Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika posmam (parasti 7-15 gadi) un tos apstiprina vides ministrs. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevums ir organizēt dabas aizsardzības plānu izstrādi un veicināt to ieviešanu.

Ko dabas aizsardzības plāns nosaka?

Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamo dabas aizsardzības un pieļaujamo saimniecisko darbību, atbilstoši  ĪADT zonējumam. Iedalījums zonās (regulējamā režīma, lieguma, ainavu aizsardzības, neitrālā ) tiek pamatots dabas aizsardzības plānā, papildus apstiprināts ar teritorijas individuālo noteikumu pieņemšanu. Dabas aizsardzības plāni ir saistoši visu līmeņu teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.

Kā plāns tiek izstrādāts?

MK 2007.gada noteikumi 686. "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” nosaka, ka Vides ministrijas izveidota komisija katru gadu izvērtē fizisko vai juridisko personu (tai skaitā valsts vai pašvaldības iestāžu) iesniegtos aizsargājamās teritorijas plāna izstrādes priekšlikumus. Noteikumi paredz, ka plāna izstrādes procesu organizē attiecīgās aizsargājamās teritorijas administrācija vai Dabas aizsardzības pārvalde. Pašvaldības izveidotas aizsargājamās teritorijas plānu izstrādā attiecīgā pašvaldība.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi uzsākot, tiek organizēta informatīvā sanāksme, kurā iepazīstina ar dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem, izstrādes procesu un plānotajām aktivitātēm. Sanāksmes mērķis ir apzināt valsts institūciju, pašvaldības un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā un plāna izstrādes uzraudzības grupas izveidošana. Uzraudzības grupas sastāvā tiek iekļauti pārstāvji no  ieinteresētajām pusēm, tai skaitā zemes īpašnieki un pašvaldība, tādejādi nodrošinot dažādu viedokļu un interešu uzklausīšanu.

Saraksti sagatavoti saskaņā ar VARAM izveidotās dabas aizsardzības plānu izvērtēšanas komisijas lēmumu

Teritorijas kategoriju saīsinājumi:

  • NP - Nacionālais parks
  • DP - dabas parks
  • AAA - aizsargājamo ainavu apvidus
  • DL - dabas liegums
  • ML - mikroliegums/Natura 2000 teritorija

ĪADT, kurām prioritāri izstrādājami dabas aizsardzības plāni līdz 2020. gadam  

Saraksts aktualizēts 30.06.2016.

Nr. Teritorijas kategorija Nosaukums Administratīvais iedalījums
1 DP Piejūra Rīga, Carnikavas novads, Saulkrastu novads
2 AAA Augšdaugava Daugavpils novada Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores un Vecsalienas pagasts; Krāslavas novada Kalniešu, Kaplavas, Krāslavas, Piedrujas un Ūdrīšu pagasts un Krāslavas pilsēta
3 DP Dvietes paliene Ilūkstes novada  Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts,  Pilskalnes pagasts; Jēkabpils novada Rubenes pagasts
4 NP Ķemeru Nacionālais parks Babītes novada Salas pagasts; Engures novada Lapmežciema un Smārdes pagasts; Jelgavas novada Valgundes pagasts; Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagasts
5 NP Gaujas Nacionālais parks Amatas, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēnu novads
6 DL Lubāna mitrājs Rēzeknes novada Nagļu un Gaigalavas pagasts; Balvu novada Bērzpils un Krišjāņu pagasts; Madonas novada Barkavas un Ošupes pagasts; Rugāju novada Lazdukalna un Rugāju pagasts; Viļānu novada Dekšāres pagasts; Varakļānu novada Varakļānu pagasts; Lubānas novada Indrānu pagasts; Gulbenes novada Daukstu un Stradu pagasts
7 AAA Nīcgales meži Daugavpils novada Nīcgales pagasts
8 DL Ventas un Šķerveļa ieleja Skrundas novada Nīkrāces pagasts, Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju; Saldus novada Pampāļu pagasts
9 DP Silene Daugavpils novada Demenes pagasts, Skrudalienas pagasts
10 DP Numernes valnis Ludzas rajona Salnavas pagasts
un Balvu rajona Baltinavas pagasts 
11 DP Ragakāpa Jūrmalas pilsēta
12 DL Mežole Smiltenes novada Launkalnes pagasts
13 DL Vidzemes akmeņainā jūrmala Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Liepupes pagasts
14 DL Dūņezers  Limbažu novada Limbažu un Katvaru pagasts
15 DL Sventājas upes ieleja Rucavas novada Rucavas pagasts
16 DP Aiviekstes paliene Madonas novada Ļaudonas, Praulienas un Mētrienas pagasts
17 DP Riežupe Kuldīgas novada Rumbas pagasts
18 DL Platenes purvs Ventspils novada Tārgales pagasts
19 DP Vecumu meži Viļakas novada Vecumu pagasts, Žīguru pagasts
20 DL Diļļu pļavas Alsungas novads
21 DL Garkalnes meži Garkalnes novads, Inčukalna novad
22 DL Dubnas paliene Vārkavas novada Vārkavas pagasts, Līvānu novada Līvānu pagasts
23 DL Plieņciema kāpa Engures novada Engures pagasts
24 DL Ķirbas purvs Rucavas novada Rucavas pagasts
25 DP Adamovas ezers Rēzeknes novada Verēmu pagasts
26 DL Baltezera purvs Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorija
27 DL Grebļukalns Zilupes novada Pasienes pagasts
38 DL Lielsalas purvs Madonas novada Barkavas pagasts
29 DL Augstroze Limbažu novada Umurgas pagasts, Kocēnu novada Dikļu pagasts
30 DL Tīreļu purvs Jēkabpils novada Zasas un Rubenes pagasts

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās prioritāri veicami apsaimniekošanas pasākumi

Saraksts aktualizēts 30.06.2016.

Teritorija ES nozīmes biotops / biotopu grupas Vietas nosaukums Nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi

AAA Augšdaugava,

AAA Veclaicene

Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
AAA Ādaži Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Kontrolēta dedzināšana, atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana
AAA Ziemeļgauja Ūdensteces Pukšu purvs Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; grāvju aizbēršana
DL Ances purvi un meži Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Jaunciema purvs Krūmu ciršana, atvašu pļaušana; kontrolēta dedzināšana ; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DL Ašinieku purvs Purvu biotopi   Krūmu ciršana un izvākšana vai sadedzināšana uz vietas, t.sk. atsevišķu koku ciršana
DL Ābeļi Veci jaukti platlapju meži 9020*; Staignāju meži 9080*   Specializētas kopšanas cirtes, mirušās koksnes veidošana, egļu paaugas un 2.stāva ciršana

DL Dunika,

DL Sventājas upes ieleja

Ozolu meži 9160   Specializētas kopšanas cirtes, maksimāli saglabājot un veicinot skābaržu piemistrojuma attīstību
DL Gaiņu purvs Purvu biotopi   Krūmu ciršana un izvākšana
DL Gudenieki Zālāju biotopi   Zālāju apsaimniekošana
DL Jaša Ūdensteces Jašas upe Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana
DL Ječu purvs Purvu biotopi   Hidroloģiskā izpēte, dažu grāvju aizbēršana, krūmu ciršana un atvašu pļaušana
DL Kaigu purvs Purvu biotopi   Koku ciršana un izvākšana
DL Kalna purvs, DL Kaušņu purvs, DL Supes purvs, DL Tīreļu purvs Neskarti augstie purvi 7110*; Purvaini meži 91D0*   Hidroloģiskā režīma atjaunošana; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielais Pelečāres purvs Neskarti augstie purvi 7110*; Purvaini meži 91D0*   Hidroloģiskā režīma atjaunošana; egļu ciršana medņu riesta vietās; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielais un Pemmes purvs Purvu biotopi; Purvaini meži 91D0*   Hidroloģiskā režīma atjaunošana, bebru dambju nojaukšana; apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DL Lielsalas purvs Purvu biotopi   Niedru pļaušana, hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku izciršana
DL Liepājas ezers Saldūdens biotopi   Niedru pļaušana, niedru saķņu izaršana un izvākšana
DL Liepājas ezers Zālāju biotopi Vītiņu pļavas Pļavu apsaimniekošana
DL Liepnas niedrāji Purvu biotopi   Medņu riesta vietu atjaunošana - hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana, egļu ciršana un izvākšana
DL Lubāna mitrājs Pīļveidīgo un kaijveidīgo ligzdošanas vietas; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*; Staignāju meži 9080*, Ozolu meži 9160   Krūmu ciršana un izvākšana; grāvju aizbēršana, koku ciršana; atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana; egļu paaugas un 2.stāva ciršana, ciršanas atlieku izvākšana no audzes
DL Melturu sils Purvu biotopi   Bebru dambju nojaukšana, koku izvākšana, sedimentu tīrīšana, koku un krūmu izciršana gar upes krastiem aizaugušajās pļavās
DL Ovīši Pelēkās kāpas 2130*; Starpkāpu ieplakas 2190*   Invazīvo krūmu (rozes u.c.), koku ciršana/pļaušana un izvākšana vai sadedzināšana uz vietas
DL Palšu purvs, DL Sārnates purvs Purvu biotopi   Hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku ciršana
DL Pāvilosta Pelēkās kāpas 2130*   Koku un krūmu ciršana ar izvākšanu, aizvešanu no teritorijas, mazo priedīšu izraušana
DL Popes zāļu purvs Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs 6410   Krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana
DL Raķupes ieleja Zālāju biotopi   Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DL Randu pļavas Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630*   Augsnes virskārtas novākšana, nobiru savākšana
DL Rauza, DL Šepka, DL Vitrupes ieleja Ūdensteces   Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana
DL Riesta-Džūkstenes purvs, DL Vērenes purvs Purvu biotopi   Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DL Sātiņu dīķi Purvu biotopi Daku purvs, teritorija uz DR no Dzērvīšu ceļa Hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana
DL Ventas ieleja Ūdensteces; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DL Ventas un Šķerveļa ieleja Ūdensteces   Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
DL Vesetas palienes purvs Purvu biotopi   Krūmu ciršana, atvašu pļaušana, niedru pļaušana ar savākšanu
DL Ziemupe Pelēkās kāpas: 2130*, 2140*; Slapjie virsāji 4010   Koku un krūmu ciršana un izvākšana ar aizvešanu no teritorijas vai sadedzināšanu uz vietas. Mazu priedīšu izraušana; retaiņu veidošana, kontrolēta dedzināšana
DP Abavas senleja Ūdensteces; Kaļķaini zāļu purvi ar avotiem; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; krūmu ciršana, atvašu pļaušana, celmu apstrāde; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana 
DP Bernāti Mitras starpkāpu ieplakas 2190   Krūmu ciršana un izvākšana, atvašu otrreizēja izpļaušana
DP Engures ezers Pelēkās kāpas 2130*; Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630*; Purvu biotopi   Invazīvo krūmu apstrāde ar herbicīdiem; niedru pļaušana; priežu izciršana
DP Kuja, DL Dimantu mežs, DL Eglone, DL Nīcgales meži Veci jaukti platlapju meži 9020*   Specializētas kopšanas cirtes, mirušās koksnes veidošana
DP Laukezers Ūdensteces; Pārejas purvi   Krūmu ciršana un izvākšana; krastmalas apauguma izzāģēšana
DP Numernes valnis, DL Grebļukalns, DL Posolnīca Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060   Kontrolēta dedzināšana 
DP Ogres Zilie kalni, DL Mazie Kangari, DL Lielie Kangari Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060   Egļu paaugas un 2.stāva ciršana, krūmu ciršana. Ciršanas atlieku izvākšana no audzes vai sadedzināšana uz vietas ugunskuros; augsnes skarifikācija
DP Orlovas purvs, DL Mazzalvītes purvs Purvaini meži 91D0*   Apauguma novākšana no atbērtnēm, dambju būve, grāvju aizbēršana
DP Pape Pelēkās kāpas 2130* Nidas purvs Koku un krūmu ciršana un izvākšana ar aizvešanu no teritorijas vai sadedzināšanu uz vietas. Mazu priedīšu izraušana ar saknēm; niedru pļaušana. Hidroloģiskā režīma atjaunošana
DP Piejūra Pelēkās kāpas 2130*; Lagūnas 1150*; Piejūras zālāji 1630*   Invazīvo krūmu apstrāde ar herbicīdiem
DP Salacas ieleja Ūdensteces   Koku sagāzumu likvidēšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
DP Talsu pauguraine, DL Kaļķu gārša Ozolu meži 9160   Egļu paaugas un 2.stāva ciršana, ciršanas atlieku izvākšana no audzes.
DP Zvārdes meži, DL Maņģenes meži Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Atvērumu veidošana, mirušās koksnes daudzuma palielināšana 
DR Grīņu dabas rezervāts Purvu biotopi; Veci vai dabiski boreāli meži 9010*; Slapjie virsāji 4010; Purvaini meži 91D0*   Hidroloģiskā režīma atjaunošana; kontrolēta dedzināšana; koku un krūmu ciršana, retaiņu veidošana, augsnes uzirdināšana virsājos; grāvju aizbēršana, egļu ciršana
DR Krustkalnu dabas rezervāts Saldūdens biotopi Dreimaņu ezers Krūmu ciršana un izvākšana;  ūdensaugu izpļaušana līdz 2m dziļumam
ML Bānūžu zelta avots Purvu biotopi   Krūmu ciršana, atvašu pļaušana
ML Bērzoles riests, ML Bērzu purvs, ML Bulvāra riests, ML Gaujienas purvainie meži, ML Igaunijas riests, ML Kaļņa riests, ML Vidagas meži  Purvu biotopi   Medņu riesta vietu atjaunošana - hidroloģiskā režīma atjaunošana, grāvju aizbēršana, egļu ciršana un izvākšana
NP Gaujas Nacionālais parks Ūdensteces; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Gulbjusalas purvs; Rakšu purviņš Koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes; krūmu atvašu pļaušana; krūmu ciršana. Niedru un atvašu atkārtota pļaušana; kontrolēta dedzināšana; mirušās koksnes ar diametru virs 25cm līdz 20m3/ha apjoma palielināšana, atvērumu veidošana
NP Ķemeru Nacionālais parks Kaļķaini zāļu purvi Lielais Ķemeru tīrelis, Raganu purvs Hidroloģiskā režīma atjaunošana, koku ciršana purva malās; priežu ciršana, grāvju aizbēršana; kontrolēta dedzināšana 
NP Ķemeru Nacionālais parks Ūdensteces Vēršupīte-Vecslocene; Kaņieris Upes gultnes pārtīrīšana, koku sagāzumu likvidēšana, bebru dambju nojaukšana; niedru izpļaušana, krūmu ciršana ar izvākšanu; ūdensaugu izpļaušana un to sakņu sistēmas izvākšana no upes
NP Ķemeru Nacionālais parks Veci vai dabiski boreāli meži 9010*   Kontrolēta dedzināšana 
NP Rāznas Nacionālais parks Upju straujteces; Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060   Niedru pļaušana; upju straujteču atjaunošana, koku sagāzumu likvidēšana,  bebru dambju nojaukšana; kontrolēta dedzināšana 
NP Slīteres Nacionālais parks Pelēkās kāpas 2130*; Upju straujteces un dabiski upju posmi 3260; Veci vai dabiski boreāli meži 9010* Bākas purviņi Invazīvo krūmu izraušana ar saknēm, izvākšana vai sadedzināšana uz vietas; ūdensaugu izpļaušana, bebru dambju likvidēšana un koku sagāzumu izvākšana no upes, grants-oļu ievietošana nārsta vietu ierīkošanai; krūmu ciršana; kontrolēta dedzināšana 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2022. gadā

2022. gadā uzsākta un turpinās dabas aizsardzības plānu izstrāde šādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: dabas liegumiem “Lubāna mitrājs”, “Ķirbas purvs”, “Grebļukalns”, “Dubnas paliene”, “Tosmare”, dabas parkam "Laukezers",  aizsargājamo ainavu apvidum “Augšdaugava” un Gaujas Nacionālajam parkam, Ķemeru Nacionālajam parkam.

Apstiprinātie dabas aizsardzības plāni

Par saturiskajām nepilnībām vai kļūdām, lūdzu, ziņojiet Annai Binderei, rakstot uz e-pastu anna.bindere@daba.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. +371 28686640

Rīkojums Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
80 (04.04.2016.) AAA Augšzeme 2016. >> 2028.
100 (26.04.2016.) AAA Ādaži 2015. >> 2025.
1-2/153 (09.12.2020.) AAA Kaučers pagarināts līdz 31.12.2025.
1-2/135 (04.11.2019.) AAA Nīcgales meži 2019. >> 2031.
100 (26.04.2016.) AAA Veclaicene 2016. >> 2028.
108 (29.04.2016.) AAA Vecpiebalga 2016. >> 2028.
1-2/153 (09.12.2020.) AAA Vestiena pagarināts >> 31.12.2025.
729 (12.12.2007.) AAA Ziemeļgauja pagarināts >> 31.12.2022.
405 (01.12.2008.) AAA  Ādaži  2008. >> 2018.
Rīkojums Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
1-2/9434 25.10.2021. DEN Kalsnavas dendrārijs 2021. >> 2032.
169 09.06.2008. DEN Emzes parks 2008. >> 2018.
50 31.01.2005. DEN Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi 2005. >> 2015.
16 16.01.2006. DEN Kalsnava, pielikumi 2006. >> 2016.
128 14.03.2007. DEN Kokneses parks 2006. >> 2018.
260 18.10.2016. DEN Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi 2016. >> 2027.
Nr 84 17.03.2003. DEN Skrīveru svešzemju koku stādījumi 2002. >> 2012.
Rīkojums Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
231 (15.04.2011.) DL Aizkraukles purvs un meži 2011. >> 2021.
355 (20.07.2011.) DL Aklais purvs 2011. >> 2021.
105 (28.04.2016.) DL Ances purvi un meži 2016. >> 2028.
1-2/64 (03.05.2019.) DL Augstroze 2019. >> 2030.
3 (04.01.2006.) DL Ābeļi 2006. >> 2016.
476 (22.12.2009.) DL Babītes ezers pagarināts >> 31.12.2024.
1-2/78 (06.06.2019) DL Baltezera purvs 2019. >> 2031.
628 (01.12.2006.) DL Barkavas ozolu audze 2007. >> 2017.
169 (09.06.2008.) DL Blažģa ezers 2008. >> 2023.
91 (20.02.2007.) DL Burgas pļavas 2006. >> 2016.
138 (31.03.2006.) DL Burtnieku ezera pļavas pagarināts >> 31.12.2019.
 16 (20.01.2009.) DL Būšnieku ezera krasts 2008. >> 2018.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Cenas tīrelis pagarināts >> 31.12.2025.
215 (21.07.2004.) DL Čertoka ezers (Valnezers) 2004. >> 2010.
3 (04.01.2006.) DL Čužu purvs 2005. >> 2015.
603 (15.11.2006.) DL Darmštates priežu audze pagarināts >> 31.12.2021.
169 (09.06.2008.) DL Daugava pie Kaibalas 2008. >> 2018.
392 (01.12.2005) DL Daugavgrīva 2004. >> 2009.
57 (18.02.2004.)  DL Dēliņkalns pagarināts >> 31.12.2013.
1-2/156 (11.12.2020.) DL Diļļu pļavas 2020.>>2032.
91 (19.04.2016.) DL Druviņu tīrelis 2016. >> 2028.
1-2/127 (06.10.2020.) DL Durbes ezera pļavas 2020. >> 2032.
1-2/115 (13.09.2019.) DL Dūņezers 2019. >> 2031.
57 (25.02.2008.) DL Dziļezers un Riebezers pagarināts >> 31.12.2022.
28 (27.01.2014.) DL Eglone 2013. >> 2025.
58 (25.02.2008.) DL Garākalna smilšu krupja atradne 2008. >> 2023.
1-2/53 (24.03.2021.) DL Garkalnes meži 2020. >> 2032.
48 (03.02.2006.) DL Gaujienas priedes  pagarināts >> 31.12.2019.
15 (14.01.2005.) DL Gaviezes āmuļi 2005. >> 2015.
166 (08.10.2002.) DL Grebļukalns  
57 (18.02.2004.)  DL Gruzdovas meži pagarināts >> 31.12.2013.
159 (25.06.2003.) DL Gudenieki 2002. >> 2006.
417 (28.12.2004.) DL Ģipka 2004. >> 2014.
58 (25.02.2008.) DL Ilgas 2008. >> 2023.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Ilziņa ezers pagarināts >> 31.12.2025.
263 (14.09.2004.) DL Īdeņas un Kvāpānu dīķi iekļauts DL Lubāna mitrājs
2009.gadā
58 (25.02.2008.) DL Īslīce 2008. >> 2023.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Jaša pagarināts >> 31.12.2024.
Nr.69 (12.04.2017.) DL Jašas-Bicānu ezers 2017. >> 2027.
72 (23.03.2016.) DL Jaunanna 2016. >> 2028.
175 (27.07.2016.) DL Jaunciems 2016. >> 2028.
2 (04.01.2006.) DL Kadājs 2005. >> 2015.
288 (05.09.2005.) DL Kadiķu nora 2005. >> 2015.
87 (01.03.2006.) DL Kalnciema pļavas  pagarināts >> 31.12.2019.
476 (22.12.2009.) DL Kaļķupes ieleja pagarināts >> 31.12.2024.
628 (01.12.2006.) DL Kapu ezers  2007. >> 2017.
58 (25.02.2008.) DL Karateri  2008. >> 2023.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Kāla ezera salas pagarināts >> 31.12.2024.
3 (04.01.2006.) DL Klaucānu un Priekulānu ezers 2006. >> 2013.
133 (27.03.2006.) DL Klāņu purvs  2006. >> 2016.
57 (18.02.2004.) DL Korneti-Peļļi pagarināts >> 31.12.2013.
607 (17.11.2006.) DL Krēmeri 2007. >> 2016.
Nr.1-2/96 (22.06.2017.) DL Laugas purvs 2017. >> 2029.
408 (27.06.2007.) DL Launkalne 2007. >> 2013.
1996 DL Lielais Liepu kalns Iekļauts NP "Rāzna"
Nr.69 (12.04.2017.) DL Lielais Pelečāres purvs 2017. >> 2027.
57 (18.02.2004.) DL Lielā Baltezera salas 2004. >> 2014.
72 (06.02.2007.) DL Lielie Kangari pagarināts >> 31.12.2022.
Nr 84 (17.03.2003.) DL Lieluikas un Mazuikas ezeri pagarināts >> 31.12.2013.
239 (06.07.2005.) DL Lielupes grīvas pļavas pagarināts >> 31.12.2013.
72 (06.02.2007.) DL Lielupes palienes pļavas pagarināts >> 31.12.2022.
407 (03.12.2008.) DL Liepājas ezers  2008. >> 2023.
135 (07.03.2011.) DL Līvbērzes liekņa 2011. >> 2020.
166 (08.10.2002.)  DL Lubānas ieplakas iekļauts DL Lubāna mitrājs
2009.gadā
194 (27.07.2016.) DL Ļubasts 2016. >> 2028.
91 (19.04.2016.) DL Maņģenes meži 2016. >> 2028.
57 (18.02.2004.) DL Mazie Kangari pagarināts >> 31.12.2019.
412 (17.12.2010.) DL Mazzalvītes purvs 2011. >> 2021.
201 (07.06.2005.) DL Melturu sils pagarināts >> 31.12.2019.
(06.10.2020.) DL Mežole 2020. >> 2032.
57 (18.02.2004.) DL Mežmuižas avoti 2004. >> 2009.
48 (03.02.2006.) DL Mugurves pļavas  pagarināts >> 31.12.2019.
91 (19.04.2016.) DL Nagļu un Ansiņu purvs 2016. >> 2028.
16 (16.01.2006.) DL Nīcas īvju audze  2005. >> 2015.
412 (17.12.2010.) DL Nomavas purvs 2011. >> 2021.
13 (16.01.2015.) DL Ovīši 2015. >> 2025
212 (16.06.2005.) DL Palšu purvs pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Paņemūnes meži  pagarināts >> 31.12.2025.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Pašulienes mežs pagarināts >> 31.12.2025.
166 (08.10.2002.) DL Pārabaine iekļauts DL Lubāna mitrājs
2009.gadā
305 (11.09.2009.) DL Pāvilostas pelekā kāpa 2009. >> 2019.
605 (02.10.2007.) DL Pededzes lejtece 2007. >> 2017.
26.06.1997. DL Pededzes ozolu audze  
1-2/156 (16.12.2019.) DL Pelēču ezera purvs 2019. >> 2030.
1-2/133 (09.10.2020.) DL Platenes purvs 2020. >> 2032.
72 (23.03.2016.) DL Pilskalnes Siguldiņa 2016. >> 2028.
1-2/35 11.03.2022. DL Plieņciema kāpa 2022. >> 2034.
91 (19.04.2016.) DL Pluču tīrelis 2016. >> 2028.
87 (01.03.2006.) DL Posolnīca pagarināts >> 31.12.2019.
58 (25.02.2008.) DL Puzes smilšu krupja atradne 2008. >> 2023.
362 (06.06.2007.) DL Raķupes ieleja pagarināts >> 31.12.2022.
357 (04.11.2005.) DL Randu pļavas pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/147 (12.09.2018.) DL Raunas Staburags 2018. >> 2030.
408 (27.06.2007.) DL Rauza 2007. >> 2013.
156 (14.03.2011.) DL Rožu purvs 2011. >> 2026.
91 (19.04.2016.) DL Ruņupes ieleja 2016. >> 2028.
69 (12.04.2017.) DL Rušona ezera salas 2017. >> 2027.
91 (20.02.2007.) DL Rūjas paliene pagarināts >> 31.12.2021.
12 (14.01.2005.) DL Sakas grīņi pagarināts >> 31.12.2019.
417 (28.12.2004.) DL Salas purvs 2004. >> 2014.
1-2/159 (16.12.2019.) DL Sātiņu dīķi 2019. >> 2025.
26 (18.01.2007.) DL Sedas purvs pagarināts >> 31.12.2022.
104 (10.03.2006.) DL Sitas un Pededzes paliene pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Skujaines un Svētaines ieleja pagarināts >> 31.12.2025.
417 (28.12.2004.) DL Spinduļu meži pagarināts >> 31.12.2019.
138 (31.03.2006.) DL Stiklu purvi  2006. >> 2018.
86 (01.03.2006.) DL Stompaku purvi   pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/5 (13.01.2020.) DL Supes purvs 2019. >> 2030.
1-2/99 (01.07.2020.) DL Sventājas upes ieleja 2020. >> 2032.
31 (31.10.2008.) DL Svētes ieleja 2008. >> 2018.
408 (27.06.2007.) DL Šepka 2007. >> 2013.
1-2/83 (08.06.2020.) DL Tāšu ezers 2020. >> 2035.
11 (10.01.2007.) DL Tebras ozolu meži  pagarināts >> 31.12.2021.
72 (23.03.2016.) DL Ukru gārša 2016. >> 2028.
13 (16.01.2015.) DL Užava 2015. >> 2025
2 (04.01.2006.) DL Užavas augštece pagarināts >> 31.12.2019.
392 (01.12.2005) DL Vakarbuļļi 2004. >> 2009.
175 (27.07.2016.) DL Vecdaugava 2016. >> 2028.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Ventas ieleja pagarināts >> 31.12.2025.
1-2/122 (08.09.2020.) DL Ventas un Šķerveļa ieleja 2020. >> 2031.
16 (16.01.2006.) DL Vesetas palienes purvs pagarināts >> 31.12.2019.
59 (30.03.2001.) DL Vērenes gobu un vīksnu audze  
1-2/ (29.06.2020.) DL Vidzemes akmeņainā jūrmala 2020. >> 2032.
12 (14.01.2005.) DL Virguļicas meži 2005. >> 2012.
90 (01.03.2005.) DL Viskūžu sala pagarināts >> 31.12.2019.
48 (03.02.2006.) DL Vitrupes ieleja  2006. >> 2013.
90 (01.03.2005.) DL Vīķu purvs pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/153 (09.12.2020.) DL Zaļezera purvs pagarināts >> 31.12.2025.
57 (18.02.2004.) DL Zebrus un Svētes ezers pagarināts >> 31.12.2019.
Nr.1-2/98 (19.06.2018.) DL Ziemeļu purvi 2018. >> 2028.
105 (28.04.2016.) DL Ziemupe 2016. >> 2028.
547 (06.10.2006.) DL Zilaiskalns  2007. >> 2018.
72 (23.03.2016.) DL Zvārde 2016. >> 2028.
352 (18.07.2011.) DL Ilziņa ezers 2011. >> 2020.
224 (05.04.2011.) DL Melnā ezera purvs 2011. >> 2020.
637 (24.10.2007.) DL Ummis (ietilpst DP Piejūra) 2006. >> 2011.
30 (26.01.2006.) DL Vidusburtnieks  pagarināts >> 31.12.2021.
Rīkojums Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
125 (20.05.2016.) DP Abavas senleja 2016. >> 2028.
1-2/54 (13.04.2022.) DP Adamovas ezers 2022. >> 2034.
1-2/26 (10.02.2020.) DP Aiviekstes paliene 2020. >> 2032.
475 (23.07.2007.) DP Bauska pagarināts >> 31.12.2024.
Nr 84 (17.03.2003.) DP Beberbeķi 2003. >> 2009.
105 (28.04.2016.) DP Bernāti 2016. >> 2028.
Nr 159 (25.06.2003.) DP Cirīša ezers pagarināts >> 31.12.2013.
152 (04.06.2015.) DP Daugavas ieleja 2015. >> 2026.
273 (24.08.2010.) DP Daugavas loki 2010. >> 2022.
476 (22.12.2009.) DP Dolessala pagarināts >> 31.12.2024.
223 (03.07.2009.) DP Dridža ezers pagarināts >> 31.12.2024.
417 (28.12.2004.) DP Driksnas sils pagarināts līdz 31.12.2019.
1-2/135 (28.10.2020.) DP Dvietes paliene  2020.>>2032.
133 (25.04.2008.) DP Embūte pagarināts >> 31.12.2022.
292 (15.06.2011.) DP Engures ezers 2011. >> 2025.
201 (07.06.2005.) DP Gaiziņkalns 2004. >> 2009.
1-2/153 (09.12.2020.) DP Kuja pagarināts >> 31.12.2025.
408 (27.06.2007.) DP Laukezers pagarināts >> 31.12.2019.
57 (18.02.2004.) DP Milzukalns pagarināts >> 31.12.2013.
1-2/78 (25.05.2020.) DP Numernes valnis 2020. >> 2031.
246 (06.08.2008.) DP Ogres ieleja 2008. >> 2018.
351 (18.07.2011.) DP Ogres Zilie kalni 2011. >> 2021.
475 (23.07.2007.) DP Pape 2007. >> 2018.
1-2/66 (21.04.2020.) DP Piejūra 2020. >> 2031.
349 (01.11.2004.) DP Piejūra pagarināts >> 31.12.2019.
215 (21.07.2004.) DP Pinku ezers pagarināts >> 31.12.2019.
1-2/110 (06.09.2019.) DP Ragakāpa 2019. >> 2031.
1-2/76 (21.05.2020.) DP Riežupe 2020. >> 2031.
357 (04.11.2005.) DP Salacas ieleja posms Mazsalaca– Staicele pagarināts >> 31.12.2019.
14 (14.01.2005.) DP Salacas ieleja posms Mērnieki-Rozēni 2005. >> 2014.
357 (04.11.2005.) DP Salacas ieleja posms Salacgrīva pagarināts >> 31.12.2019.
357 (04.11.2005.) DP Salacas ieleja posms Staicele–Rozēni pagarināts >> 31.12.2019.
72 (28.01.2011.) DP Sauka 2011. >> 2021.
1-2/109 (03.08.2020.) DP Silene 2020. >> 2032.
59 (30.03.2001.) DP Svente  
279 (26.04.2007.) DP Svētes paliene 2007. >> 2016.
28 (27.01.2014.) DP Talsu pauguraine 2014. >> 2024.
438 (23.12.2008.) DP Tērvete 2009. >> 2018.
189 (02.07.2004.) DP Tērvete pagarināts >> 31.12.2023.
178 (26.03.2007.) DP Užavas lejtece 2007. >> 2016.
1-2/91 (08.06.2020.) DP Vecumu meži 2020. >> 2032.
51 (30.01.2007.) DP Vilce 2007. >> 2017.
113 (16.03.2005.) DP Zvārdes meži 2005. >> 2011.
Rīkojuma datums / Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
20.01.2009. / 16 DPM Dampeļu atsegums 2008. >> 2018.
28.12.2004. / 417 DPM Kaltenes kalvas 2004. >> 2014.
25.06.2003. / 159 DPM Kaltenes krasta veidojumi 2002. >> 2012.
04.10.2005. / 313 DPM Skaistkalnes karsta kritenes 2005. >> 2014.
14.01.2005. / 13 DPM Skrīveru dendrārijs 2004. >> 2014.
20.01.2009. / 16 DPM Staldzenes stāvkrasts 2008. >> 2018.
26.09.2012. / 320 DPM Zaņas lejteces atsegumi 2012. >> 2025.
Rīkojuma datums / Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
03.03.2009. / 55 DR Grīņi 2008. >> 2018.
11.12.2006. / 625 DR Krustkalni pagarināts >> 31.12.2019.
03.03.2009. / 55 DR Moricsala 2009. >> 2024.
11.12.2006. / 625 DR Teiči pagarināts >> 31.12.2019.
Rīkojuma datums / Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
24.02.2010. / 63 JT Nida-Pērkone 2009. >> 2018.
24.02.2010. / 63 JT Rīgas līča rietumu piekraste 2009. >> 2018.
Rīkojuma datums / Nr. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Darbības termiņš
11.10.2004. / 308 NP Gauja 2004. >> 2013.
25.09.2002. / 158 NP Ķemeri pagarināts >> 31.12.2019.
05.05.2020. / 1-2/71 NP Rāzna pagarināts >> 31.12.2024.
09.12.2020. / 1-2/153 NP Slītere pagarināts >> 31.12.2025.

Materiāli dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem