31.12.2022.
DL Liepājas ezers  pagarināts >> 31.12.2028.
135 (07.03.2011.) DL Līvbērzes liekņa 2011. >> 2020.
166 (08.10.2002.)  DL Lubānas ieplakas iekļauts DL Lubāna mitrājs
2009.gadā
194 (27.07.2016.) DL Ļubasts 2016. >> 2028.
91 (19.04.2016.) DL Maņģenes meži 2016. >> 2028.
57 (18.02.2004.) DL Mazie Kangari pagarināts >> 31.12.2019.
412 (17.12.2010.) DL Mazzalvītes purvs 2011. >> 2021.
201 (07.06.2005.) DL Melturu sils pagarināts >> 31.12.2019.
(06.10.2020.) DL Mežole 2020. >> 2032.
57 (18.02.2004.) DL Mežmuižas avoti 2004. >> 2009.
48 (03.02.2006.) DL Mugurves pļavas  pagarināts >> 31.12.2019.
91 (19.04.2016.) DL Nagļu un Ansiņu purvs 2016. >> 2028.
16 (16.01.2006.) DL Nīcas īvju audze  2005. >> 2015.
412 (17.12.2010.) DL Nomavas purvs pagarināts >> 31.12.2026.
13 (16.01.2015.) DL Ovīši 2015. >> 2025
212 (16.06.2005.) DL Palšu purvs pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Paņemūnes meži  pagarināts >> 31.12.2025.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Pašulienes mežs pagarināts >> 31.12.2025.
166 (08.10.2002.) DL Pārabaine iekļauts DL Lubāna mitrājs
2009.gadā
305 (11.09.2009.) DL Pāvilostas pelekā kāpa 2009. >> 2019.
605 (02.10.2007.) DL Pededzes lejtece 2007. >> 2017.
26.06.1997. DL Pededzes ozolu audze  
1-2/156 (16.12.2019.) DL Pelēču ezera purvs 2019. >> 2030.
1-2/133 (09.10.2020.) DL Platenes purvs 2020. >> 2032.
72 (23.03.2016.) DL Pilskalnes Siguldiņa 2016. >> 2028.
1-2/35 11.03.2022. DL Plieņciema kāpa 2022. >> 2034.
91 (19.04.2016.) DL Pluču tīrelis 2016. >> 2028.
87 (01.03.2006.) DL Posolnīca pagarināts >> 31.12.2019.
DL Puzes smilšu krupja atradne pagarināts >> 31.12.2028.
362 (06.06.2007.) DL Raķupes ieleja pagarināts >> 31.12.2022.
357 (04.11.2005.) DL Randu pļavas pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/147 (12.09.2018.) DL Raunas Staburags 2018. >> 2030.
408 (27.06.2007.) DL Rauza 2007. >> 2013.
156 (14.03.2011.) DL Rožu purvs 2011. >> 2026.
91 (19.04.2016.) DL Ruņupes ieleja 2016. >> 2028.
69 (12.04.2017.) DL Rušona ezera salas 2017. >> 2027.
91 (20.02.2007.) DL Rūjas paliene pagarināts >> 31.12.2021.
12 (14.01.2005.) DL Sakas grīņi pagarināts >> 31.12.2019.
417 (28.12.2004.) DL Salas purvs 2004. >> 2014.
1-2/159 (16.12.2019.) DL Sātiņu dīķi 2019. >> 2025.
26 (18.01.2007.) DL Sedas purvs pagarināts >> 31.12.2022.
104 (10.03.2006.) DL Sitas un Pededzes paliene pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Skujaines un Svētaines ieleja pagarināts >> 31.12.2025.
417 (28.12.2004.) DL Spinduļu meži pagarināts >> 31.12.2019.
138 (31.03.2006.) DL Stiklu purvi  2006. >> 2018.
86 (01.03.2006.) DL Stompaku purvi   pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/5 (13.01.2020.) DL Supes purvs 2019. >> 2030.
1-2/99 (01.07.2020.) DL Sventājas upes ieleja 2020. >> 2032.
31 (31.10.2008.) DL Svētes ieleja 2008. >> 2018.
408 (27.06.2007.) DL Šepka 2007. >> 2013.
1-2/83 (08.06.2020.) DL Tāšu ezers 2020. >> 2035.
11 (10.01.2007.) DL Tebras ozolu meži  pagarināts >> 31.12.2021.
1-2/51 (09.05.2023.) DL Tosmare  2023. >> 2034.
72 (23.03.2016.) DL Ukru gārša 2016. >> 2028.
13 (16.01.2015.) DL Užava 2015. >> 2025
2 (04.01.2006.) DL Užavas augštece pagarināts >> 31.12.2019.
392 (01.12.2005) DL Vakarbuļļi 2004. >> 2009.
175 (27.07.2016.) DL Vecdaugava 2016. >> 2028.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Ventas ieleja pagarināts >> 31.12.2025.
1-2/122 (08.09.2020.) DL Ventas un Šķerveļa ieleja 2020. >> 2031.
16 (16.01.2006.) DL Vesetas palienes purvs pagarināts >> 31.12.2019.
59 (30.03.2001.) DL Vērenes gobu un vīksnu audze  
1-2/ (29.06.2020.) DL Vidzemes akmeņainā jūrmala 2020. >> 2032.
12 (14.01.2005.) DL Virguļicas meži 2005. >> 2012.
90 (01.03.2005.) DL Viskūžu sala pagarināts >> 31.12.2019.
48 (03.02.2006.) DL Vitrupes ieleja  2006. >> 2013.
90 (01.03.2005.) DL Vīķu purvs pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Zaļezera purvs pagarināts >> 31.12.2025.
57 (18.02.2004.) DL Zebrus un Svētes ezers pagarināts >> 31.12.2019.
Nr.1-2/98 (19.06.2018.) DL Ziemeļu purvi 2018. >> 2028.
105 (28.04.2016.) DL Ziemupe 2016. >> 2028.
547 (06.10.2006.) DL Zilaiskalns  2007. >> 2018.
72 (23.03.2016.) DL Zvārde 2016. >> 2028.
352 (18.07.2011.) DL Ilziņa ezers 2011. >> 2020.
224 (05.04.2011.) DL Melnā ezera purvs 2011. >> 2020.
637 (24.10.2007.) DL Ummis (ietilpst DP Piejūra) 2006. >> 2011.
30 (26.01.2006.) DL Vidusburtnieks  pagarināts >> 31.12.2021.
Rīkojums Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
125 (20.05.2016.) DP Abavas senleja 2016. >> 2028.
1-2/54 (13.04.2022.) DP Adamovas ezers 2022. >> 2034.
1-2/26 (10.02.2020.) DP Aiviekstes paliene 2020. >> 2032.
475 (23.07.2007.) DP Bauska pagarināts >> 31.12.2024.
Nr 84 (17.03.2003.) DP Beberbeķi 2003. >> 2009.
105 (28.04.2016.) DP Bernāti 2016. >> 2028.
Nr 159 (25.06.2003.) DP Cirīša ezers pagarināts >> 31.12.2013.
152 (04.06.2015.) DP Daugavas ieleja 2015. >> 2026.
273 (24.08.2010.) DP Daugavas loki 2010. >> 2022.
476 (22.12.2009.) DP Dolessala pagarināts >> 31.12.2024.
223 (03.07.2009.) DP Dridža ezers pagarināts >> 31.12.2024.
417 (28.12.2004.) DP Driksnas sils pagarināts līdz 31.12.2019.
1-2/135 (28.10.2020.) DP Dvietes paliene  2020.>>2032.
133 (25.04.2008.) DP Embūte pagarināts >> 31.12.2022.
292 (15.06.2011.) DP Engures ezers 2011. >> 2025.
201 (07.06.2005.) DP Gaiziņkalns 2004. >> 2009.
1-2/153 (09.12.2020.) DP Kuja pagarināts >> 31.12.2025.
  DP Kurjanovas ezers 2006. >> 2016.
1-2/14 (06.02.2024.) DP Laukezers 2024. >> 2035.
57 (18.02.2004.) DP Milzukalns pagarināts >> 31.12.2013.
1-2/78 (25.05.2020.) DP Numernes valnis 2020. >> 2031.
246 (06.08.2008.) DP Ogres ieleja 2008. >> 2018.
351 (18.07.2011.) DP Ogres Zilie kalni pagarināts >> 31.12.2026.
475 (23.07.2007.) DP Pape 2007. >> 2018.
1-2/66 (21.04.2020.) DP Piejūra 2020. >> 2031.
349 (01.11.2004.) DP Piejūra pagarināts >> 31.12.2019.
215 (21.07.2004.) DP Pinku ezers pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/110 (06.09.2019.) DP Ragakāpa 2019. >> 2031.
1-2/76 (21.05.2020.) DP Riežupe 2020. >> 2031.
357 (04.11.2005.) DP Salacas ieleja posms Mazsalaca– Staicele pagarināts >> 31.12.2019.
14 (14.01.2005.) DP Salacas ieleja posms Mērnieki-Rozēni 2005. >> 2014.
357 (04.11.2005.) DP Salacas ieleja posms Salacgrīva pagarināts >> 31.12.2019.
357 (04.11.2005.) DP Salacas ieleja posms Staicele–Rozēni pagarināts >> 31.12.2019.
72 (28.01.2011.) DP Sauka pagarināts >> 31.12.2026.
1-2/109 (03.08.2020.) DP Silene 2020. >> 2032.
59 (30.03.2001.) DP Svente  
279 (26.04.2007.) DP Svētes paliene 2007. >> 2016.
28 (27.01.2014.) DP Talsu pauguraine 2014. >> 2024.
438 (23.12.2008.) DP Tērvete 2009. >> 2018.
189 (02.07.2004.) DP Tērvete pagarināts >> 31.12.2023.
178 (26.03.2007.) DP Užavas lejtece 2007. >> 2016.
1-2/91 (08.06.2020.) DP Vecumu meži 2020. >> 2032.
51 (30.01.2007.) DP Vilce 2007. >> 2017.
113 (16.03.2005.) DP Zvārdes meži 2005. >> 2011.
Rīkojuma datums / Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
20.01.2009. / 16 DPM Dampeļu atsegums 2008. >> 2018.
28.12.2004. / 417 DPM Kaltenes kalvas 2004. >> 2014.
25.06.2003. / 159 DPM Kaltenes krasta veidojumi 2002. >> 2012.
04.10.2005. / 313 DPM Skaistkalnes karsta kritenes 2005. >> 2014.
14.01.2005. / 13 DPM Skrīveru dendrārijs 2004. >> 2014.
20.01.2009. / 16 DPM Staldzenes stāvkrasts 2008. >> 2018.
26.09.2012. / 320 DPM Zaņas lejteces atsegumi 2012. >> 2025.
Rīkojuma datums / Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
03.03.2009. / 55 DR Grīņi 2008. >> 2018.
11.12.2006. / 625 DR Krustkalni pagarināts >> 31.12.2019.
03.03.2009. / 55 DR Moricsala 2009. >> 2024.
11.12.2006. / 625 DR Teiči pagarināts >> 31.12.2019.
Rīkojuma datums / Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
24.02.2010. / 63 JT Nida-Pērkone 2009. >> 2018.
24.02.2010. / 63 JT Rīgas līča rietumu piekraste 2009. >> 2018.
Rīkojuma datums / Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
NP Gauja 2023. >> 2035.
25.09.2002. / 158 NP Ķemeri pagarināts >> 31.12.2019.
05.05.2020. / 1-2/71 NP Rāzna pagarināts >> 31.12.2024.
09.12.2020. / 1-2/153 NP Slītere pagarināts >> 31.12.2025.

Materiāli dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem